جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی شماره51729/ت36887هـوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیـبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی ـ مصوب 1375ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی

ماده1ـ واحدهای « امیدان»، « پویندگان» و « پیشگامان» بسیج دانش‌آموزی که در این آیین‌نامه به اختصار « بسیج» نامیده می‌شود، به ترتیب در کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه دولتی و غیردولتی با هدف جذب، آموزش و سازماندهی دانش‌آموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه همکاری، مسئولیت پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی در عرصه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و سازندگی تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ اعضای واحدها عضو افتخاری سازمان بسیج دانش‌آموزی خواهندبود.
ماده2ـ « شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی» که در این آییـن‌نامه به اختصار « شورا» نامیده می‌شود، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و پشتیبانی مؤثر از تشکیل، توسعه و تقویت فعالیتهای بسیج با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس شورا.
ب ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه.
پ ـ نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه.
ت ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
ث ـ رییس سازمان بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه به عنوان دبیر شورا.
ج ـ یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به انتخاب این شورا.
چ ـ مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش.
تبصره1ـ جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ خواهد شد.
تبصره2ـ دبیرخانه شورا در سازمان بسیج مستقر خواهدبود.
تبصره3ـ مصوبات شورا با امضای رییس شورا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ماده3ـ وظایف شورا عبارت است از:
الف ـ تصویب نحوه اجرای برنامه‌های بسیج در زمینه‌های آمادگی دفاعی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی در مدارس.
ب ـ تعیین نحوه پشتیبانی مادی و معنوی از بسیج.
پ ـ بررسی بودجه سالانه بسیج و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.
ت ـ دریافت و بررسی گزارشهای نظارتی ستاد اجرایی و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد آنها.
ث ـ تصویب ترکیب و شرح وظایف ستادهای هماهنگی و پشتیبانی استانها و کمیته اجرایی شهرستانها و مدارس و کمیته‌های تخصصی.
ج ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ستاد اجرایی.
ماده4ـ اعضای ستاد اجرایی عبارتند از:
الف ـ نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس ستاد اجرایی.
ب ـ نماینده تام‌الاختیار معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
پ ـ نماینده تام‌الاختیار فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به عنوان دبیر ستاد.
ت ـ نماینده تام‌الاختیار نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج.
تبصره1ـ جلسات ستاد اجرایی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ خواهد بود.
تبصره2ـ رییس ستاد اجرایی با حکم رییس شورا منصوب می‌گردد.
ماده5 ـ وظایف ستاد اجرایی به شرح زیر است:
الف ـ برنامه‌ریزی اجرایی طرحها و تقویم اجرایی فعالیتهای بسیج دانش‌آموزی برابر مصوبات شورا.
ب ـ پیگیری مصوبات و ابلاغیه‌های شورا.
پ ـ پیشنهاد بودجه لازم به شورا.
ت ـ پیگیری تشکیل ستاد هماهنگی و پشتیبانی استانها و شهرستانها و نظارت مستمر بر فعالیتهای آنها.
ث ـ جمع‌آوری گزارش و ارزشیابی عملکرد ستادهای استان و کمیته‌های اجرایی شهرستانها به منظور ارایه به شورا.
ج ـ تشکیل کمیته‌های تخصصی پس از تصویب شورا و نظارت بر فعالیت آنها.
چ ـ تهیه و تصویب دستورالعمل داخلی ستاد اجرایی مرکز و استانها از قبیل ارتباطات، برگزاری جلسات و نحوه مکاتبات.
ح ـ برنامه‌ریزی برای اجرای همایشها، کنگره‌ها، اردوها و سایر فعالیتهای مشترک و سراسری بسیج و هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای آنها.
خ ـ بازدید از استانها و شهرستانها و ارزشیابی نحوه اجرای مصوبات شورا.
د ـ بررسی پیشنهادهای واصل شده.
ماده6 ـ سازمان بسیج دانش‌آموزی موظف است با هماهنگی و پشتیبانی مدیران مدارس نسبت به تشکیل واحدهای امیدان، پویندگان و پیشگامان بسیج دانش‌آموزی اقدام نماید.
تبصره ـ فرماندهان واحدهای مذکور با هماهنگی مدیران مدارس توسط سازمان بسیج دانش‌آموزی تعیین می‌گردند.
ماده7ـ وظایف واحدهای امیدان، پویندگان و پیشگامان به شرح زیر است:
الف ـ جذب و سازماندهی داوطلبان عضویت در بسیج دانش‌آموزی.
ب ـ انجام فعالیتهای آموزشی در جهت ایجاد روحیه همیاری، مسئولیت پذیری و آمادگی دفاعی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی و تقویت آن.
پ ـ برگزاری اردوها، همایشها و رزمایشهای ویژه اعضاء با رعایت دستورالعملهای مصوب شورا.
ت ـ کمک به انجام برنامه‌های عمومی و فعالیتهای فوق برنامه مدارس با موافقت یا دعوت مدیر مدرسه.
ث ـ همکاری در فعالیتهای امدادی و کمک رسانی و سازندگی.
ج ـ مشارکت در برگزاری ایام الله و مناسبتها و فوق برنامه‌ها از قبیل گرامی داشت هفته دفاع مقدس و هفته بسیج دانش‌آموزی.
چ ـ انجام فعالیتهای لازم جهت تقویت بنیه علمی، فرهنگی و ورزشی اعضاء.
ماده8 ـ براساس ضوابط نیروی مقاومت بسیج که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است، شرایط عضویت و چگونگی سازماندهی واحدهای امیدان، پویندگان و پیشگامان توسط ستاد اجرایی تهیه و پس از تصویب شورا به واحدها ابلاغ می‌گردد.
تبصره1ـ کلیه فعالیتهای واحدها وفق آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش خواهدبود.
تبصره2ـ ارایه آموزشهای عملی نظامی در مدارس مطلقاً ممنوع است و در خارج از مدارس با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌گیرد.
ماده9ـ مسئولیت کلیه فعالیتهای واحدهای امیدان، پویندگان و پیشگامان در مدرسه با فرمانده آن است که با هماهنگی مدیر مدرسه انجام وظیفه می‌کند.
ماده10ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است همه ساله در برنامه مستقلی، اعتبارات مورد نیاز را برای تشکیل، تقویت و توسعه فعالیتهای واحدهای بسیج در ردیفهای بودجه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) پیش‌بینی نماید.
ماده11ـ کلیه موسسات دولتی و نهادها ضمن حمایت از فعالیتهای بسیج، در موارد لزوم برای مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان به صورت سازمان یافته در برنامه‌ها، طرحهای ملی و منطقه‌ای از طریق بسیج اقدام نمایند.
ماده12ـ برنامه‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی جهت ارتقاء سطح آگاهی و کارایی مربیان و فرماندهان واحدهای بسیج که به تصویب شورا رسیده است، طبق مقررات به عنوان آموزش ضمن خدمت لحاظ می‌گردد.
ماده13ـ وزارت آموزش و پرورش به منظور حُسن اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای بسیج در داخل و خارج مدرسه متناسب با درصد اعضای بسیج، تجهیزات و امکانات و فضاهای آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی از قبیل اردوگاهها وکانونهای فرهنگی و هنری مورد نیاز را به این امر اختصاص دهد.
ماده14ـ به منظور تأمین مکان برای فعالیتهای بسیج، وزارت آموزش و پرورش در نقشه‌های مصوب برای احداث مدارس تا حد امکان موقعیت مناسبی را برای این امر پیش‌بینی و احداث نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :