جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان شماره37366/ت37025هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان، موضوع تصویب‌نامه شماره 2722/ت28225هـ مورخ 2/2/1382 درخصوص شرکتهای مربوط به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی عبارت است از مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال که به (10.000.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
2ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی عبارت است از مبلغ دویست و بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (228.500.000.000) ریال که به (22.850.000) سهم ده هزار (10.000) ریال منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
3ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل عبارت است از مبلغ هشتاد و هشت میلیارد (88.000.000.000) ریال که به (8.800.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
4ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان عبارت است از مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد (282.000.000.000) ریال که به (28.200.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
5 ـ سرمایه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام عبارت است از مبلغ یکصد و هشت میلیارد و پانصد میلیون (108.500.0000.000) ریال که به (10.850.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
6 ـ سرمایه شرکت شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر عبارت است از مبلغ سیصد و سی و سه میلیارد و پانصد میلیون (333.500.000.000) ریال که به (33.350.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
7ـ سرمایه شرکت شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان تهران عبارت است از مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیارد (286.000.000.000) ریال که به (28.600.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
8 ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری عبارت است از مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد (129.000.000.000) ریال که به (12.900.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
9ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی عبارت است از مبلغ پانصد و دو میلیارد و پانصد میلیون (502.500.000.000) ریال که به (50.250.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
10ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان عبارت است از مبلغ دویست و سه میلیارد و پانصد میلیون (203.500.000.000) ریال که به (20.350.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
11ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان زنجان عبارت از مبلغ سی و هفت میلیارد (37.000.000.000) ریال که به (3.700.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
12ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان سمنان عبارت است از مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون (26.500.000.000) ریال که به (2.650.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
13ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان عبارت است از مبلغ دویست و چهل میلیارد و پانصد میلیون (240.500.000.000) ریال که به (24.050.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
14 ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان فارس عبارت است از مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد (367.000.000.000) ریال که به (36.700.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
15 ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان قزوین عبارت است از مبلغ پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (51.500.000.000) ریال که به (5.150.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
16ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان قم عبارت از مبلغ چهل و سه میلیارد (43.000.000.000) ریال که به 4.300.000 سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
17 ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کردستان عبارت است از مبلغ یکصد و دو میلیارد و پانصد میلیون (102.500.000.000) ریال که به (10.250.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
18ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کرمان عبارت است از مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد (367.000.000.000 ) ریال که به (36.700.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
19ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه عبارت است از مبلغ دویست و بیست و یک میلیارد (221.000.000.000) ریال که به (22.100.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
20ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد عبارت است از مبلغ هشتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون (81.500.000.000) ریال که به (8.150.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً‌ متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
21‌ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان گلستان عبارت است از مبلغ یکصد و هفده میلیارد (117.000.000.000) ریال که به (11.700.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
22ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان گیلان عبارت است از مبلغ سیصد و یک میلیارد و پانصد میلیون (301.500.000.000) ریال که به (30.150.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
23ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان لرستان عبارت است از مبلغ شصت و شش میلیارد و پانصد میلیون (66.500.000.000) ریال که به (6.650.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
24ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مازندران عبارت است از مبلغ یکصد و هفتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون (173.500.000.000) ریال که به (17.350.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
25ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی عبارت است از مبلغ پنجاه و نه میلیارد (000/000/000/59) ریال که به (000/900/5) سهم ده هزار (000/10) ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
26ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان عبارت است از مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد (298.000.000.000) ریال که به (29.800.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً‌ متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
27ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان همدان عبارت است از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (14.500.000.000) ریال که به (1.450.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً‌ متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می‌باشد.
28 ـ سرمایه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان یزد عبارت است از مبلغ یکصد و هفده میلیارد و پانصد میلیون (117.500.000.000) ریال که به (11.750.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی منقسم شده است و تماماً‌ متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) می باشد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 21371/30/86 مورخ 9/3/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18146
تاریخ تصویب :
1386/2/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :