جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

آئین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12/8/1381 شماره6000/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیشنهاد نامه شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در خصوص اصلاح برخی مواد و بندهای آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 1381، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:
« موافقت می‌شود.»
لذا تصویر پیشنهاد نامه مذکور جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.

شماره20332/1 17/5/1386

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی (دام عزه العالی)
ریاست معظم قوه قضائیه

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، نظر به وجود برخی نقائص و نارسائی‌ها در آئین‌‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 1381 (که پاسخگوی نیازهای قطعی سردفتران و دفتریاران و مستمری‌بگیران از خانواده سردفتران و دفتریاران متوفی نمی‌باشد)، کانون سردفتران و دفتریاران به منظور تحول در زمینه‌های مبتلابه و رفع چالش‌های اجرائی آئین‌نامه مذکور، پیشنهاد اصلاح برخی مواد و بندهای آن را ارائه داشت که پس از بررسی‌های لازم و جامع کارشناسی، موارد ذیل جهت اصلاح و در صورت تائید، تصویب حضرت مستطاب عالی معروض و پیشنهاد می‌گردد:

آئین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12/8/1381

1ـ در تبصره2 ماده3 عبارت « یا از کار افتادگی» بعد از کلمه « استعفاء» اضافه می‌شود.
دلیل توجیهی: افزودن عبارت « یا از کارافتادگی» بعد از کلمه استعفاء به تبصره دو از ماده سه آئین‌نامه جهت اصلاح و کامل شدن متن تبصره فوق بوده است.
2ـ در تبصره4 ماده3 عبارت « همچنین مستمـری بازمـاندگان» به قبـل از کلـمه « منوط» اضافه می‌شود.
3ـ عبارت زیر به انتهای تبصره4 ماده3 اضافه می‌شود: « همچنین کانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب‌های فوق، معادل پنجاه درصد از مستمری بازماندگان را حداکثر تا یک سال به ورثه تحت تکفل سردفتر و یا دفتریار اول متوفی طبق مقررات پرداخت نماید».
دلیل توجیهی: در خصوص تبصره4 ماده3 آئین‌نامه مراد از افزودن « همچنین مستمری بازماندگان» به قبل از کلمه « منوط» جهت اصلاح و کامل شدن متن تبصره فوق بوده‌است و در خصوص نظر اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران که طی شماره 159/34ـ 25/3/1384 به کانون اعلام گردیده کانون با بررسی موردی نسبت به پرداخت علی‌الحساب و تأمین نیاز بازماندگان سردفتران متوفی اقدام نماید. مع‌الوصف افزوده‌شدن (کانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب‌های فوق حداکثر تا یک سال معادل 50 درصد از مستمری بازماندگان به ورثه تحت تکفل سردفتر یا دفتریار اول طبق مقررات پرداخت نماید) به انتهای تبصره مزبور نیز مورد تقاضا بوده‌است.
4ـ در تبصره1 ماده4 بعد از کلمه «مستعفی» کلمه « شوند» حذف و در انتهای تبصره مزبور قبل از کلمه « دارند» عبارت « از تاریخ 12/8/1381» اضافه می‌شود.
دلیل توجیهی: با توجه به اینکه کلمه « شوند» در سطر اول تبصره یک از ماده 4 آئین‌نامه دلالت بر فعل شدن پس از تاریخ 12/8/1381 دارد و نیز از آنجا که در سطر بعدی تبصره عبارت «شده یا بشوند» ناظر بر سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت شده، قبل از تصویب آئین‌نامه (یعنی 12/8/1381) می‌باشد لذا جهت اصلاح متن تبصره فوق‌الذکر پیشنهاد گردیده است که پس از حذف کلمه شوند در سطر اول، عبارت « از تاریخ 12/8/1381» نیز به قبل از کلمه « دارند» در آخر تبصره افزوده گردد.
5 ـ متن زیر به عنوان تبصره3 به ماده4 الحاق می‌شود: « سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی (موضوع ماده واحده نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی" href="/tags/28030/قانون-نقل-و-انتقال-حق-بیمه-یا-بازنشستگی/" class="link">قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می‌تواند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد 10 یا 11 دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران" href="/tags/11224/قانون-دفاتر-اسناد-رسمی-و-کانون-سردفتران-و-دفتریاران/" class="link">قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 استفاده نماید.
دلیل توجیهی: در خصوص فراز 5 راجع به احتساب سوابق خدمتی سردفتران و دفتریاران نیز معروض می‌دارد هر چند موضوع مذکور مبتلا به عده کثیری از سردفتران و دفتر یاران بوده و از سالها قبل نیز در سازمان ثبت پی‌گیری شده اما نهایتاً در جلسه مورخ 31/4/1385، با حضور نماینده کانون در اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران، پس از بررسی پیشنهاد مذکور به شرح زیر تصمیم‌گیری شده است:
« در خصوص احتساب سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار اول که در صندوق‌های دیگر داشته است، چون تعداد قابل ملاحظه‌ای، متقاضی برای استفاده از مزایای ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی هستند، لذا اعضاء نظر به این دارند که شخص سردفتر و دفتریار اول متقاضی بازنشستگی، صرفاً با احتساب سابقه خدمت در سمت سردفتری و دفتریاری اول می‌توانند از مزایای ماده واحده بهره‌مند و از حقوق بازنشستگی کانون استفاده نمایند. با این توضیح که چون امکان محاسبه حقوق بیمه بازنشستگی در مدتی که به مشاغل دیگر اشتغال داشته با توجه به معیارهای فعلی کسر حق بیمه سردفتران و دفتریاران به صورت غیرمجازی امری دشوار و بلکه محال (غیرممکن) می‌باشد. بنابراین استفاده از الگوئی میانگین در احتساب حق بیمه مدت مذکور به نظر اعضاء مغایر با حقوق سردفتران و دفتریاران با سابقه خدمت تمام می‌باشد».
6 ـ عبارت « مدت اسارت آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت اشتغال داشته و یا بعد از اسارت شاغل گردیده، به عنوان سابقه اشتغال تلقی می‌گردد» به ذیل ماده « 5» و قبل از تبصره الحاق می‌گردد.
دلیل توجیهی: هرچند کانون سردفتران و دفتریاران مشمول قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 نمی‌باشد. آئین‌نامه جهت تکریم و تعظیم مقام آزادگان سرافراز و مشکلات حادث جهت برخی سردفتران آزاده عبارت مذکور جهت الحاق به ذیل ماده5 آئین‌نامه پیشنهاد گردیده است.
7ـ تبصره4 ماده9 حذف می‌شود.
دلیل توجیهی: به منظور جلوگیری از ایجاد طلاق‌های صوری و نظایر آن که در طی مدت اجرای آئین‌نامه تاکنون، کانون با آنها مواجه گردیده و نیز حجم فزاینده درخواست دختران مطلقه سردفتران و دفتریاران متوفی پیشنهاد حذف تبصره4 ماده9 ناگزیر نموده‌است.
8 ـ در سطر اول ماده14، عبارت « کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته» به عبارت « کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول این آئین‌نامه» اصلاح می‌گردد.
دلیل توجیهی: نظر به اینکه در حال حاضر به رغم سیاق کلی آئین‌نامه (که توجه به بهره‌مندی کلی سردفتران و دفتریاران به طور مطلق دارد) صرفاً سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته مشمول استفاده از خدمات بیمه درمانی می‌شوند لذا در جهت یکسان‌سازی با سیاق و روح کلی آئین‌نامه اصلاح مذکور صورت می‌گیرد.
خواهشمند است مقرر فرمائید نظر مستطاب عالی را جهت اقدامات مقتضی، ابلاغ فرمایند.

معاون رئیس قوه‌قضائیه‎ و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری


رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه ـ مهدی درّبین

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18203
تاریخ تصویب :
1386/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :