جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ شماره51557/ت37537هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (29.340.000) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار (293.400.000) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار (293.400.000) ریال باشد.
نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :