جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رأی شماره 37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت هزینه سفر شماره هـ/83/158تاریخ: 2/2/1386
شماره دادنامه: 37
کلاسه پرونده: 83/158
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شکایت خانم بتول امیدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکایت ضمن ارسال تصویر مصوبه هیأت وزیران به شماره 11910/ت297 مورخ 11/4/1368 اعلام داشته، به استناد تبصره یک ماده یک آیین‎نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/1352 هزینه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده یک شهرستان چنانچه در راههای آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر در راههای صعب العبور از 30 کیلومتر تجاوز نماید، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام می‎دارد مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان 37 کیلومتر می‎باشد. با توجه به دفاعیات اداره خوانده و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکیه شکایت نامبرده فاقد اعتبار قانونی و غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1974 موضوع شکایت خانم خانمتاج والی به طرفیت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 1261 مورخ 30/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، راجع به شکایت شاکی به خواسته هزینه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان نظر به اینکه خواسته شاکی حسب مدارک مثبته استنادی و از جمله احکام کارگزینی محل خدمت اولیه و اخیر موافق با ماده 40 قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه قسمتی از ماده مذکور مصوب 12/3/1352 هیأت وزیران موضوع بندهای ب و پ آن می‎باشد از طرفی بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/1359 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شماره‎های 65 و 66 مورخ 7/11/1366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ رأی وحدت شماره 30 مورخ 1/10/1364 آن هیأت ابطال گردیده لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده آیین‎نامه اجرائی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1368 پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیائی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل در جاده‎های آسفالته از 50 کیلومتر و در جاده‎های غیر آسفالت از 30 کیلومتر تجاوز نماید. بنابراین دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/2/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :