جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور شماره54631/ت37414کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام‌خمینی(ره)

وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 25/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 17948/5120 مورخ 13/3/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258 هـ مورخ 11/2/1386، آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور

ماده1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها را از طریق بانکهای عامل (ملی ایران، صادرات ایران، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، مسکن و رفاه کارگران) به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اعم از مددجویان تحت پوشش و غیر تحت پوشش با معرفی این نهاد، اختصاص دهد.
ماده2ـ سهم و سقف قابل پرداخت هریک از استانها از میزان تسهیلات بانکی مذکور به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده‌است، ملاک اقدام بانکهای عامل و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در هریک از استانها می‌باشد.
تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم هریک از بانکهای عامل را منطبق با سهمیه استانی موضوع جدول مذکور (به تفکیک هر استان) تعیین و حداکثر (20) روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به بانکهای عامل ابلاغ می‌کند. سهمیه شهرستانهای هریک از استانها با هماهنگی ادارات سرپرستی بانکهای عامل و ادارات کل کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، ظرف (15)روز پس از دریافت دستورالعمل تعیین می‌شود و توسط بانک عامل مرکز استان به شعب شهرستانی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره2ـ ده درصد (10%) کل اعتبار جدول پیوست معادل پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار کمیته امداد امام‌خمینی(ره) قرار می‌گیرد تا بنا بر ضرورت در طول سال به نیازمندان پرداخت نماید.
ماده3ـ نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با بررسی، تشخیص و نظر این نهاد در مراکز استانها و شهرستانها با معرفی‌نامه رسمی (نمونه پیوست این آیین‌نامه) به بانکهای عامل و یا شعب شهرستانی معرفی می‌شوند و در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شده در معرفی‌نامه را دریافت می‌کنند.
تبصره ـ کمیته امداد امام‌خمینی(ره) موظف است فهرست اسامی و مشخصات نیازمندان مشمول و میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه و هم‌زمان با صدور و ارسال معرفی‌نامه به بانکهای عامل اعلام و ارائه نماید.
ماده4ـ حداکثر مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به متقاضیان مشمول از سوی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) حداکثر تا ده میلیون (10.000.000) ریال تعیین می‌گردد که پس از کسر یکباره کارمزد متعلقه و واریز آن به حساب قرض‌الحسنه به نام متقاضی تسهیلات «بدون دفترچه» به افراد معرفی شده پرداخت می‌شود.
تبصره ـ شورای پول و اعتبار موظف است مصوبه موردنظر را صادر نماید.
ماده5 ـ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی شدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضی و ضمانت یک کارمند رسمی (با ارائه گواهی اشتغال به کار)، یا یک نفر کاسب دارای جواز کسب و یا یک ضامن مورد قبول شعبه ذی‌ربط، صورت می‌گیرد.
تبصره ـ کمیته امداد امام‌خمینی(ره) مجاز است ضمانت افراد تحت پوشش خود را متقبل شود.
ماده6 ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر 36 ماه تعیین شده‌است که بر مبنای مبلغ اصل تسهیلات پرداختی و به اقساط مساوی ماهانه صورت می‌گیرد.
ماده7ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت معرفی‌نامه نیازمندان مشمول در صورت تکمیل مدارک ماده (5) این ‌آیین‌‌نامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه مقرر در وجه متقاضی اقدام و فهرست اسامی دریافت کنندگان را در پایان هر ماه، رسماً به کمیته امداد مربوط اعلام نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده، در فاصله یک ماه از تاریخ وصول فهرست اسامی مشمولان موضوع تبصره ماده (3) این آیین‌نامه و یا عدم تکمیل و ارائه مدارک لازم توسط مشمولان معرفی شده به شعب مربوط (شامل معرفی‌نامه رسمی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سفته با امضای ضامن معتبر) بانکهای عامل مراتب را در پایان مدت مذکور، به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اعلام می‌دارند.
ماده8 ـ کمیته امداد امام‌خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد و میزان استفاده از تسهیلات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را به تفکیک استانها و بانکهای عامل، در مقاطع زمانی چهارماهه تهیه و هم‌زمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده9ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نگردیده وفق ضوابط و دستورالعملهای اجرایی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها اعلام خواهد شد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 6/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

« فرم معرفی‌نامه»
جدول توزیع استانی « اعتبار تخصیصی تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كمیته امداد امام خمینی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :