جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

رأی شماره 757 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری‏ به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها‏ شماره هـ/81/484تاریخ: 15/11/1385
شماره دادنامه: 757
کلاسه پرونده: 81/484‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: شرکت پالایش نیرو.‏
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و ‏یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/989 موضوع شکایت ‏آقای محمود محمودیان به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته اعتراض به رأی مورخ ‏‏5/3/1380 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ ‏‏18/11/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و مفاد رأی شماره ‏‏42 مورخ 25/4/1370 و رأی شماره 131 مورخ 15/9/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت ‏اداری با عنایت به اینکه اصولاً اخذ عوارض از قبیل عوارض موضوع رأی ماده77 فوق‌الاشعار ‏مربوط به شهرها بوده تسری آن به شهرک صنعتی کاوه بر خلاف مقررات می‎باشد علیهذا ‏حکم به ابطال رأی صادره کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای شهرستان ساوه صادر ‏می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/42 موضوع ‏تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1636 مورخ 18/11/1380 ‏شعبه سوم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 30/9/1381 دادنامه بدوی را ‏در حدی که متضمن نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با ‏رعایت مصوبه 61640 مورخ 3/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یک درصد ‏عوارض به صورت نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک می‎باشد تایید نموده است. ‏ب ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1231 موضوع شکایت شرکت سراج ‏صنعت به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال رأی مورخ 19/4/1378 کمیسیون ‏ماده 77 مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض تولید به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ ‏‏27/6/1379 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 131 ‏مورخ 15/9/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز عنایت به مفاد نامه شماره ‏‏11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال ‏رأی قطعی 19/4/1377 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها مربوط بـه شهرداری ‏ساوه صادر می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1754 ‏موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره1814 مورخ25/12/1380 ‏رأی شعبه هفتم را عیناً تایید نموده است. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده ‏کلاسه 77/622 موضوع شکایت شرکت تولید و صنعتی ایران توحید به طرفیت شهرداری ‏ساوه به خواسته ابطال مطالبه عوارض غیر قانونی شهرداری به شرح دادنامه شماره 1701 ‏مورخ 2/12/1377 چنین رأی صادر نموده است، ......خدمات شهری شهر ساوه شامل ‏شهرک صنعتی نمی‎گردد و برابر بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور ‏مصوب1/9/1361 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی ‏درآمدهای پیش‌بینی‌شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است بلحاظ ‏مطالب مذکور خواسته شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض از شرکت شاکی به جهت استقرار ‏در شهرک صنعتی کاوه که خارج از محدوده شهرداری است موجه نخواهد بود تقاضای ‏رسیدگی و صدور حکم را کرده شهرداری ساوه بموجب نامه شماره 31655/22 مورخ ‏‏13/7/1377 اعلام داشته خواسته شاکی مبهم است با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه ‏موضوع رأی وحدت رویه شماره 131 مورخ 15/9/1376 هیأت عمومی دیوان واحدهای ‏تولیدی واقع در شرکت شهرک صنعتی کاوه است و شهرداری حق دریافت عوارض از ‏واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی واقع در محدوده شهرکهای صنعتی خارج از ‏حوزه استحفاظی شهرداریها را ندارد بنابراین با لازم الاجراء رأی وحدت رویه شماره 131 ‏مورخ 15/9/1376 هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه حکم به ابطال اقدامات شهرداری ‏ساوه مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض تولید از شرکت شاکی صادر می‎نماید. ج ـ2ـ شعبه ‏دوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/155 موضوع تقاضای تجدیدنظر ‏شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1701 مورخ 2/12/1377 شعبه هفتم به شرح ‏دادنامه شماره 298 مورخ 14/4/1378 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. دـ1ـ شعبه ‏پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1901 موضوع شکایت شرکت بلال به طرفیت ‏شهرداری ساوه به خواسته نقض رأی مورخ 20/8/1380 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ‏به شرح دادنامه شماره 1451 مورخ 19/7/1381 چنین رأی صادر نموده است، با استناد ‏به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 42 مورخ 25/4/1370 ‏تسری عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی به شهرکهای ‏صنعتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است و به اعتبار رأی وحدت رویه 131 مورخ ‏‏15/9/1376 هیأت عمومی دیوان مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی واقع در شرکت شهرک ‏صنعتی خارج از حوزه استحفاظی شهرداری می‎باشد لهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ‏نقض رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری ساوه صادر نموده است. د ـ2ـ شعبه یازدهم ‏تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/285 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ‏ساوه نسبت به دادنامه شماره 1451 مورخ 16/7/1381 شعبه پانزدهم دیوان به شرح ‏دادنامه شماره 246 مورخ 4/9/1383 با رد تجدیدنظر خواهی رأی صادره از شعبه 15 ‏بدوی را عیناً تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور ‏رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی ‏و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏

رأی هیأت عمومی

مفاد نامه‎هـای شـماره 176/10/300 مـورخ 13/7/1377 و 3330/310 مورخ ‏‏11/11/1377 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده ‏مبین وقوع شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق‌الذکر ‏واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ‏ساوه می‎باشند و دادنامه شماره 766 مورخ 30/9/1381 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در ‏حدی که مبین این معنی است صحیح و مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت ‏اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط ‏در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1385/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری ساوه
موضوع :