جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره64643/ت37264کبانک توسعه صادرات ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 24/2/1386 بنا به نامه شماره 1378/1000 مورخ 11/2/1386 بانک توسعه صادرات ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ بدهکاران ارز تنخواه صادراتی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید نسبت به پرداخت و یا تقسیط بدهی خود با توافق بانک توسعه صادرات ایران اقدام نمایند.
تبصره ـ بانک توسعه صادرات ایران مکلف است فهرست اشخاصی را که بدهی خود (موضوع این آیین‌نامه) را در مهلت تعیین‌شده تسویه ننمایند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. شبکه بانکی کشور نیز مکلف است محدودیتهای لازم را در مورد بدهکاران یادشده اعمال نماید.
ماده2ـ نحوه توافق بانک توسعه صادرات ایران با بدهکاران یادشده صرفاً بر مبنای قرارداد مربوط و با اختیارات زیر است:
الف ـ اختیار بخشش جرایم.
ب ـ اختیار استمهال زمان و نرخ بدهی.
ج ـ اختیار اعمال نرخ سود جدید و تعیین زمان‌بندی پرداخت بدهی.
ماده3ـ سایر مواردی که به ترتیب فوق قابل حل نباشد بنا به پیشنهاد هیئت مدیره بانک توسط وزرای عضو کمیسیون اقتصاد مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. اختیار هیئت‌وزیران در خصوص نحوه تسویه ارزی موضوع این ماده به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود و مصوبات آن در صورت تأیید رئیس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 24/4/1386 به تـأیید مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18172
تاریخ تصویب :
1386/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
بانك توسعه صادرات ایران
موضوع :