جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.تاریخ 30/2/74 شماره دادنامه 22 کلاسه پرونده 72/132

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت براینکه فسخ قراردادکارگرازناحیه کارفرمادرفرض انطباق موردبرماده 27قانون کار،مقیدبه اعلام نظرمثبت شورای اسلامی کارمی باشدو درموردکارگران اخراجی موضوع دادنامه متعارض ،نظرشورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است ،بنابراین دادنامه های صادره ازشعبه بیستم که بر این اساس صادرگردیده وموضوع اخراج کارگران راموردتاییدمراجع حل اختلاف اداره کارقرارگرفته ،مخالف قانون تشخیص داده وآرامزبوررافسخ نموده است ،موافق اصول وموازین قانونی حاکم برموردتشخیص داده می شود.این رای به استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/72/132 12/2/1375
تاریخ 30/2/74 شماره دادنامه 22 کلاسه پرونده 72/132

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای اصلان کشاورزشاهباز
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب اول وبیستم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاورزشاهبازبطرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کاروامور اجتماعی قزوین بخواسته فسخ رای هیات وبرگشت به کارطی دادنامه شماره 772 8/12/71چنین رای صادرنموده است ،خوانده پاسخ داده که براساس اعتراض کارگرمزبوربه رای هیات تشخیص هیات حل اختلاف در25/9/71 تشکیل ودلائل کارفرمامبنی برحضورموثرشاکی دراغتشاشات کارخانه وی رامشمول ماده 27 قانون کاردانسته شعبه باتوجه به اینکه دلیل ومدرکی که موثردرنقض رای باشد دردادخواست مطرح نشده ،وجهی برای نقض رای مشاهده نمی نماید،لذارای به رد دادخواست ودعوی صادرواعلام می شود.
ب - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/817و71/917و71/988 موضوع شکایت آقای داودوحدت فروعلی مرتضائی وعزت الله صفاخلفی بطرفیت هیات حل اختلاف وتشحیص اداره کل کارواموراجتماعی قزوین بخواسته اعتراض به آراصادره ازهیات تشخیص وحل اختلاف درخصوص تاییداخراج شکات ازشرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره 73و72و71مورخ 25/2/72 چنین رای صادرنموده است ،چون برابرمفادماده 27قانون کاردرفرض قصور کارگردرانجام وظایف محوله ویانقض آئین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی درصورتی کارفرماحق اخراج کارگرراداشته ،که نظرمثبت شورای اسلامی کارراتحصیل نمایدوچون این تشریفات قانونی درخصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده ،ودرمقابل شورای اسلامی کارشرکت بشرح نامه شماره 038/ش -16/9/71خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتامخالفت خودرابا اخراج آنان اعلام نموده است وبدین ترتیب تاییداخراج کارگران توسط آرا هیاتهای تشخیص حل اختلاف هرچندکه مستندبنظرکمیسیون امنیت کارگری بوده باشدموافق باقانون حاکم برموردنبوده بهمین جهت حکم به فسخ رای مورخ 28/8/71 هیات حل اختلاف صادردراین خصوص که درتاییدرای هیات تشخیص مورخ 9/8/71 مبنی براحرازقصورکارگران شاکی صادرگردیده بعلت عدم انطباق آن بامقررات قانونی مورداستنادوحاکم برقضیه صادرواعلام می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022
7

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
22
تاریخ تصویب :
1374/02/30
تاریخ ابلاغ :
1375/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :