جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره36900/ت37229هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 2773/317/52 مورخ 30/1/1386 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت جمعاً تا مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت در دو مرحله: مرحله اول در خرداد ماه و مرحله دوم مهر ماه سال جاری منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف شماره 310101 (منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت) مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور واریز می‌نماید.
ماده2ـ عاملیت توزیع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد و بانک یادشده می‌تواند عاملیت خود را به سایر بانکهای دولتی در کشور واگذار نماید.
ماده3ـ اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن را وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) تعیین می‌نماید، تحت نظر هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ چاپ و به عامل یا نماینده وی تحویل می‌گردد.
ماده4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه تا پایان سال مالی 1386 را حداکثر تا اردیبهشت ماه سال 1387 تحت نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار امحاء و مراتب را به تفکیک نوع، تعداد و ارزش آنها ظرف یک ماه پس از آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت پرداخت بهای اصل اوراق مشارکت مزبور و سود متعلقه را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم به منظور پرداخت سود و بهای اصل اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی نموده و هزینه‌های مربوط به چاپ و تبلیغات را از محل اعتبارات مربوط و سود علی‌الحساب اوراق یادشده در سال جاری از محل اعتبار ردیف 601005 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
ماده6 ـ هیئتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ انتشار هر مرحله، مدت، انواع و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را تعیین می نماید.
ماده7ـ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بی‌نام موضوع این آیین‌نامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه پانزده و نیم درصد (5/15%) محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد. سود مذکور وفق مفاد بند(5) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده8 ـ یک نمونه چاپی از هر نوع اوراق مشارکت یادشده که به مهر چاپی « نمونه» مهر شده است نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌گردد.
ماده9ـ اوراق مشارکت بازپرداخت‌شده موضوع این تصویب‌نامه و کوپنهای سررسیدشده مربوط که سود آنها پرداخت گردیده است توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد، اعتبارات لازم به منظور پرداخت هزینه‌های امحاء اوراق موضوع این ماده بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی و تأمین می‌گردد.
ماده10ـ بانک عامل موظف است در صورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت موضوع این آیین‏نامه به فروش اوراق خود قبل از پذیرش در بورس اوراق بهادار و پیش از انقضای سررسید آن نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علی الحساب متعلقه در تاریخ بازخرید اقدام و اوراق مشارکت مذکور را مجدداً به عموم واگذار یا از محل منابع داخلی بانک به حساب خود خریداری نماید.
ماده11ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ماده12ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از اوراق مشارکت موضوع این آیین‏‌نامه را بلافاصله در پایان هر روز به حسابهای مستقل جاری ویژه‌ای که برای این منظور توسط اداره کل خزانه و به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
ماده13ـ وظایف امین در مورد اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد سازمان مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در مهلت معین میزان سود قطعی اوراق مشارکت مزبور را اعلام خواهد نمود.
ماده14ـ بانکهای عامل مجازند با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به پذیرش و انجام معامله اوراق مشارکت بی‌نام موضوع این آیین‌نامه در بورس اوراق بهادار به عمل آورند. بانکهای عامل خدمات لازم را از قبیل نگهداری اوراق مشارکت مذکور و صدور تأییدیه به نام خریداران ارایه می‌نمایند، بورس اوراق بهادار ترتیبات لازم را برای قبول معامله تأییدیه‌های صادرشده از سوی بانکهای عامل فراهم آورده و در شهرستانها برای انجام معامله به بانکهای عامل نمایندگی خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18136
تاریخ تصویب :
1386/2/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :