جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏ شماره19750/ت37232هـوزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه ‏سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ‏

آیین نامه اجرایی بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: ‏
الف ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه ‏موارد زیر باشد:‏
‏1ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی ‏فن‌آوری نوین.‏
‏2ـ خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فن آوریهای نوین.‏
‏3ـ خطر ناشی از شرایط تحریم.‏
‏4ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با ‏پیش‌بینی‌های اولیه.‏
ب ـ شرکت جدید (‏‎ Start – UP ‎‏) : شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ‏کمتر از سه سال سپری شده باشد.‏
پ ـ صندوق یا شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکتهای ‏جدید و شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع ‏نوین می باشند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر می نماید.‏
ت ـ صنایع نوین : صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و ‏هوافضا و نانوتکنولوژی.‏
ث ـ واگذارنده اعتبار : مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین.‏
ج ـ بانک عامل : بانکی که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار ‏در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی‌شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌دهد.‏
ماده2ـ اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت ‏تسهیلات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین نامه، در ‏اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌گیرد.‏
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد ‏قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاء شده، نظارت بر مصرف ‏وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطاء شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک ‏درصد(1%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.‏
ماده3ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این ‏آیین‌نامه را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک ‏طرحها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده ‏اعتبارات قابل تحصیل باشند.‏
ماده4ـ شرکتهای استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (20%) از کل ‏سرمایه موردنیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.‏
ماده5 ـ مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط هشت سال می باشد که سه سال اول ‏زمان استراحت است.‏
ماده6 ـ چنانچه شرکتهای دریافت‌کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط ‏با موضوع ماده (2) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار ‏بررسی و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اجرایی رییس جمهور ‏بخشی از تسهیلات طرحهای مذکور بلاعوض خواهد گردید.‏
ماده7 ـ واگذارنده اعتبار موظف است براساس چارچوب ابلاغی ماده(11) آیین‌نامه، ‏حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی شامل اصل، سود و کارمزد آن را از محل‏ اعتبار سال 1386 بلاعوض نماید و یا مشمول بخشودگی بخشی از تسهیلات قرار دهد. ‏
تبصره ـ بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب ‏طرحها ممنوع می باشد و صرفاً مطابق با سازوکار فوق عمل خواهد شد.‏
ماده8 ـ در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت ‏می گردد مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.‏
ماده9ـ واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه ‏را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.‏
ماده10 ـ ذیحساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی ‏به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.‏
ماده11ـ واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرحها و ‏پروژه‌های حوزه‌های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه ‏توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، ‏تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و ‏گردش کار و نظارت بر حُسن اجرای هر یک از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه ‏مبادله‌شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏اجرا نماید.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت صنایع
موضوع :