جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.تاریخ 12/8/75 کلاسه پرونده 75/112 شماره دادنامه 176

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به عوامل موثردرتعیین فوق العاده شغل وتغییرمیزان آن ازجمله تاثیرعدم کارآئی مستخدم درتقلیل فوق العاده مزبور،دادنامه شماره 1841 23/12/71 شعبه چهاردهم که متضمن این معنی است ،موافق اصول ومقررات قانونی تشخیص داده می شود.این رای مستندابه ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/75/112 17/10/1375
تاریخ 12/7/75 کلاسه پرونده 75/112 شماره دادنامه 176
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای عباسعلی فروغی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 14و15دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف :شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/148موضوع شکایت آقای محمدحسین نیکنام بطرفیت وزارت کارواموراجتماعی بخواسته کسورات فوق العاده شغل بشرح دادنامه شماره 217-31/4/71 چنین رای صادره نموده است :به حکایت پرونده ومحتویات آن دلائل اقامه شده بجهاتی قابل استنادبنظرنمی رسد:1-اختیارات حاصله ازتصویب نامه شماره 4810 2/3/56 هیات وزرادرمانحن فیه موردانطباق شکاکی به دلیل رضایت مستمراز کارآئی وزحمات وی ازتاریخ 65الی 66طبق مدارک ابرازی نبوده است 2- و بموجب نامه مورخ 13/10/66مدیرکل کارواموراجتماعی استان مازندران بعنوان معاونت اداری ومالی اعلام گردیده است ،(...محمدحسین نیکنام کارشناس مسئول طرح وبرنامه که مت سه ماه باعلاقمندی وجدیت به استان هرمزگان خدمت نموده اندباالتفات به اینکه فوق العاده شغلی نامبردگان از تاریخ 16/7/65و1/1/66تقلیل یافته یافته بود،لذاتقاضاداردباعنایت به خدمات صادقانه وبی شائبه آنان دراین اداره نسبت به بازپرداخت کسورات کارکنان فوق الذکراقدام مقتضی معمول فرمایند)که بموجب حکم شماره 44147 24/10/66فوق العاده شغلی وی به ماخذومیزان سابق قرارگرفته است .وازجهتی دیگردلیلی برخودداری نهائی ازعدم شرکت دردوره فوق الاشعارکه عنوان تمرد داشته باشداقامه وابرازنگردیده است لهذاحکم به ورودشکایت واستحاق دریافت فوق العاده شغلی ازتاریخ 16/7/65لغایت 31/5/66صادرواعلام می گردد.
ب :شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1106موضوع شکایت آقای عباسعلی فروغی بطرفیت وزارت کارواموراجتماعی بخواسته بازپرداخت کسورفوق العاده شغل بشرح دادنامه شماره 1841-23/12/71 چنین رای صادر نموده است :باتوجه به لایحه جوابیه مورخ 22/12/71 اداره کل کارگزینی وزارت کارواموراجتماعی دایربراینکه میزان فوق العاده شغل پستهای سازمانی مشمول تصویب نامه شماره 8312-1/4/54 باتوجه به اهمیت وظایف ومسئولیتها....وتصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی تعیین می گرددبا عنایت به اینکه ازخدمات مشارالیه درمقطع زمانی 1/1/66تا16/8/66به لحاظ عدم کارآئی رضایت حاصل نگردید،...فوق العاده شغل مشارالیه ازمبلغ 42500ریال به 7700ریال تقلیل یافته لذاشکایت نامبرده غیرواردتشخیص و حکم به ردآن صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وهفتم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15137
7

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1375/08/12
تاریخ ابلاغ :
1375/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :