جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

رأی شماره 89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای اسلامی درخصوص سلب عضویت آنها شماره هـ/85/913تاریخ: 16/2/1386
شماره دادنامه: 89
کلاسه پرونده: 85/913
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزارت کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2813 موضوع شکایت آقای سیامک امینی به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری تهران به خواسته، ابطال رأی شماره 154 مورخ 14/12/1384 صادره از هیأت طرف شکایت سلب عضویت شاکی از شورای اسلامی شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 5/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، چون مقنن در عبارات مندرج در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اراده حصر نداشته بلکه به طور تمثیلی آراء کلیه کمیسیونهای اداری از جمله هیأت حل اختلاف استانداریها که اعلا درجه ادارات دولتی هستند و نظائر آن در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان واقع شده و توصیف اداری بودن این هیأت فاقد صحت سلب است و بنابراین جنبه قضائی نداشته و صرفاً اداری محسوب شده و آراء آن اعتبار رأی قضائی را ندارد. کما اینکه آخرین اراده قانونگذار نیز در مقررات اصلاح لایحه قانونی دیوان عدالت اداری بالصراحه رسیدگی به آراء هیأتهای مذکور را در اختیار صلاحیت رسیدگی این دیوان مقرر نموده است و اینکه در ماهیت امر...... شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی موضوع خواسته و بلااثر نمودن آن و نتیجتاً ابقاء عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر اسلامشهر صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1468 موضوع شکایت آقای سلیمان عسگری به طرفیت هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خواسته، دستور موقت و نقض تصمیم هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 با استناد به قسمت اخیر ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی استان تهران تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومـی استان تهران صادر نمـوده است. ج ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگـی به پرونده کلاسه 84/1757 موضوع شکایت آقای سیدنورالدین میرجلیلی به طرفیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها به خواسته ابطال حکم سلب عضویت و رسیدگی ماهوی موضوع رأی مورخ 11/10/1384 به شرح دادنامه شماره935 مورخ27/3/1385 با استناد به ماده82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر نموده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 759 مورخ 15/11/1385 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصلاح دادگستری است، دادنامه‎های شماره 935 مورخ 27/3/1385 شعبه بیست و چهارم و 773 مورخ 1/6/1384 شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی می‎باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع است.


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/2/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
استانداری تهران
موضوع :