جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور شماره42005/ت37208کسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ مرکز امور زنان و خانواده

وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیئت‌دولت در جلسه مورخ30/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره41 مورخ6/1/1386 مرکز یادشده و به استناد بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره19414/ت37258هـ مورخ11/2/1386 تصویب نمودند :

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور

ماده1ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است اعتبار منظور شده در برنامه 30217 با عنوان « برنامه ارتقاء توانمندیهای زنان و تحکیم بنیان خانواده» ذیل ردیف 101024 قانون بودجه سال 1386 کل کشور را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به آن دسته از دستگاههای اجرایی که درچارچوب مأموریتها، اهداف و وظایف خود، طرحهایی را به منظور ارتقاء توانمندیهای زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی و تقویت بنیان خانواده در دست اقدام دارند و اهداف مندرج در ماده(111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را محقق می‌نمایند، اختصاص دهد.
ماده2ـ اولویتهای مرکز امور زنان و خانواده در جهت تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران برای اعتبار برنامه 30217 به شرح زیر تعیین می‌گردد :
الف ـ توسعه آموزش، پژوهش و اطلاع‌رسانی در جهت تعمیق باورهای دینی بانوان و گسترش فرهنگ عفاف.
ب ـ حمایت از طرحهایی به منظور تسهیل ازدواج و تحکیم و تعالی بنیان خانواده.
ج ـ ارایه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی به منظور توانمندسازی، ارتقاء کیفیت زندگی، حرفه‌آموزی و ارتقاء مهارتهای شغلی، بهداشت و سلامت روانی و جسمانی زنان و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد ابتلاء زنان و خانواده با تأکید بر زوجهای جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های محروم.
د ـ بهینه‌سازی اوقات فراغت زنان.
هـ ـ طرحهای متناسب سازی فرصتهای شغلی زنان با نیازهای جامعه و خانواده.
و ـ حمایت و پشتیبانی از ارایه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به زنان.
ز ـ‌ توانمندسازی تعاونیهای زنان و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه امور بانوان فعالیت دارند.
ح ـ حمایت از پروژه‌های پژوهشی مرتبط با زنان و خانواده.
ط ـ حمایت و تشویق زنان متعهد و ایثارگر (خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) کارآفرین، هنرمند، محقق، نویسنده، پژوهشگر و نخبه در عرصه‌های مختلف.
تبصره1ـ تطبیق برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی با اولویتهای تعیین شده و تشخیص میزان اعتبارات آنها با مرکز امور زنان و خانواده می‌باشد.
تبصره2ـ پرداخت هزینه‌های رفاهی به کارکنان زن دستگاههای اجرایی از محل اعتبار برنامه 30217 ممنوع است.
ماده3ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است بخشی از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در جهت تحقق ماده(111) قانون برنامه چهارم توسعه و عملیاتی نمودن اقدامات تصویب نامه شماره 29098/ت248هـ مورخ 11/5/1384 هزینه نماید.
ماده4ـ نظارت بر حُسن اجرای برنامه‌ها و طرحهای موضوع این آیین‌نامه به عهده مرکز امور زنان و خانواده می‌باشد.
ماده5 ـ کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ردیف مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، موظفند ضمن هماهنگ نمودن فعالیتهای خود با مرکز امور زنان و خانواده گزارش عملکرد سه ماهه اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه را به این مرکز ارسال نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 19/3/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18144
تاریخ تصویب :
1386/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مركز امور زنان و خانواده
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :