جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به انتشار ‏و فروش اوراق مشارکت شماره24834/ت37293هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 14/2/1386 که در مرکز استان کرمان تشکیل ‏گردید، به استناد جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ‏تصویب نمود: ‏
وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) ‏مجاز است نسبت به انتشـار و فروش اوراق مشـارکت به مبلـغ سیـصد میلـیارد ‏‏(300.000.000.000) ریال از محل جزء (4ـ7) بند(7) تبصره (6) قانون بودجه سال ‏‏1386 کل کشور برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده شهری در استان کرمان و ‏با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18120
تاریخ تصویب :
1386/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :