جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تعیین جداول آیین‌نامه‌های اجرایی بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفیذی ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره31867/ت32646هـسازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 12683ـ1 مورخ ‏‏1/3/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند « ج» ماده (104) تنفیذی ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ‏ماده(71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:‏
جداول آیین‌نامه‌های اجرایی بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفیذی قانون ‏برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد (71) و ‏‏(20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‏موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 59581/ت23806هـ مورخ 28/12/1379 و شماره ‏‏27941/ت33405هـ مورخ 8/5/1384 به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر ‏دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد.‏

جدول1 : آب
جدول 4 : هوا
جدول شماره7 : طبقه‌بندی مواد زائد

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :