جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره هـ/83/424تاریخ: 26/1/1386
شماره دادنامه: 21
کلاسه پرونده: 83/424
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقـایان 1ـ التفات وظیفـه 2ـ سیاوش سکاکی 3ـ میرنجیب پورحمزه 4ـ اسدالله حبیبی 5 ـ روهام حیدرنژاد 6 ـ فاضل احمدنژاد 7 ـ بهروز محرمی 8 ـ فرزاد مجیدی 9ـ جعفر وطن‌دوست 10ـ صفرالوان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران، کارشناسانی که نمره تعیینی را احراز نمایند از تاریخ 23/5/1381 فوق‌العاده مربوط به آنان قابل پرداخت می‌باشد. لیکن احکام کارشناسان اداره کل پست استان اردبیل به علت عدم اعلام‌نظر به موقع هیأت ممیزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 9/4/1383 صادر و ابلاغ شده است. با توجه به اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول 20 و 19 و 3 قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی، ابطال بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن قسمت از آن که فاقد زمان دقیق برای اتخاذ تصمیم می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 112445/1602 مورخ 7/7/1383 اعلام داشته‌اند، در تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران تاریخ اجرا معین نشده و طبق بند یک تصویب‌نامه مزبور، پرداخت آن موکول به ضوابطی شده است که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهدرسید. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور پرداخت این فوق‌العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آن و کسب حداقل امتیازات مذکور توسط مستخدمین شده است. بنابراین مادامی که مستخدم از عوامل مذکور در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور، حد نصاب امتیازات لازم را کسب ننماید، مستحق دریافت فوق‌‌العاده ویژه نخواهدبود و این استنباط که همه مستخدمین باید فوق‌العاده ویژه را از تاریخ 23/5/1381 دریافت نمایند استنباط غلطی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرائی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 23/5/1381 پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تأخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیأت ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18133
تاریخ تصویب :
1386/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :