جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

رأی شماره 134 الی 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده حق جذب به افراد شاغل در مهدکودکها شماره هـ/85/516تاریخ: 30/2/1386
شماره دادنامه: 134 الی 137
کلاسه پرونده: 85/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش 2ـ خانم فاطمه محمدربیع 3ـ خانم فروزنده امیدوار 4ـ خانم اقدس امین.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1865 و 83/1866 و 83/1869 موضوع شکایت خانمها فاطمه محمدربیع، فاطمه شاه‌تاج و خانم طاهره پاکزاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه پاداش حق جذب فوق‎العاده مدیران و معاونین مهدهای کودک به شرح دادنامه‎های شماره 61 مورخ 17/1/1384 و 62 مورخ 17/1/84 و 63 مورخ 17/1/84 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اجمالاً اعتراض به عدم تعلق جذب فوق‎العاده مدیران و معاونین مهد کودک به ایشان است و سازمان مشتکی‎عنه به موجب لایحه جوابیه اشعار داشته‎اند، حق مالی موضوع خواسته که مطابق بخشنامه شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 سازمان تجویز گردیده منحصر به مدیران و معاونین واحدهای آموزشی و مصوب وزارتخانه متبوعه می‎باشد، فلذا اقدامی در خصوص مشارالیها میسور نمی‎باشد و تقاضای رد آن را داریم. با عنایت به اینکه مهدها و کودکستانها جزء واحدهای آموزشی مصوب وزارتخانه آموزش و پرورش قرار نگرفته و ارتباط تشکیلاتی نیز با وزارتخانه مذکور ندارد و صرف اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مهدهای کودک را مراکز آموزشی قلمداد نموده مبین برخورداری از تعلق حق موضوع خواسته نبوده در نتیجه چون شاکی دلیلی بر شمول بخشنامه استنادی نسبت به خود ارائه و ابراز ننموده تضییع حقی نسبت به شاکی متصور و ثابت نبوده و تخلفی از جانب وزارتخانه مشتکی‎عنه مشهود نمی‎باشد مآلاً بنا به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با عدم ثبوت شکایت شاکی حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/448 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانـم فاطمه محمدربیع نسبت بـه دادنامه شمـاره 62 مورخ 17/1/1384 صادره از شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 13/2/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد شکایت را تایید و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2587 و 83/2369 موضوع شکایت خانم محبوبه اسدیان و اقدس امین به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تعلق افزایش حق جذب مدیران و معاونین مهدهای کودک مدارس ابتدائی به شرح دادنامه‎های شماره 820 مورخ 30/3/1385 و شماره 927 مورخ 22/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، به موجب حکم کارگزینی مربوط، خواهان مستخدم رسمی آموزش و پرورش بوده و تکذیب رابطه استخدامی فیمابین بلاوجه است. بنابراین خواهان مشمول افزایش فوق‎العاده جذب موضوع دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 می‎باشد و حکم به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‎شود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1143 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 12/4/1385 به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 4/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد به نظر می‎رسد، زیرا تصویب‎نامه شماره 5874/ت15369 مورخ 15/5/1374 هیأت وزیران که به استناد تبصره 37 قانون برنامه توسعه به تصویب رسیده است، شاخصهای مربوط به تراکم کلاسها در دوره ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر و روستا و همچنین شاخصهای نیروی انسانی موردنیاز وزارت آموزش و پرورش در دوره‎های ابتدائی و راهنمائی را مشخص کرده است لکن واحد مهد کودک در زمره واحدهای آموزش مذکور احصاء و پیش‎بینی نشده است و با توجه به اینکه اصولاً مهدهای کودک جزء واحدهای آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نبوده و به صورت غیر دولتی و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور و با صدور مجوز از طرف سازمان اخیرالذکر اداره می‎شوند، بنابراین مشمول مقررات واحدهای آموزشی که تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش اداره می‎گردند، نمی‎باشد و مصوبه جلسه مورخ 2/9/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنا به تقاضای سازمان بهزیستی کشور به تصویب رسیده و مهدهای کودک از مراکز آموزشی محسوب گردیده است در ارتباط با مقررات سازمان بهزیستی فوق‌الاشاره صورت گرفته و دلالتی ندارد که واحدهای مذکور تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته باشند. و با عنایت به اینکه تصویب‎نامه شماره 54559/ت18102 مورخ 8/4/1376 هیأت وزیران که در مقام تعیین ضوابط فوق‎العاده جذب رؤسا و معاونین واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده در بند4 مصوبه مذکور تعیین ضوابط و نحوه اجرای آن را به عهده وزارت اخیرالذکر محول نموده است و دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 نیز که در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد استدلال قرار گرفته بر همین اساس تنظیم گردیده است. بنابراین با توجه به مقررات مذکور وزارت تجدیدنظرخواه الزامی به پرداخت حق جذب و حق مدیریت تجدیدنظر خوانده که مسئولیت واحد غیر دولتی مهد کودک را عهده‎دار می‎باشد ندارد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن شکایت تجدیدنظرخوانده را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر می‎نماید. ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2196 موضوع شکایت خانم فروغ‌السادات مؤیدی به طرفیت، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بخواسته، احتساب فوق‎العاده جذب سرپرستان موضوع بخشنامه 95/710 مورخ 8/11/1382 به شرح دادنامه شماره 267 مورخ 30/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستخدم رسمی دولت و در رسته آموزشی و فرهنگی و با پست سازمان رئیس مهدکودک بوده استدلال اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه مهد کودک جزء واحد آموزشی دولتی و تحت پوشش این وزارتخانه نمی‎باشد، موجه و مدلل نبوده با عنایت به پست ثابت سازمانی در مقام مستخدم آموزش و پرورش عدم انتفاع از فوق‎العاده جذب سرپرستان واحدها از دستورالعمل 95/710 مورخ 8/11/1382 مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده لهذا رأی به ورود آن و الزام اداره به اعمال مقررات مذکور صادر و اعلام می‎شود. دـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3722 موضوع شکایت خانم سکینه ولدان زوج به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق جذب مدیران مصوبه هیأت دولت به شرح دادنامه شماره 3231 مورخ 27/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به مصوبه شماره 54559 مورخ8/4/1376 هیأت دولت که در جلسه مورخ4/3/1376 بنا به پیشنهاد مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 ضوابط فوق‎العاده جذب رؤسا و معاونان واحدهای آموزشی و پرورشی را تصویب نموده و در نشست سیصد و هفتاد و هشتم مورخ 2/5/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضای سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اینکه مهد کودکها را به عنوان مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب گردد مطرح گردیده شورای عالی نیز پس از بحث با اکثریت آراء تشخیص داده که مهد کودکها از مراکز آموزشی محسوب گردند. لذا به نظر شکایت شاکی ثابت تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 1370 و تعیین ضوابط و شرایط آن و اینکه تصویب‎نامه شماره 54559/ت18102 هـ‍ مورخ 8/6/1376 مفید جواز پرداخت فوق‎العاده حق جذب به رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش و سایر مستخدمان مشمول تصویب‎نامه مزبور است و پرداخت آن به افراد شاغل در مهد کودک که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده است، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 61، 62 و 63 مورخ 17/1/1384 شعبه پانزدهم، شماره 131 مورخ 4/7/1385 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون شناخته می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :