جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش شماره51565/ت36146هـوزارت آموزش و پرورش ـ سازمان تربیت بدنی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 24775/140 مورخ 30/7/1385 وزارت آموزش و پـرورش و به استناد تبصره (7) ماده واحد قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1385ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش

ماده1ـ در جهت تحقق اهداف قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1385 ـ معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در سطح تشکیلات استانی، شهرستانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شود.
تبصره ـ کلیه اختیارات، امکانات، وظایف و پستهای معاونت پرورشی و تربیت بدنی سابق از تشکیلات سایر معاونتها و واحدهای زیر مجموعه در وزارت آموزش و پرورش منتزع و به معاونت پرورشی و تربیت بدنی منتقل می‌گردد.
ماده2ـ ضوابط اختصاص معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی در کلیه مدارس به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش‌آموزان آنها بیش از (150) نفر باشد یک نفر از مربیان یا معلمان تمام وقت به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی تعیین می‌گردد که وظایف مربی پرورشی را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره ـ برای کلیه مدارس موضوع بند (الف) علاوه بر معاون پرورشی و تربیت بدنی به نسبت ساعات پرورشی جدول برنامه‌هفتگی مدرسه، مربی پرورشی نیز تأمین می‌گردد.
ب ـ در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش‌آموزان آنها از (90) تا (150) نفر است، یک مربی پرورشی تمام وقت تعیین می‌گردد.
ج ـ در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش‌آموزان آنها کمتر از (90) نفر است، به ازای هر چهار دانش‌آموز یک ساعت مربی پرورشی اختصاص می‌یابد.
ماده3ـ وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل نحوه انتصاب، شرایط احراز و شرح وظایف معاونان و مربیان پرورشی و تربیت بدنی سطوح مختلف سازمانی را براساس این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌نماید.
ماده4ـ سازمان دانش‌آموزی تحت مدیریت و نظارت معاونت پرورشی و تربیت بدنی است و ریاست آن به عهده معاون پرورشی و تربیت بدنی خواهدبود.
تبصره1ـ معاون پرورشی و تربیت بدنی برای تسریع در گردش کار سازمان دانش‌آموزی می‌تواند قائم‌مقام تعیین و منصوب نماید.
تبصره2ـ فعالیتهای استانی سازمان دانش‌آموزی در چهارچوب اساسنامه مصوب انجام می‌پذیرد.
ماده5 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در مورد بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و سایر مقررات مغایر با مفاد قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1385ـ و این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام و حسب مورد، مجوز مراجع ذیصلاح را اخذ نماید.
ماده6 ـ طراحی ساختار سازمانی و تنظیم تشکیلات و تدوین شرح وظایف معاونت پرورشی و تربیت بدنی تا حد توان به گونه‌ای انجام شود که زمینه انجام هماهنگی و تعامل با سازمان تربیت بدنی در امر تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزان، هنرجویان، دانشجو معلمان فراهم شود.
ماده7ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مورد ایجاد ردیف مستقل و تأمین اعتبار مناسب در سطوح ملی و استانی برای احداث، نگهداری، تجهیز و توسعه فضاهای پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش اقدام نماید. ضوابط فضاهای یادشده توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
ماده8 ـ آیین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای جدید حاوی احکام زیر تا پایان سال 1386 توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط خواهد رسید.
1ـ تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیتهای آموزش و پرورش با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارتهای دانش‌آموزان.
2ـ تلفیق آموزش با پرورش در کتب درسی تمامی مدارس و مراکز تربیت معلم و تعمیم نقش تربیتی در معلمان.
3ـ نحوه جذب و تربیت معلم با رویکردهای مندرج در این آیین‌نامه و قانون مربوط.
4ـ چگونگی ارزیابی شغلی، نفی تبعیض در ساعات کاری و میزان ساعت کار و حقوق و مزایای معلمان و مربیان و معاونان پرورشی و تربیت بدنی.
5 ـ پیش بینی کار گروه مسئول تأمین محتوی و نظارت با حضور صاحب نظران.
6 ـ پیش بینی آموزش مستمر مربیان پرورشی.
7ـ درج ویژگی مربیان پرورشی و تشریح وظایف آنان به تفصیل.
8 ـ ارزیابی عملکرد پرورشی مدیران مدارس.
9ـ پیش بینی نیازهای استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات و سهمیه‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش.
ماده9ـ به منظورعینیت بخشیدن به نقش تقدمی تزکیه بر تعلیم، توجه به همه ابعاد شخصیتی خصوصاً تربیت دینی، رشد خلاقیت و مهارتهای آنها، معاونتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش موظفند قبل از تصویب و ابلاغ سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای خود برای تولید اثر، خدمات و یا اجراء، هماهنگی لازم را با معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/2/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :