جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره51691/ت37326کسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان ملی جوانان ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در جلسه مورخ30/2/1386 بنابه پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 21410/100 مورخ 18/2/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ب» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان ملی جوانان
ب ـ سازمان مدیریت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
پ ـ بسیج: سازمان بسیج سازندگی
ت ـ هلال‌احمر: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورا: شورای عالی جوانان
ج ـ ستاد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
چ ـ سازمانهای مردم نهاد: تشکلهای ثبت‌شده و رسمی که در زمینه امور جوانان فعالیت دارند از قبیل: کانونهای مساجد، کانونهای بسیج، انجمنهای اسلامی دانش‌آموزی و محلات.
ماده2ـ اولویتها بر اساس برنامه‌های ملی موضوع سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان، موضوع تصویب‌نامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 و مصوبات شورای عالی جوانان در سال جاری شامل برنامه‌های اوقات فراغت، ازدواج جوانان، هویت دینی و ملی، سلامت و مشارکت جویی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد، خواهد بود. سازمان موظف است فعالیتها و اعتبارات خود را از طریق دستگاههای اجرایی در این زمینه متمرکز و صرف کند.
تطبیق برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد با اولویتهای تعیین شده و تشخیص میزان تخصیص اعتبار به آنها با سازمان است.
ماده3ـ میزان هزینه کرد اعتبارات بر حسب اهداف مندرج در موافقتنامه متبادله و برمبنای تفاهم‌نامه و قراردادهای فیمابین سازمان با دستگاههای اجرایی یا سازمانهای مردم نهاد بوده و موکول به ارایه برنامه و تأیید سازمان است.
ماده4ـ سازمانهای مردم نهاد فراگیر که در بردارنده تشکلهایی هستند که در امور مرتبط با جوانان فعالیت دارند، می‌توانند به طور مستقیم با سازمان، طرف قرارداد و تفاهم‌نامه قرار گیرند و به ازای تعداد واحدها و حسب اهداف کمی مندرج در موافقتنامه متبادله، رأساً مشمول حمایتها و پرداختها قرار گرفته و نسبت به توزیع دریافتهای مالی در واحدهای تحت پوشش عمل کنند.
ماده5 ـ سازمان به منظور انجام فعالیتهای اردویی موضوع آیین‌نامه طرح هجرت(3) تا مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال را به نسبت اعتبارات دریافتی از خزانه پس از کسر هزینه‌های پشتیبانی، نظارت و تحقیقات، در چارچوب آیین‌نامه طرح مذکور، موضوع تصویب‌نامه شماره 31567/ت35313هـ مورخ 29/3/1385 برای اجرای طرحها توسط بسیج منظور می‌نماید و بر فعالیتها با اخذ گزارش عملکرد و بررسیهای موردی، نظارت و ارزیابی می‌کند.
ماده6 ـ به منظور انجام فعالیتهای سازمان و فعالیتهایی از قبیل عرصه‌های منابع طبیعی (آبخیزداری، بیابان‌زدایی، تثبیت شنهای روان، مرتع‌داری) احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال به نسبت (4) و (2) به ترتیب در اختیار سازمان و هلال‌احمر قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط به مصرف برسد.
ماده7ـ کلیه برنامه‌ها و فعالیتهای سازمان در چارچوب این آیین‌نامه و در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت قابل اجرا خواهدبود و سازمان، تمام فعالیتهای اجرایی در ستاد مرکزی و واحدهای استانی را از طریق دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد اعمال خواهد کرد.
ماده8 ـ کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد مکلفند گزارش همه اقداماتی را که از محل اعتبارات موضوع این تبصره، در زمینه امور جوانان به انجام رسانده‌اند تا پایان خرداد سال 1387 به سازمان ارایه و سازمان نیز موظف است گزارش سالانه سیمای جوانان کشور در سال 1386 را تا پایان شهریور ماه سال 1387 تهیه و منتشر کند.
این تصویب‌نامه در تاریخ4/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان ملی جوانان
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
موضوع :