جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اساسنامه مرکز بین‌المللی تابش سینکروترون برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه (سزامی)شماره56348/708 13/4/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 49017/37545 مورخ 3/4/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز بین‌المللی سزامی که با عنوان لایحه دو فوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌ پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91612 14/6/1386

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز بین‌المللی سزامی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56348/708 مورخ 13/4/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

اساسنامه مرکز بین‌المللی تابش سینکروترون برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه (سزامی)

اعضاء مشمول این اساسنامه،
عطف به قطعنامه 19 کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد « یونسکو» مصوب نوامبر 2001 میلادی (آبان و آذر 1380 هجری شمسی)، همچنین عطف به تصمیم 3 ـ 3ـ 5 هیأت اجرائی یونسکو که معرف فرآیند تأسیس سزامی است، توافق کرده‌اند که:
ماده 1ـ هدف و وظایف:
1ـ « مرکز بین‌المللی تابش سینکروترون برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه» که از این پس در این اساسنامه « سزامی» نامیده می‌شود، امکانات دستیابی آزاد و همکاری همه دانش‌پژوهان کشورهای عضو سزامی را در عرصه‌های پژوهشی مربوط در خاورمیانه و منطقه مدیترانه فراهم خواهد کرد و همچنین پذیرای دانش‌پژوهان همه کشورهای جهان در تحقیقات بنیادی و کاربردی با استفاده از تابش سینکروترون یا در موضوعات کاملاً وابسته خواهد بود.
2ـ فعالیتهای مربوط به منطقه و تحقیقات صنعتی و علمی از حمایتهای خاص برخوردار خواهند شد. سزامی فعالیت‌های طبقه‌بندی شده برای مقاصد نظامی و هیچ نوع تحقیقات سری دیگری به عهده نخواهد گرفت و نتایج فعالیت‌های تجربی و نظری آن سرانجام منتشر خواهد شد، یا به وسایل دیگری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. شورای مذکور در ماده (3) مقررات مناسبی درباره مالکیت معنوی و منافع صنعتی وضع خواهد کرد.
3ـ برنامه سزامی بخصوص شامل فعالیتهای زیر خواهد بود:
الف ـ نصب، کاراندازی، نگهداری و بهکرد:
*چشمه تابش؛
*تابه‌های نور، طیف‌سنج‌ها و آشکارسازهای دیگر؛
*تجهیزات جنبی و آزمایشگاهها
ب ـ تدارک امکانات پژوهش برای دانش‌پژوهان و مهندسان از کشورهای منطقه و جاهای دیگر؛
ج ـ کارآموزی به دانش‌پژوهان، مهندسان و فن‌ورزان؛
د ـ کمک علمی و فنی به کاربران، و کمکهای دیگر در اموری مانند سفر، اسکان و سایر نیازهای کاری آنها؛
هـ ـ سازماندهی و تأمین بودجه همکاریهای بین‌المللی در عرصه فعالیتهای سزامی؛
4ـ مرکز سزامی نهاد خودگردانی در خدمت اعضایش خواهد بود.
5 ـ مرکز در شهر امان در اردن مستقر خواهد شد و ممکن است به تصمیم اکثریتی از دوسوم اعضاء در جای دیگری مستقر شود یا مقری اضافی داشته باشد.
ماده 2‌ـ عضویت و مشارکت:
1ـ اعضا و ناظران مؤسس که نامشان در فهرست پیوست آمده است، و همچنین کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگر می‌توانند به عنوان عضو یا ناظر در سزامی مشارکت کنند.
2ـ اگر عضو یا ناظر بالقوه‌ای بخواهد، چنانکه در این اساسنامه پیش‌بینی شده است، به مرکز بپیوندد، باید به رئیس شورا اطلاع بدهد و مشخص کند که متقاضی عضویت است یا نظارت.
3ـ هر عضویت یا نظارتی منوط به تصویب شورای مذکور در ماده (3) با اکثریت دوسوم آرای این شورا خواهد بود. جز در مورد کشورهای مذکور در پیوست این اساسنامه، که می‌توانند طبق رویه مندرج در ماده (2ـ4) به عضویت در، یا نظارت بر، سزامی انتخاب شوند.
4ـ هر عضو یا ناظر بالقوه، پس از برآوردن شرایط مندرج در مواد (2‌ـ2) و (2ـ3)، باید پذیرش این اساسنامه را کتباً به مدیرکل یونسکو اطلاع بدهد.
ماده 3ـ شورا:
1ـ مرکز توسط شورایی اداره خواهد شد که تشکیل می‌شود از:
الف ـ حداکثر دو نماینده از هر کشور عضو سزامی، که خود آن کشور نامزدشان می‌کند.
ب ـ حداکثر دو نماینده از هر کشور ناظر، که خود آن کشور نامزدشان می‌کند.
ج ـ نماینده‌ای از مدیریت کل یونسکو.
اعضای سزامی و نماینده مدیرکل یونسکو هر کدام یک رأی خواهند داشت. ناظران رأیی نخواهند داشت.
نمایندگان هر یک از کشورهای عضو یا ناظر می‌توانند در جلسات شورا تا دو نفر مشاور به همراه داشته باشند.
2ـ رییس شورا را اعضای آن تعیین خواهند کرد.
3ـ شورا قدرت و اختیارات لازم برای گرداندن و اداره امور مرکز را خواهد داشت. برنامه مرکز و بودجه آن را با اکثریت دوسوم آراء تصویب خواهد کرد. گزارش سالانه‌ای را که مدیر مرکز، مطابق مندرجات ماده (6)، به شورا ارسال می‌کند بررسی خواهد کرد و به‌او رهنمودهایی که مناسب تشخیص بدهد خواهد داد. تعیین و تصویب مقررات مالی و امور کارکنان هم به عهده همین شورا خواهد بود.
4ـ شورا هر سال دست کم یک اجلاس عادی خواهد داشت؛ اجلاس فوق‌العاده هم در صورت فراخوانی رئیس شورا ـ که ممکن است به ابتکار خودش، به پیشنهاد مدیرکل یونسکو یا به درخواست اعضاء شورا باشد ـ برگزار خواهد شد.
5 ـ قواعد و آئین‌نامه شورا را خود شورا تعیین خواهد کرد.
ماده4ـ کمیته دائم:
به منظور تضمین گردش مؤثر امور مرکز در فواصل جلسات، شورا ممکن است به‌کمیته دائم کوچکی که اعضایش را خودش انتخاب می‌کند اختیاراتی در حد لازم تفویض کند.
ماده 5 ـ مدیریت:
1ـ مدیریت مرکز از یک مدیر و در صورت صلاحدید شورا، کارکنان دیگری که به‌تشخیص شورا برای عملکرد درست مرکز به خدماتشان نیاز باشد تشکیل خواهد شد.
2ـ مدیر را شورا با اکثریت دوسوم آراء اعضاء منصوب خواهدکرد. به پیشنهاد مدیر مرکز، شورا ممکن است مدیران دیگری برای ایفای وظایف خاصی منصوب کند.
ماده 6 ـ وظایف مدیر:
مدیر وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:
الف ـ کارهای مرکز را طبق برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب شورا هدایت خواهد کرد؛
ب ـ پیش‌نویس برنامه و بودجه را تهیه نموده و برای بررسی و تصویب به شورا تسلیم خواهد کرد؛
ج ـ دستور کار موقت اجلاس‌های شورا را تهیه خواهد کرد و پیشنهادهایی را که برای اداره مرکز مفید بداند به شورا خواهد فرستاد؛
د ـ گزارش‌های فعالیت‌های مرکز را تنظیم و به شورا ارسال خواهد کرد؛
هـ ـ نماینده مرکز در تمام امور مدنی و حقوقی خواهد بود.
ماده 7 ـ وضعیت حقوقی:
1ـ مرکز در سرزمین کشور میزبان از شخصیت حقوقی و امکانات قانونی لازم برای اجراء تعهداتش برخوردار خواهد بود.
2ـ مرکز در سرزمین‌های هر یک از کشورهای عضو سزامی از امکانات حقوقی لازم برای نیل به هدفها و انجام دادن وظایفش برخوردار خواهد بود.
3ـ اعضاء و ناظران باید ماهیت بین‌المللی تعهدات مدیر و کارکنان مرکز را محترم بشمارند و از مداخله و اعمال نظر در کارهای آنها بپرهیزند.
ماده 8 ـ تمهیدات مالی:
1ـ منابع مالی مرکز از مبالغی که اعضاء سزامی به آن اختصاص می‌دهند، از کمکهایی که ممکن است از ناظران، کشورهای غیرعضو، و سازمانهای بین‌المللی بگیرد و از مبالغی که در ازاء عرضه خدمات دریافت می‌کند تأمین خواهد شد.
2ـ مرکز می‌تواند در صورت تأیید شورا، هدیه و میراث هم بپذیرند.
ماده 9 ـ کمک‌ها:
1ـ اعضاء سزامی هر یک سهمی از بودجه سالانه‌ای را که مقدار آن را شورا با اکثریت دوسوم آراء تعیین خواهد کرد خواهند پرداخت. سهم‌بندی کمکهای اعضاء برای تأمین کل بودجه بر طبق روال مورد قبول شش مشارکت‌کننده اول انجام خواهد شد.
2ـ مرکز تا وقتی که تعهدات زیر را دریافت نکرده باشد مبالغ کمک‌های مذکور در بند (1) را از اعضاء مطالبه نخواهد کرد؛
الف ـ تعهد کشور اردن برای فراهم کردن زمین، تالار شتاب‌دهنده، و ساختمانهای اداری برای ادارات و آزمایشگاهها؛
ب ـ تعهد دولت آلمان برای تحویل دادن قطعات و اجزای دستگاه سینکروترون برلین (1ـBESSY) که به خرج سزامی در برلین از هم پیاده شده است؛
3ـ ناظران و مؤسسات دیگر می‌توانند برای پژوه پول فراهم کنند.
4ـ منابع مالی برای نصب و بهکرد تجهیزات سزامی، برای نصب باریکه ـ خطها و آزمایشگاهها، علاوه بر کمک‌های دریافتی از اعضاء سزامی، از حامیان و سازمانهای بین‌المللی طب خواهد شد. بخشی از این کمکها ممکن است به صورت کالا باشد.
ماده 10 ـ کمک یونسکو:
ـ یونسکو از راههای زیر به مرکز کمک خواهد کرد:
الف ـ ایفای نقش امین مرکز، برای نگهداری اساسنامه و اسناد؛
ب ـ تدارک همکاریهای مدیریتی و مساعدتهای قانونی در صورت نیاز؛
ج ـ کمک به توسعه و ترویج مرکز و ترغیب کشورهای علاقمند به عضویت و مشارکت با آن؛
د ـ همکاری در فراهم کردن منابع و جمع‌آوری کمک‌های مالی.
ماده 11ـ ابطال عضویت:
1‌ـ اگر جمع بدهی‌های یک عضو که موعد پرداختشان گذشته است ‌ـ صرف‌نظر از سال یا سالهای تقویمی‌ای که این بدهی‌ها به آن مربوط می‌شوند، از سهمیه‌ای که باید در آن سالجاری بپردازد تجاوز کند، آن عضو از حق رأی دادن در شورا محروم می‌شود.
اگر عضوی چهار سال تقویمی متوالی مبالغ سهم خود را که مهلت‌شان در این مدت به سرآمده است نپردازد. چنین تلقی خواهد شد که از عضویت صرف‌نظر کرده است. با وجود این، شورا اگر متقاعد شود که نپرداختن سهمیه به علت اوضاع خاصی بوده که عضو در پیشامد آن اختیاری نداشته، ممکن است به او اجازه شرکت در رأی‌گیری بدهد یا عضویتش را حفظ کند.
2ـ اگر عضوی به تعهداتش در قبال این اساسنامه عمل نکند، شورا می‌تواند به اتفاق آراء تمام اعضاء جز عضو مورد نظر، عضویت او را لغو کند.
ماده 12 ـ بندهای آخر:
1ـ هر عضو یا ناظر سزامی می‌تواند در هر زمانی پس از 31 دسامبر 2011 میلادی (دهم دی ماه 1390 هجری شمسی) با اعلام کتبی به رئیس شورای سزامی از عضویت منصرف شود. این انصراف در پایان سال مالی بعد از سال اعلام آن یا در هر تاریخ بعدی‌ای که عضو یا ناظر پیشنهاد کند مؤثر خواهد شد. رئیس شورای سزامی هر انصرافی را به‌اطلاع مدیر کل یونسکو خواهد رساند.
2ـ تجدیدنظر در این اساسنامه با اکثریت سه‌چهارم آراء اعضاء سزامی ممکن‌خواهد بود.
3ـ این اساسنامه با دریافت اعلام دست کم شش پذیرش، که در ماه (2ـ4) گفته شد، جاری خواهد شد.

پیوست:
نخستین اعضا و ناظران بالقوه مذکور در ماده 2ـ3 اساسنامه
1ـ ارمنستان
2ـ بحرین
3ـ قبرس
4ـ مصر
5 ـ فرانسه
6 ـ آلمان
7 ـ یونان
8 ـ ایران
9 ـ اسرائیل
10 ـ ایتالیا
11 ـ ژاپن
12‌‌‌ـ اردن
13ـ کویت
14ـ مراکش
15 ـ عمان
16ـ پاکستان
17ـ دولت خودگردان فلسطین
18ـ فدراسیون روسیه
19 ـ سودان
20ـ سوئد
21 ـ ترکیه
22 ـ امارات متحد عربی
23 ـ بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
24 ـ ایالات متحد آمریکا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز بین‌المللی سزامی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود با پذیرش اساسنامه مرکز بین‌المللی تأثیر سینکروترون برای علوم تجربی و کاربردهای آن در خاورمیانه (سزامی) در دوازده ماده به شرح پیوست حق عضویت مربوط را بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پیوست آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18214
تاریخ تصویب :
1386/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :