جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم‏‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان‏شماره78571/419 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 20161/33165 مورخ 6/4/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌ ‏و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری در ‏زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ‏دولت جمهوری قزاقستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ‏گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84002 3/6/1386‏

وزارت کشور

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین دولت ‏جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ‏دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‏‏17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78571/419 مورخ ‏‏24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ ‏می‌گردد. ‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم‏‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان‏

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین ‏دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده ‏به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مقدمه:‏
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس « طرفهای ‏متعاهد» نامیده می‌شوند، با عنایت به روابط مودت‌آمیز موجود بین دو کشور، با اعتقاد ‏به اهمیت بنیادی توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ‏تروریسم، باتوجه به اصول حاکمیت و منافع مشترک، با درک متقابل اهمیت ایجاد همکاری ‏بین کشورها در این زمینه، با احترام به حقوق حاکمیت، تمامیت ارضی و قوانین ملی ‏طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن مقررات بین‌المللی حاکم مرتبط با مفاد این موافقتنامه و ‏براساس منافع مشترک و تمایل به همکاریهای بین طرفهای متعاهد، درصورتی که با ‏قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منافاتی نداشته باشد، درموارد زیر ‏توافق نمودند:‏
ماده1ـ طرفهای متعاهد اطلاعات راجع به مقابله و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و ‏تروریسم را در راستای مقابله و پیشگیری از این‌گونه جرایم مبادله نموده و درزمینه ‏موضوعات زیر همکاری خواهند نمود:‏
الف ـ انجام اقدامات پیشگیری، شناسایی و رسیدگی به جرایم درجهت مبارزه با جرایم ‏سازمان‌یافته و تروریسم.‏
ب ـ مبارزه با مجرمین و جاعلین اسناد، پول، اوراق بهادار و فروش غیرقانونی آنها، جرایم ‏اقتصادی و تطهیر پول.‏
پ ـ مبارزه با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.‏
ت ـ مبارزه با قاچاق کالا و اشیاء فرهنگی.‏
ماده2ـ طرفهای متعاهد به منظور پیشگیری از تروریسم، براساس قوانین داخلی خود ‏تبادل اطلاعات را درزمینه‌های اعمال تروریستی و اشکال و انواع آن و گروههایی که علیه ‏هر یک از طرفهای متعاهد اقدامات تروریستی می‌کنند، انجام خواهند داد.‏
ماده3ـ تبادل اطلاعات در پرتو همکاری برای اقداماتی که باید درمورد جرایم ‏سازمان‌یافته و تروریسم و اشخاص یا گروههای مسؤول این‌گونه جرایم و سازمانهای آنها، ‏به‌عمل آید، تحقق خواهد پذیرفت و طرفهای متعاهد درموارد زیر همکاری خواهند نمود:‏
الف ـ مشخص کردن افراد و گروههای مربوط به جرایم سازمان‌یافته و تروریسم.‏
ب ـ تبادل اطلاعات و تجربیات درمورد زمان، مکان، موقعیت، نوع و روش جرایم و ‏تروریسم و نیز اقدامات قانونی لازم جهت پیشگیری از آنها.‏
پ ـ تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دوجانبه برای پیشگیری از ‏جرایم سازمان‌یافته و تروریسم.‏
ت ـ تشکیل و مبادله گروههای مشترک کاری در زمینه کشف جرایم و پژوهشهای علمی ‏در رشته جرم‌شناسی.‏
ماده4ـ طرفهای متعاهد دررابطه با آن دسته از اتباع خود که به اتهام ارتکاب جرایم ‏موضوع این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحت تعقیب قرار دارند یا دستگیر، ‏محکوم و یا زندانی شده‌اند و یا پس از ارتکاب این جرمها به قلمرو طرف دیگر متواری ‏شده‌اند، تبادل اطلاعات خواهند نمود.‏
ماده5 ـ برای تحقق همکاریهای دوجانبه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ‏تروریسم، نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه، تنظیم برنامه کاری و عندالاقتضاء ‏ارائه پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه، کمیسیون مشترکی متشکل از تعداد مساوی از مقامهای ‏وزارت کشور و دیگر مقامهای ذی‌صلاح هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد و ‏جلسات آن به‌صورت سالانه و متناوب در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد‌شد.‏
ماده6 ـ اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس این موافقتنامه محرمانه خواهد بود و در ‏جهت اهداف مورد نظر طرف ارائه کننده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.‏
این‌گونه اطلاعات و اسناد بدون کسب مجوز قبلی و کتبی طرف ارائه‌کننده، به طرف ثالث ‏ارائه نخواهد شد.‏
ماده7ـ درصورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، طرفهای متعاهد ازطریق گفت و گو، ‏رایزنی و دیگر راههای مسالمت‌آمیز حل اختلافات، آنها را حل و فصل خواهند‌کرد.‏
ماده8 ـ مراجع ذی‌صلاح مسؤول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:‏
ـ برای جمهوری اسلامی ایران: وزارت کشور.‏
ـ برای جمهوری قزاقستان: وزارت کشور.‏
ماده9ـ این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد گردیده است و از تاریخ آخرین ‏اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر، مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین ‏و مقررات خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است به‌مورد اجراء ‏گذاشته خواهد شد.‏
اعتبار این موافقتنامه به‌صورت خود به خود برای دوره‌های مشابه پنج ساله تمدید ‏می‌شود، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد ازطریق یک پیش‌آگهی کتبی شش ماهه ‏قبل از پایان هرکدام از دوره‌های یادشده، انقضاء آن را خواستار گردد.‏
مفاد این موافقتنامه درصورت رضایت طرفهای متعاهد قابل اصلاح و الحاق خواهد بود. ‏این‌گونه اصلاحات و الحاقات براساس تشریفات پیش‌بینی شده برای لازم‌الاجراءشدن این ‏موافقتنامه، به اجراء در خواهد آمد.‏
این موافقتنامه در تهران به تاریخ 14/7/1378 هجری شمسی برابر با 6/10/1999 ‏میلادی، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده در دو نسخه اصلی هرکدام به زبانهای فارسی، ‏قزاقی، روسی و انگلیسی به امضاء رسید که هر دو نسخه دارای اعتبار برابر می‌باشند. ‏درصورت بروز هرگونه اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.‏

‏ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
ازطرف دولت جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در ‏جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18204
تاریخ تصویب :
1386/5/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :