جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اصلاح ماده (14) آیین‌نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد ‏کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی‏ شوراهای اسلامی کار سراسر کشور‏

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ ‏ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ‏

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره72884/ت34452هـ مورخ9/11/1384 ‏در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد تبصره ماده (135) قانون کار ـ مصوب 1369ـ و با ‏رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:‏
متن زیر به عنوان تبصره به ماده(14) آیین‌نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ‏و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای ‏اسلامی کار سراسر کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 6511ت130هـ مورخ 26/4/1372 ‏اضافه می‌شود:‏
‏« تبصره ـ چنانچه پس از ثبت اساسنامه، وزیر کار و امور اجتماعی تشخیص دهد ‏مورد یا مواردی از اساسنامه منطبق با مقررات قانون و این آیین‌نامه نباشد، ثبت اساسنامه ‏کان‌لم‌یکن تلقی و باطل اعلام می‌گردد.»‏
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/2/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده ‏است.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت دادگستری
وزارت كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :