جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏

تاریخ: 19/1/1386
شماره دادنامه: 8
کلاسه پرونده: 86/2‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: 1ـ آقای احمد ویرانی 2ـ شهرداری مشهد.‏
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده‎های مطروحه به طرفیت ‏شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح ‏دادنامه‎های صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 25/11/1384 مربوط به آقای ‏احمد ویرانی چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله ‏از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تایید ‏شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمی‎باشد ‏و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینکه مطابق ‏تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه می‎باشد ‏صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 11/8/1384 شهرداری مشهد ‏به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامه‎های ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم ‏امضاء گردیده که نظر به اینکه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری ‏نمی‎باشد نامه‎های ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علی‎ایحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت می‎شود، اولاً در خصوص ایراد شکلی ‏در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمی‎باشد. مضافاً اینکه شهرداری در آراء ‏صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریه‎های صادره نام شاکی را قید و او را به عنوان ‏ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره190770 ‏مورخ 29/9/1365 هیأت وزیران که در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات ‏کشوری و ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء ‏دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره 5088 ‏مورخ 20/10/1384 که تحت شماره 1457 مورخ 27/10/1384 ثبت دفتر شعبه گردیده ‏صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ 25/12/1364 هیأت وزیران روستای ویرانی در ‏محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده 99 قانون ‏شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره2 ماده 99 قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج ‏از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها می‎داند ‏نه کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاریف و ضوابط ‏تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ‏‏22/7/1363 حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمی‎تواند فراتر از محدوده‎های ‏تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی ‏مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را موجه و ‏وارد دانسته حکم بر ابطال رأی معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام می‎نماید تا ‏موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در ‏رسیدگی به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره 1886 مورخ 25/11/1384 شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه ‏شماره 1546 مورخ 22/7/1385 نظر به اینکه شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه ‏روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مرکزی و حوزه شهرداری می‎باشد ارائه نداده، دخالت کمیسیون‎های ماده صد قانون ‏شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند ‏غیرمجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و ‏غیرموجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره1880 مورخ24/11/1384 شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه ‏شماره 2344 مورخ 21/12/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید ‏نموده است. د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/685 موضوع ‏تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 25/11/1384 ‏شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 17/3/1385 با رد تجدیدنظرخواهی ‏دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده ‏کلاسه85/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1899 ‏مورخ 25/11/1384 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 31/2/1385 چنین رأی ‏صادر نموده است، توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازع‎فیه در ‏حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه می‎باشد، وزارت ‏کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد ‏را که در اجرای ماده 99 قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره 33/3/1/3743 ‏مورخ 17/5/1377 وزیر کشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که ‏متعاقباً مراتب طی شماره4/1/18123 مورخ8/6/1377 از استانداری خراسان به شهرداری ‏مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 16/9/1384 معاون ‏امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در ‏محدوده قانونی شهر واقع شده‎اند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری می‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده 9 آیین‎نامه شوراهای اسلامی روستا، ‏از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با ‏هماهنگی شهرداری و تایید کتبی وی باشد و نظر به اینکه جاده شاندیز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و ‏خارجی در مسیر مذکور ایجاب می‎نماید که هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینکه مرجع ‏صالح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا ‏طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمی‎باشد زیرا بر فرض محال که ادعای تجدیدنظرخوانده ‏اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون ‏شهرداریها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکوم به قلع و قمع ‏می‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت صادر می‎شود. هیأت عمومی ‏دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب ‏دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه ‏شماره234 مورخ31/2/1385 شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامه‎های فوق‎الاشعار به شرح ‏آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ‏موضوع تبصره‎های مذکور در ماده فوق‎الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو ‏محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده ‏حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384 « روستاهایی که در حریم شهرها ‏واقع می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه ‏روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراین دادنامه‎های شماره 1546 مورخ 22/7/1385 شعبه اول تجدیدنظر، شماره 2344 ‏مورخ 21/12/1385 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 743 مورخ 17/3/1385 شعبه یازدهم ‏تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت ‏رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و ‏موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ‏برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1386/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری مشهد
موضوع :