جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1386 شماره 62456ت/37657هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 41455/100 مورخ 27/3/1386 سازمان یادشده و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ تصویب نمود:
1ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1386 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان بخش دولتی
1ـ ویزیت پزشکان عمومی بیست هزار (20،000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص بیست و چهارهزار و پانصد (24،500) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق متخصص سی هزار (30،000) ریال
4ـ ویزیت روانپزشکان سی هزار (30،000) ریال
ب ـ میزان پرداختی سازمانهای بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان تا (130%) نسبت به پزشکان غیرتمام وقت تعیین می‌گردد.
تبصره1ـ سهم بیـماران در پرداخت ویـزیت سـرپایی موضوع بند « ب» معادل سی درصد (30%) تعرفه‌های مصوب در بند « الف» می‌باشد.
تبصره2ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. دستورالعمل این بند توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهدشد.
تبصره3ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارایه گواهی توسط رییس دانشگاه علومی پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد ردیف « ب» بند (1) این تصویب‌نامه توسط سازمانهای بیمه‌گر قابل‌پرداخت است.
ج ـ ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ ضریب تعرفه داخلی سه هزار و یکصد (3،100) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی نوزده هزار و پانصد (19،500) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی سی و چهار هزار (34،000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی یک هزار و دویست و پنجاه (1،250) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی یک هزار و چهارصد و پنجاه (1،450) ریال
تبصره1ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، یک هزار و هفتصد و پنجاه (1،750) ریال برای آنان اعمال خواهدشد.
تبصره2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارایه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند « ج» این تصویب‌نامه تعیین می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی تهیه خواهدشد.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی بخش دولتی برای سال 1386، پنج درصد (5%) به تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران در سال1385 اضافه خواهدشد.
هـ ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1386 تا پنج درصد (5%) به تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران در سال 1385 اضافه خواهدشد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی پنج درصد (5%)، رادیولوژی پنج درصد (5%)، اسکن ایزوتوپ دوازده درصد (12%)، رادیوتراپی دوازده درصد (12%)، Ctscan پنج درصد (5%) و MRI بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.
و ـ کلیه اعداد اعلام شده به درصد در این تصویب‌نامه تا دو رقم قابل گرد کردن بوده که دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به این امر اقدام خواهدنمود.
ز ـ هزینه اقامت در اتاقهای سه تختی و بیشتر (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ بیمارستان درجه1 یکصد و بیست و هفت هزار و سیصد (127،300) ریال
2ـ بیمارستان درجه2 یکصد و دو هزار (102،000) ریال
3ـ بیمارستان درجه3 هفتاد و شش هزار و چهارصد (76،400) ریال
تبصره1ـ مبنای رشد نرخ هزینه اقامت در بخش دولتی برای سایر تختهای بیمارستانی و همچنین اتاقهای یک تختی و دو تختی، ده درصد (10%) رشد نسبت به تعرفه‌های سال 1385 خواهدبود.
تبصره2ـ نرخ هزینه اقامت (هتلینگ) در بخشهای مراقبت ویژه در بخش دولتی ده درصد (10%) درصد نسبت به نرخ سال 1385 اضافه می‌گردد.
تبصره3ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی بخش دولتی خواهدبود.
تبصره4ـ وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ضوابطی که به تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور می‌رسد، مجموعاً تا ظرفیت سه هزار تخت را به عنوان بخشهای منتخب از بین دانشگاههای علوم پزشکی و سایر سازمانهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) با تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور انتخاب و به سازمانهای بیمه‌گر معرفی می‌کنند. تعرفه اقامت در این بخشها معادل 69/1 برابر هزینه‌های اقامت در بخش دولتی تعیین می‌گردد. پرداخت سازمانهای بیمه‌گر به واحدهای طرف قرارداد بر مبنای 69/1 برابر هزینه‌های اقامت در بخش دولتی سه‌تختی خواهدبود (فرانشیز دریافتی از بیماران در بخشهای نمونه براساس تعرفه‌های مصوب هزینه اقامت در بخش دولتی بوده و مابه‌التفاوت آن به عنوان تخفیف بیمارستان منظور می‌شود.)
2ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1386 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ فرانشیز خدمات درمانی بستری در بخش دولتی ده درصد (10%) می‌باشد.
ب ـ فرانشیز خدمات سرپایی در بخش دولتی سی‌درصد (30%) می‌باشد.
3ـ نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1386 برابر چهل و چهار هزار (44،000) ریال تعیین می‌گردد.
4ـ سهم کارکنان دولت از سرانه معادل یک سوم حق سرانه منظور و ملاک محاسبه خواهدبود.
5 ـ معادل دو نهم حق سرانه برای افراد تبعی درجه دو افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دریافت می‌شود (به استثناء فرزند سوم به بعد).
6 ـ ادامه پوشش بیمه‌ای جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه دو مجاز است.
7ـ تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین ماه سال 1386 قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.
8 ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 66070/ت34343هـ مورخ 7/6/1385 می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18172
تاریخ تصویب :
1386/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :