جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران شماره 51706/ت33879هـوزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 10045/020 مورخ 23/6/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ـ 1374 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 12340/ت17925هـ مورخ 18/3/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ ماده(1) آیین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در بند (1) حرف « و» جایگزین واژه « دریا یا» می‌گردد.
ب ـ بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
« 2ـ آبزیان قابل پرورش عبارتند از آن دسته از ماهیها، سخت پوستان، نرم‌تنان، گیاهان آبزی و سایر آبزیانی که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند.»
پ ـ بند (8) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« 8 ـ صید: تعداد یا مقدار آبزیانی است که از محیط زیست خود به صورت زنده و یا مرده طی یک دوره زمانی برداشت می‌شود و شامل آبزیانی که صید شده ولی به جای تخلیه دوباره آزاد شده و یا دور ریخته می‌شوند نیز می‌باشد.»
ت ـ بند (9) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« 9ـ پروانه صید: اجازه نامه‌ای است که به منظور انجام فعالیتهای صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن بر حسب مورد مشخصاتی از قبیل شناور، روش صید، نوع میزان ابزار و ادوات، گونه، میزان سهمیه صید، منطقه صید، مالک یا مالکین شناور، مقررات بهداشتی و قوانین و مقررات ذی ربط مشخص می‌شود.»
ث ـ متن زیر به عنوان بندهای (14) تا (19) به ماده (1) الحاق می‌گردد:
« 14ـ شیلات: منظور سازمان شیلات ایران است.
15ـ صیاد: فردی که با داشتن پروانه صید از شیلات به عملیات صید می‌پردازد.
16ـ گروه صیادی: گروه یا تشکلی که با داشتن پروانه صید از شیلات اقدام به فعالیت صیادی می‌کنند.
17ـ فعالیت صیادی: هر فعالیتی که با پروانه صید شیلات منجر به صید انواع آبزی می‌شود.
18ـ شناور صیادی: هر شناوری اعم از قایق، لنج، کشتی و انواع دیگر شناورها که با مجوزهای لازم برای فعالیت صیادی تجهیز و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
19ـ مقررات بنادر ماهیگیری: مقررات موضوع ماده واحده راجع به تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی ـ مصوب 1339ـ و اصلاحات بعدی آن و نیز مقررات و ضوابطی که در چارچوب قوانین و مقررات شیلات تنظیم و ابلاغ می‌گردد.»
2ـ عنوان فصل سوم آیین‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
« فصل سوم: طرح مدیریت ذخایر آبزیان و آبزی پروری.»
3ـ متن زیر به عنوان بند (4) به ماده (4) الحاق می‌گردد:
« 4ـ کمیسیون مدیریت آبزی پروری»
4ـ ماده (37) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در بند (7) ماده (37) عبارت « و دامپزشکی» بعد از واژه « شیلات» اضافه می‌گردد.
ب ـ متن زیر جایگزین بند (10) و تبصرة آن می‌گردد:
« 10ـ صید و عمل‌آوری آبزیان در مزرعه مطابق استانداردهای تعریف شده.»
تبصره1ـ فهرست داروها و مواد شیمیایی غیرمجاز و همچنین بیماریهای مسری و خطرناک توسط سازمان دامپزشکی با هماهنگی شیلات پیش از فروردین ماه هر سال اعلام می‌شود.
تبصره2ـ شیوه عمل‌آوری آبزیان در مزرعه با سازمان دامپزشکی با هماهنگی شیلات از فروردین ماه هر سال اعلام می‌شود.»
5 ـ بند « ج» ماده (42) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ج ـ به منظور هماهنگی در انجام مفاد وظایف مشخص شده برای سازمان محیط زیست و شیلات ایران کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیسیون در شیلات مستقر می‌باشد.»
6 ـ ماده (43) آیین‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« الف ـ در جزء (1) بند (الف) عبارت « گواهینامه ثبت و گواهینامه‌های فنی و ایمنی» جایگزین عبارت « پروانه بهره‌برداری» می‌گردد.
ب ـ جزء (2) بند « الف» به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
« 2ـ دارا بودن بیمه نامه معتبر و مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیّادی.
تبصره ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه حداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی این نوع بیمه را با همکاری سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارایه نماید. »
7ـ ماده (47) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ در صـدر ماده عبـارت « و اجازه فعالیت صیادی ناخدای متخلف» بعد از واژه « صید» اضافه گردید.
ب ـ متن زیر به عنوان بندهای (10) تا (19) به ماده (47) الحاق می‌گردد:
« 10ـ همراه نداشتن مدارک شناسایی شناور و خدمه.
11ـ همراه نداشتن پروانه و مجوز صید.
12ـ تخلیه صید ضمنی و دور ریز در منابع آب.
13ـ عدم رعایت استانداردهای اعلام شده برای ابزار صید.
14ـ صید گونه‌ها و روش‌هایی که در پروانه صید قید نشده است.
15ـ ایجاد آلودگی در منابع آب.
16ـ مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسیله شناور یا ابزار صید.
17ـ عدم ارایه آمار و اطلاعات صحیح از میزان صید براساس ماده (16) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران.
18ـ عدم همکاری در بازدید مسئولان، کارشناسان و ناظران صید که جهت نظارت بر حُسن اجرای آین آیین‌نامه مراجعه می‌نمایند.
19ـ ایجاد خسارت به تأسیسات فیزیکی آبی یا ایجاد اختلال در عملکرد آنها.»
8 ـ الف ـ در ماده (51) نرخ تعرفه پروانه صید برخی از گونه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:
گونه ـ تون ماهیان صید شده به وسیله شناورهای خارجی با روش لانگ لاین
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 12%
گونه ـ کف زیانی که به روش ترال صید می‌شوند.
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 10%
گونه ـ کیلکا
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 1%
ب ـ گونه‌های زیر با نرخ تعرفه مربوط به جدول موضوع ماده (51) الحاق می‌شوند:
گونه ـ تون ماهیان صیدشده توسط شناورهای صنعتی داخلی با روش پرساین
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 4%
گونه ـ گونه‌های صیدشده با روش صید مشتا
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 4%
گونه ـ تون ماهیان صید شده توسط شناورهای صنعتی داخلی با روش لانگ لاین
نرخ تعرفه پروانه صید (درصد) : 1%
ج ـ در تبصره (3) ماده (51) عبارت « یا معادل ریالی آن» بعد از عبارت « ارزهای خارجی» اضافه می‌گردد.
9ـ ماده (53) به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
« ماده53 ـ شناورها و شرکتهای صیادی موظفند حسب درخواست شیلات ترتیب استقرار ناظران را در طول مدت صید در شناورها یا صیدگاه خود فراهم نموده و جهت ثبت و درج و ارایه آمار و اطلاعات صحیح همکاری لازم را به عمل آورند.»
10ـ در ماده (56) عبارت « براساس دستورالعمل مربوط» بعد از واژه « شیلات» اضافه می‌گردد.
11ـ در ماده (65) عبارت « مدیران و اعضای گروههای صیادی» بعد از واژه « ناخدا» اضافه گردید.
12ـ ماده (76) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ درصدر ماده بعد از کلمه « شناورها» عبارت « شرکتهای صیادی» اضافه شود.
ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یادشده الحاق می‌گردد:
« تبصره2ـ شرکتهای صیادی نیز مکلف به در اختیار داشتن انبارهای مناسب (بصورت ملکی، استیجاری یا نظایر آن) مطابق شرایط و ترتیبات فوق خواهند بود.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :