جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان شماره48669/ت 37084هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ سازمان ملی جوانان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 323/1 مورخ 8/1/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
در ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان موضوع تصویب‌نامه شماره36071/ت33805هـ مورخ21/6/1384 عبارت « فرزندان کارکنان خود و» به عبارت « فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته و » اصلاح می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18152
تاریخ تصویب :
1386/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان ملی جوانان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :