جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به جداول تعرفه کارمزد صدور ضمانتنامه‌های اعتبار بانکی و اعتبار تولیدی شماره23375/ت36956کوزارت بازرگانی

وزرای عضو مجمع عمومی ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران در جلسه مورخ 22/6/1385 به استناد ماده (7) قانون چگونگی اداره ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب 1375 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 128695/ت17898هـ مورخ 10/3/1376 تصویب نمود:
تعرفه کارمزد صدور ضمانتنامه‌های اعتبار بانکی و اعتبار تولیدی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
2ـ نرخ حق بیمه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری طرح سد و نیروگاه سد توده (2) در کشور تاجیکستان، هر سال (9/1%) از مبلغ بدهی شرکت مجری طرح به بانک عامل بابت اصل و سود اعتبار دریافتی تعیین می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 16/2/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

(جدول شماره 1 ـ کارمزد ضمانتنامه‌های اعتبار بانکی)
(جدول شماره 2 ـ کارمزد ضمانتنامه‌های اعتبار تولیدی)
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18118
تاریخ تصویب :
1386/2/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :