جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1385 ـ شماره 79568/ت36476هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 29989/6446/56 مورخ 8/7/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ تصویب نمود:
در تبصره(1) ماده(3) آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1385ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 17018/17018/ت35043 هـ مورخ 23/2/1385 عبارت « مجاز است» جایگزین عبارت « مکلف است» می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18193
تاریخ تصویب :
1386/5/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :