جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

رأی شماره 758 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت‏ به وزارت آموزش و پرورش به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل‏

تاریخ: 15/11/1385
شماره دادنامه: 758
کلاسه پرونده: 84/745‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: خانم نیلوفر امانی‎نیاسر.‏
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و ‏هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/778 موضوع شکایت ‏خانم نیلوفر امانی‎نیاسر به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره ‏‏3/2204/710 مورخ 21/2/1373 امور اداری وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه ‏شماره 301 مورخ 31/2/1376 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دلیلی بر ‏رسمی بودن شاکی ابراز نشده است لذا لغو حکم شماره 10439/710 مورخ 19/2/1373 ‏طی حکم 15047/710 مورخ 26/2/1373 خلاف مقررات نبوده حکم به رد شکایت ‏شاکی صادر می‎گردد. ب ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/776 موضوع ‏شکایت خانم مریم زاقاری‎برزکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته 1ـ ابطال ‏نامه 14972/710 مورخ 26/3/1373 آموزش و پرورش کاشان 2ـ پرداخت حقوق و ‏مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 3/7/1376 چنین رأی صادر نموده است، ‏نظر به اینکه حکم استخدام قطعی مشارالیها تحت شماره 10456/710 مورخ 19/2/1373 ‏صادر و ابلاغ گردیده. فلذا صدور نامه شماره 14972/710 مورخ 26/3/1373 مبنی بر لغو ‏و کان لم یکن تلقی نمودن حکم استخدام قطعی براساس بخشنامه اداره کل آموزش و ‏پرورش اصفهان و نامه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بعد از تاریخ صدور ‏حکم قطعی فاقد اساس و مبنای قانونی می‎باشد. بنابمراتب شکایت شاکیه وارد تشخیص و ‏رأی بر ابطال نامه 14972/710 مورخ 26/3/1373 مورد اعتراض و پرداخت حقوق و ‏مزایای معوقه در حق مشارالیها مطابق حکم قطعی شماره 10456/710 صادر می‎گردد. ‏ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/712 موضوع شکایت خانم فرح یاسمی ‏به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 15040/710 اداره ‏آموزش و پرورش کاشان و مستندات بند (ج) آن از جمله نـامه شماره 3/2204/710 ‏مـورخ 21/2/1373 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پـرورش ـ پرداخت حقوق معوقه ‏به شرح دادنامه شماره 1743 مورخ 9/10/1376 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ‏به شرح رأی شماره 37ـ 36ـ 35ـ 34ـ 33 مورخ 14/4/1376 بخشنامه شماره ‏‏3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 2861/710 مورخ 20/2/1373 ابطال گردیده لذا ‏شکایت شاکیه وارد تشخیص و به ابطال نامه شماره 15040/710 مورخ 26/3/1373 ‏آموزش و پرورش کاشان و پرداخت حقوق معوقه شاکیه رأی صادر می‎گردد. د ـ شعبه ‏دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/1526 موضوع شکایت خانم نجمه خوشکام به طرفیت ‏وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سابقه استخدامی از تاریخ 1/7/1372 تا ‏‏30/6/1375 که به عنوان حق‌التدریس خدمت نموده و احتساب سابقه از تاریخ 1/7/1375 تا ‏‏30/6/1376 و پرداخت حقوق مربوطه به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 31/5/1380 با ‏امعان نظر به اینکه شاکیه از متعهدین به خدمت آموزش و پرورش بوده که با تایید ‏صلاحیت و لزوم نیاز به نامبرده و تأمین هزینه‎های قانونی مربوط به استخدام رسمی ‏آموزش و پرورش درآمده، بنابراین لغو احکام استخدامی وی که متعهد به خدمت پس از ‏تحصیل و اشتغال به خدمت بوده با اهداف قانونگذار منافات داشته و چون به موجب رأی ‏‏37 ـ 36 ـ 35 ـ 34 ـ 33 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی بخشنامه مورد استناد هم لغو ‏و ابطال گردیده است، بنابراین اقدام آموزش و پرورش در رابطه با ابطال حکم استخدامی ‏شاکیه به اعتبار بخشنامه مزبور و نداشتن اعتبار و شکایت شاکیه به کیفیت مطروحه ‏موجه تشخیص و با احراز استحقاق شاکیه به دریافت حقوق مورد ادعا و احتساب سابقه ‏استخدامی در تاریخهای مذکور رأی به ورود آن صادر می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دوم تجدیدنظر ‏در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/870 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم طاهره معصومی ‏نسبت به دادنامه شماره 426 مورخ 15/4/1378 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه ‏شماره 950 مورخ 27/7/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب حکایت ‏محتویات پرونده شاکی بدون (تجدیدنظرخواه) به موجب حکم شماره 10469/710 مورخ ‏‏19/2/1373 به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآمده است، فلذا لغو و کان‌لم‌یکن ‏تلقی نموده حکم قطعی استخدامی طی حکم شماره 15042/710 مورخ 26/3/1373 ‏به استناد فاکس شماره 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 و شماره 3/2204/710 مورخ ‏‏21/2/1373 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 5503/710 ‏مورخ 18/3/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان که به موجب دادنامه شماره ‏‏33 الی 37 مورخ 14/4/1376 صادره از هیأت عمومی ابطال گردیده است فاقد مستند و ‏مجوز قانونی است و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به کلیه مراتب فوق ‏صادر شده است، مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت ‏شاکی بدوی و ابطال حکم شماره 15042/710 مورخ 26/3/1373 و ابقاء حکم رسمی ‏استخدامی و پرداخت حقوق معوقه شاکی بدوی در حق ایشان صادر و اعلام می‎گردد. ‏هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و ‏مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ‏به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏

رأی هیأت عمومی

مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه ‏شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ‏‏5503/710/ج مورخ18/3/1373 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‎های ‏شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 مدیرکل ‏امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام ‏قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین ‏آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی ‏از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه‎های شماره 947 ‏مورخ 3/7/1376 شعبه سوم بدوی، شماره 1743 مورخ 9/10/1376 شعبه اول بدوی و ‏شماره 896 مورخ 31/5/1380 شعبه دهم بدوی، شماره 950 مورخ 27/7/1378 شعبه ‏دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی است صحیح و موافق قانون ‏تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان ‏عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‏
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1385/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :