جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص چگونگی پراخت جوایز و مشوقهای صادراتی شماره63243/ت3782کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عـالی توسـعه صـادرات غیرنفـتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982 هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
آیین‌نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع تصویب‌نامه شماره 72784/ت35774 ک مورخ 21/6/1385 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در بند « ج» ماده (4) عبارت « معتبر در زمان صدور کالا» بعد از عبارت «‌کالاهای صادراتی» اضافه می‌شود.
2ـ متن زیر جایگزین بند « د» ماده (4) می‌شود:
د ـ اشخاص حقوقی صددرصد (100%) خصوصی و اشخاص حقیقی و تعاونیهای صادر کننده کالا، ضمن رعایت سایر مفاد این تصویب‌نامه از جوایز مشوقهای صادراتی موضوع این تصویب‌نامه بهره‌مند خواهندشد. اشخاص حقوقی صددرصد (100%) خصوصی و یا تعاونی، شرکتهایی هستند که سهام یا سرمایه آنها در زمان انجام صادرات (تاریخ خروج کالا) ثبت شده در پروانه صادراتی آنها به هیچ شرکت دولتی و یا شرکتهایی که درصدی از سهام آنها دولتی باشد، تعلق نداشته باشد.
تبصره1ـ در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران (و در صورت ضرورت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی)خواهدبود.
تبصره2ـ جوایز و مشوقهای صادراتی مربوط به صادرکنندگان خدمات، مشمول شرکتهایی که بیش از پنجاه (50%) سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت باشد (موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور) نخواهدبود. در موارد ابهام، مرجع تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
3ـ متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (22) می‌شود:
تبصره2ـ جوایز و مشوقهای صادراتی با رعایت سایر مفاد این تصویب‌نامه، شامل دارندگان کارت بازرگانی و سایر مجوزهای عملیات تجاری نظیر کارت پیله‌وری و مرزنشینان می‌شود.
4ـ این اصلاحیه از تاریخ 21/6/1385 جهت پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی سال 1384 قابل اجرا می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18196
تاریخ تصویب :
1386/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :