جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به واگذاری بخشی از سهام بعضی از شرکتها به روش مزایده شماره23440/ت37327هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ13/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره5704 مورخ 18/2/1386 ‏وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند « الف» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ ‏تصویب نمود:‏
برنامه زمانبندی واگذاری چهل و پنج درصد (45%) سهام شرکت پایانه احداث، ‏چهل و نه درصد (49%) سهام شرکت سیمان پیوند گلستان و چهل و نه درصد (49%) ‏سهام شرکت صنایع سیمان نهاوند از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان ‏توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به روش مزایده در نیمه دوم سال 1386 ‏تعیین می‌گردد.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :