×

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی

دستورالعمل-تشکیل-شوراهای-حل-اختلاف-ویژه-بیمه‌های-بازرگانی

وکیل

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانیشماره3391/86/1 23/3/1386

جناب آقای پورسینا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی که در تاریخ 20/3/1386 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ عبدالرضا ایزدپناه

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی

در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شده است و با توجه به آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی مربوط به بیمه‌های بازرگانی، دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی که در این دستورالعمل به اختصار « شوراهای ویژه بیمه» نامیده می‌شود به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می‌گردد:
ماده1ـ دعاوی و اختلافاتی که بین شرکت بیمه از یک طرف و بیمه‌گذار، بیمه‌شده، ذینفع یا صاحبان حقوق آنها از طرف دیگر بوجود می‌آید و نیز دعاوی مربوط به بازیافت خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه براساس مفاد مواد 7 و 20 آئین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی رسیدگی خواهدشد.
تبصره ـ بیمـه‌گذار، بیمه شده، ذینـفع یا صاحـبان حقوق آنها قبل از مراجعه به شوراهای ویژه بیمه باید جهت مطالبه حقوق خود به شرکت بیمه مربوط مراجعه نمایند و در صورت عدم حصول توافق با شرکت، نظر کتبی شرکت بیمه را اخذ و به ضمیمه درخواست خود به شورا ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه نظریه کتبی از سوی شرکت بیمه، درخواست‌کننده، مراتب را کتباً به شورا اعلام می‌نماید تا شورا حسب مقررات اقدام لازم به عمل آورد.
ماده2ـ تشکیل شوراهای ویژه بیمه و تعداد آنها درهر استان براساس پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید اداره کل پیگیری اموراستانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و با رعایت مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ اعضای شوراهای ویژه بیمه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت فنی در رشته‌های بیمه و سایر رشته‌های مرتبط با آن که صلاحیت فنی آنها به تأیید بیمه مرکزی ایران رسیده است انتخاب می‌شوند.
ماده4ـ رؤسای حوزه قضایی موظفند با لحاظ تعداد شوراهای ویژه بیمه، قاضی مشاور انتخاب و معرفی کنند.
ماده5 ـ اعضای شوراهای ویژه بیمه باید قبل از شروع به کار، دوره‌های آموزشی را که به طور مشترک توسط قوه قضائیه و بیمه مرکزی ایران برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود با موفقیت طی نمایند.
ماده6 ـ تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه شوراهای ویژه بیمه به عهده فرمانداری محل است. بیمه مرکزی ایران با مشارکت شرکتهای بیمه فعال در هر استان و در حدود امکانات موجود در تأمین و تجهیز محل استقرار شوراهای ویژه بیمه مساعدت خواهندنمود.
ماده7ـ مبلغ پاداش اعضای شوراهای ویژه بیمه و نحوه پرداخت آن با توافق بیمه مرکزی ایران و اداره کل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه تعیین و از طریق دادگستری پرداخت خواهدشد. بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه در صورت وجود اعتبار لازم و نبود موانع قانونی در تأمین بخشی از پاداش اعضای شوراهای ویژه بیمه مشارکت خواهندنمود.
ماده8 ـ شوراهای ویژه بیمه از لحاظ تعداد اعضاء، تشکیل دبیرخانه و بایگانی راکد، آئین رسیدگی، ابلاغ، اجرا، حفاظت شوراها، وصول درآمد، تجدیدنظرخواهی از آراء ، نظارت، بازرسی و ارائه آمار و عملکرد، تابع آئین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه کشور خواهندبود.
ماده9ـ شوراهای ویژه بیمه صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمرتبط به امور بیمه‌های بازرگانی را ندارند، همچنین سایر شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل را ندارند.
ماده10ـ هرگونه اصلاح بعدی در این دستورالعمل و موارد مرتبط با آن، با پیشنهاد مشترک بیمه‌ مرکزی ایران و اداره کل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدبود.
این دستورالعمل در 10 ماده و یک تبصره در تاریخ 20/3/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18148

تاریخ تصویب : 1386/3/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای حل اختلاف - وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.