جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

رأی شماره 715 ـ 714 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت افراد به استناد بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور شماره هـ/84/996تاریخ:1/11/1385
شماره دادنامه:714ـ 715
کلاسه پرونده:84/996ـ 85/815
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید مصطفی معمار منتظرین.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، ‌دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2548 موضوع شکایت آقای سیدمصطفی معمارمنتظرین به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی شماره37692 مورخ1/11/1378 و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 3533 مورخ 25/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بازخریدی از خدمت حسب درخواست خواهان و موافقت سازمان متبوع تحقق یافته و با صدور حکم بازخریدی رابطه استخدامی فیمابین قطع شده که اعاده آن ممکن نبوده و غیرموجه است و از طرفی لایحه پاسخ دلالت بر پیگیری خوانده جهت حل مشکل پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه که باید بـه تأمـین اجتماعی پرداخت گردد دارد، بـنابمراتب مذکور دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/450 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سـید مصطفی معـمارمنتظرین نسـبت به دادنـامه شماره 1275 مـورخ 20/7/1384 دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آنرا تایید نموده‎است. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/1494 موضوع شکایت آقای هوشنگ زندوکیلی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، اعتراض به صدور حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 517 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب تبصره یک الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط لازم جهت صدور حکم بازخریدی داشتن سابقه کمتر از 20 سال می‎باشد و با درخواست متقاضی با شرط مزبور دستگاه متبوع می‎تواند حکم بازخریدی صادر نماید و با این وصف مفهوم مخالف آن دلالت دارد که در صورت سابقه بیش از 20 سال وزارتخانه نمی‎تواند حکم بازخریدی صادر کند و در تایید این مطلب شق دیگر تبصره استنادی‎است که ‎عنوان نموده در صورت احراز‎ سابقه بیش از20 سال دستگاه دولتی صرفاً می‎تواند براساس درخواست مستخدم حکم بازنشستگی صادر نماید و علاوه بر مطالب فوق قانونگذار حتی در مقام تنبیه و مجازات مستخدم خاطی حکم بازخریدی را در صورت داشتن کمتر از 25 سال خدمت و حکم بازنشستگی را در حالت بیش از 25 سال سابقه اشتغال جایز دانسته است، بنابراین شاکی پرونده با داشتن 27 سال سابقه کار بر خلاف مواد قانون استنادی فوق الذکر بازخرید از خدمت شده و به همین جهت حکم به ابطال حکم بازخریدی و اشتغال مجدد شاکی در سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3181 موضوع شکایت آقای محمد جزایری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی بیان داشته، شاکی در اجرای بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 بازخرید شده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدمات طرف شکایت ارائه ننموده است و بازخریدی طبق مقررات انجام شده است، فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست و حکم به رد آن صادر می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1341 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد جزایری نسبت به دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 572 مورخ 14/6/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تجدیدنظرخوانده در رابطه با بازخریدی تجدیدنظر خواه متعهد شده است که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تأمین اجتماعی منتقل تا مشارالیه بتواند از مزایای قانونی صندوق مذکور بهره‎مند گردد و این امر در متن ابلاغ کارگزینی به صراحت قید گردیده و اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در نامه شماره 18303 مورخ 22/4/1382 خطاب به مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تأکید براین تعهد و بیان مشکلات ایجاد شده برای نامبرده و سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوی مشکل نامبرده با تأمین اجتماعی راجع به انتقال کسور بازنشستگی حل گردد و یا اعاده به خدمت شود و نماینده تجدیدنظر خوانده در جلسه دادرسی مورخ 14/6/1383 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال کسـور بازنشستگی مشارالیه (سابقه 22 ساله) به سازمان تأمین اجتماعی تأکید نمودند که سازمان تأمین اجتماعی نامبرده را تحت پوشش قرار نداده و تلاش سازمان متبوع پس از انقضاء شش سال در این رابطه به نتیجه‎ای نرسیده است و سازمان متبوع معتقد است که نامبرده به کار اعاده و طبق قوانین موضوعه با وی رفتار گردد، با توجه به مراتب مذکور چون سازمان تجدیدنظرخوانده با انقضاء بیش از شش سال از تاریخ بازخریدی تجدیدنظر خواه قادر به انجام تعهد خود حین بازخریدی وی مبنی بر انتقال کسورات بازنشستگی نامبرده به سازمان تأمین اجتماعی اقدامی ننموده است، تجدیدنظر خواه در رابطه با خواسته خود محق تشخیص داده می‎شود. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت در حد ابطال حکم کارگزینی شماره37688 مورخ1/11/1377 که در رابطه با بازخریدی تجدیدنظرخواه اصدار یافته است صادر می‎گردد. بدیهی است با اعاده به کار تجدیدنظرخواه نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظر خوانده اخذ نموده به آن سازمان مسترد دارد. د ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/427 موضوع شکایت آقای رحمت الله قدیری‎شیدانی به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته ابطال حکم شماره 34435 مورخ 25/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب منطوق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری کلیه وزارتخانه‎ها..... می‎توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی بازخرید نمایند و از طرفی دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات ابطال حکم صدرالاشعار را فراهم نماید اقامه نشده است، نتیجتاً شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. دـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/575 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رحمت‎الله قدیری‎شیدانی نسبت به دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 2/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظر خواه وارد می‎باشد، زیرا که اولاً طبق تبصره یک الحاقی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب27/4/1365 مجلس شورای اسلامی افرادی که کمتر از 20 سال سابقه خدمت دارند با حصول شرایط جهت آنان حکم بازخریدی صادر می‎گردد و افراد با سابقه بیشتر از 20سال می‎بایست بازنشسته شوند. ثانیاً با توجه به محتویات پرونده، سازمان تجدیدنظرخوانده متعهد شده که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید و حالیه با گذشت 7 سال هنوز به تعهدخود عمل ننموده است و درخواست بازخریـدی که بر اساس این تعهد صورت گرفتـه و صدور حکم بازخریدی بر مبنای آن بدون انجام تعهد مذکور فاقد وجهه قانونی می‎باشد. لذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه در حد ابطال حکم کارگزینی شماره 34435 مورخ 25/12/1378 صادر و اعلام می‎گردد بدیهی است با اعاده به کار وی نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظر خواسته اخذ نموده مسترد دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان پرونده‎های فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق الذکر خواستار بازخرید خدمت بوده‎اند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در بند (ب) تبصره 38 قانون فوق‎الاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامه‎های شماره 517 مورخ 5/4/1380 شعبه هفتم بدوی، شماره 572 مورخ 14/6/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره 766 مورخ 2/5/1385 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18133
تاریخ تصویب :
1385/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره كل منابع طبیعی استان اصفهان
موضوع :