جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383‏شماره10292/625 1/2/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‏قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح ‏جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و ‏نقل ریلی شهری و حومه به منظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث ‏سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت به مجلس شورای ‏اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 26/1/1386 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره14095 17/2/1386‏

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور

قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 که در جلسه علنی روز ‏یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ‏شماره 10292/625 مورخ 1/2/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به ‏پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383‏

ماده واحده ـ استفاده از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های قطار شهری ‏شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت از شمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌شود ‏و دولت می‌تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه‌های یادشده تضمین نماید.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم ‏فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‏‏29/1/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1386/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :