جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص سود بازرگانی کنجاله و کره شماره54303/ت37690کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
1ـ سود بازرگانی کنجاله مشمول ردیف 23040000 تعرفه از بیست و یک درصد به صفر کاهش می‌یابد.
2ـ سود بازرگانی کره مشمول ردیف 04051020 تعرفه از شش درصد به صفر کاهش می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18159
تاریخ تصویب :
1386/4/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :