جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

رأی شماره 112 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شماره هـ/84/52تاریخ: 23/2/1386
شماره دادنامه: 112
کلاسه پرونده: 84/52
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدعلی رزاز.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/819 موضوع شکایت آقای منوچهر فروتنی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته اصلاح تاریخ گروه استحقاقی صادره از 1/10/1378 به 1/1/1375 به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 18/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تغییر گروه استخدامی رسمی و ثابت موضوع تبصرههای یک و 5 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مبنی بر اینکه در مورد بازنشستگان واجد شرایط با موافقت دستگاه متبوع مستخدم، ارتقاء گروه آنان از تاریخ استحقاق خواهد بود و با عنایت به اینکه مخالفتی در مورد خواسته شاکی بعمل نیامده و اعلام عدم رضایت نیز نشده است و نظر به اینکه تاریخ استحقاق گروه شاکی نیز 1/1/1375 بوده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و اصلاح تاریخ افزایش مندرج در ابلاغ بازنشستگی و اجرای آن را از تاریخ 1/1/1375 و منحصراً از نظر افزایش پرداخت مزایای ارتقاء گروه صادر و اعلام می‎دارد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/584 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ 18/1/1380 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 187 مورخ 8/8/1381 با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/966 موضوع شکایت آقای سیدعلی رزاز به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور به خواسته اجرای گروه استحقاقی از 1/1/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در متن بند (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 که در مجموعه قوانین سال 1377 به چاپ رسیده است چنین آورده شده که صندوق بازنشستگی کشوری موظف است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه 1378 نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال1374 بازنشسته، از کارافتاده و یـا فوت شده‎اند تا سطح فوق دیپلم دو گروه و لیسانس یک گـروه اقدام نماید و با توجه به اینکه خواسته شاکی اعمال مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت که سال 1374 برای بازنشستگان تصویب گردیده است می‎باشد، اما آنچه در متن تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 آورده شده صرفاً اعمال دو گروه به بازنشستگان کمتر از لیسانس را فقط از اول دی ماه سال1378 به بعد تجویز نموده است و چون متن این قانون برای قبل از دی ماه 1378 چیزی در نظر نگرفته و تسری این مجوز که قانون آن را به بعد از سال 1378 موکول کرده بر خلاف مقررات و قانون می‎باشد. لذا بنابمراتب و با توجه به اینکه مدارک و مستندات شاکی کافی برای احراز حق او در این زمینه نیست و از جانب اداره طرف شکایت تخطی و تخلفی صورت نگرفته است، لذا و در نتیجه شکایت شاکی را غیر وارد دانسته از این رو حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1058 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدعلی رزاز نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 3/8/1381 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 427 مورخ 21/3/1383 با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت بند (ی) تبصره10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه سال 1378 نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 1374 بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده‎اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره 517 مورخ 3/5/1381 شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره427 مورخ21/3/1383 شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت‌یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان امور اداری و استخدامی كشور
موضوع :