جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره68551/ت37233کوزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 17/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9124/100 مورخ 29/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه‌ سال1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب مشترکین خانگی که به استناد تصویب‌نامه‌های شماره 157488/ت36899هـ مورخ 16/12/1385 و شماره 175627/ت36991هـ مورخ 28/12/1385 و مصوبه شماره150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد برای آنها الگوی مصرف تعیین‌شده و مصرف آنها بالاتر از الگوی مصرف است، در سال1386 معادل ارقام حاصل از اجرای مصوبه مذکور به علاوه ده درصد (10%) خواهد بود.
ماده2ـ تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب دیگر مشترکین خانگی و مصارف کمتر از الگوی مصرف مشترکین موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در سال 1386 معادل تعرفه‌های سال 1383 خواهد بود.
ماده3ـ مصرف سال1386 مشترکین تجاری برق و گاز تا ظرفیت مجاز تخصیص‌یافته آنها به عنوان الگوی مصرف آنها تلقی و تعرفه مصرفی آنها در سال 1386 برابر تعرفه‌های سال 1383 به علاوه پانزده درصد (15%) خواهد بود.
ماده4ـ تعرفه آب مشترکین تجاری برابر تعرفه سال 1385 به علاوه ده درصد (10%) خواهد بود.
ماده5 ـ سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال 1385 می‌باشد.
ماده6 ـ منظور از الگوی مصرف در این آیین‌نامه الگوی مصرفی است که در سال 1385 به تصویب رسیده است.
ماده7ـ دیگر بندها و جداول پیوست مصوبه شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد به همان صورت برای سال 1386 تنفیذ می‌شود.
ماده8 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و اعمال دستورالعملهای اجرایی لازم جهت محاسبه تعرفه‌های فوق اقدام نموده و نسبت به اجرا و اعمال این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1386 اقدام کنند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 30/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18177
تاریخ تصویب :
1386/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :