جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده131‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره6829/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور‏

به پیوست یک نسخه دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده2 آیین‌نامه اجرایی ‏بند الف ماده131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران که در تاریخ 25/6/1386 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، ‏جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.‏

دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده131‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات
ماده1ـ این دستورالعمل براساس مواد8، 15 و تبصره ماده2 آیین‌نامه اجرایی بند ‏الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی و تبدیل آنها ‏به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ‏ایران نوشته شده است.‏
ماده2ـ دادگستری‌های سراسر کشور موظف‌اند براساس این دستورالعمل پرونده‌های ‏موجود در بایگانی‌های راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمانی قانونی ذکر شده، ‏اوراق ضروری موردنظر را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در ‏آیین‌نامه و این دستورالعمل نسبت به انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ‏تهران و یا شعب آن در شهرستان‌ها اقدام نمایند.‏
ماده3ـ مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آیین‌نامه فوق‌الذکر نیز ‏موظف‌اند براساس ضوابط مربوط به ارگان خود، طبق ماده2 این دستورالعمل اقدام نمایند.‏
ماده4ـ در صورتی که عناوین برخی پرونده‌های موجود در بایگانی‌های راکد در ‏عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظورنشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره‌ای ‏پرونده‌های جدید پدید آیند که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد، این موارد در جلسات ‏هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف خواهدشد.‏
فصل دوم: اسناد و اوراق و پرونده‌های ضروری
ماده5 ـ اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد:‏
الف ـ حسب عناوین جزایی و میزان مجازات عبارتند از:‏
‏1ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.‏
‏2ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسادفی‌الارض.‏
‏3ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.‏
‏4ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور ‏مقابله با نظام و جاسوسی. ‏
‏5 ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از 10 سال و بالاتر حبس می‌باشد.‏
‏6 ـ مصادره اموال و پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.‏
‏7ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون مذکور. ‏
‏8 ـ جرایم مطبوعاتی و سیاسی.‏
‏9ـ جرایم مربوط به اختلاس، کلاهبرداری و ارتشاء که مجازات قانونی آن حداکثر 5 ‏سال به بالا باشد.‏
‏10ـ دعاوی غیرمالی مهم از قبیل نکاح، طلاق و نسب
‏11ـ دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏
‏12ـ امور حسبی.‏
ب ـ حسب شخصیت و مقام افراد پرونده‌های مربوط به اعضای مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی، وزراء و معاونین ‏آنها، رؤسای سه قوه، معاونان و مشاوران رؤسای سه‌قوه، سفراء، دادستان و رئیس دیوان ‏محاسبات، دارندگان پایه‌های قضائی، استانداران، فرمانداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه ‏سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات استانها، مشاهیر علمی و فکری، هنری، ورزشی و ...‏
تبصره1ـ اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی فوق‌الذکر پس از انقضای مدت 30 سال ‏به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی منتقل خواهندشد.‏
فصل سوم: پرونده‌های غیرضروری
ماده6 ـ پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها غیرضروری و مشمول ماده5 ‏نمی‌باشند نگهداری سوابق آنها به شرح زیر است:‏
الف ـ پرونده‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 2 سال و کمتر از 10سال ‏حبس و یا یک میلیارد ریال جزای نقدی باشد، و دعاوی مالی که خواسته آن تا یک ‏میلیارد ریال باشد پس از پانزده سال از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده دادنامه‌های ‏مربوطه به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس امحاء خواهندشد.‏
ب ـ پرونده‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 2 سال حبس و کمتر از ‏یک میلیارد ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق باشد، پنج سال پس از اجرای حکم و ‏مختومه شدن با تبدیل دادنامه‌های مربوطه به اسناد الکترونیکی، امحاء خواهندشد.‏
ماده7ـ چگونگی نگهداری و امحاء اسناد و اوراق پرونده‌های ضروری و غیرضروری ‏قضایی که با صدور قرار نهایی منع پیگرد، موقـوفی تعقیـب و سـایر قرارهـایی که منتـهی ‏به مختومه شدن پرونده می‌گردد، خاتمه یافته‌اند، حسب مورد تابع مقررات مندرج در ‏مواد 5 و 6 می‌باشد.‏
ماده8 ـ در پرونده‌هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده‌است، ملاک ‏ضروری و غیرضروری بودن و نیز مدت نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای ‏نگهداری هر یک از پرونده‌های جزایی یا مدنی منظور شده است.‏
ماده9ـ چنانچه در پرونده‌ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرارگرفته موجود ‏باشد، آن سند به سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ‏ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد سازمان اسناد ‏و کتابخانه ملی نگهداری می‌شود.‏
ماده10ـ براساس تبصره ماده18 آیین‌نامه و مصوبه جلسه مورخه 27/5/1386 ‏شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در صورت آمادگی تمامی ‏اسناد غیرضروری قوه قضائیه نیز پس از تبدیل اوراق مورد نظر به سند الکترونیکی به آن ‏سازمان منتقل و در غیر این صورت امحاء خواهندشد.‏
فصل چهارم: نحوه تشخیص اسناد و پرونده‌های مهم و ملی قوه قضائیه
ماده11ـ اسناد و پرونده‌های مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از ‏اسناد و پرونده‌هایی اطلاق می‌شود که در آنها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا ‏آشکار شدن پاره‌ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شود.‏
ماده12ـ پرونده‌ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریان‌های سیاسی ـ اجتماعی، ‏اشخاص مشهور و معروف علمی، هنری، ورزشی و ... جزء اسناد مهم و ملی تلقی می‌شوند.‏
تبصره ـ اسنادی که در رابطه با هر یک از اشخاص و یا جریان‌های مذکور باشد، ‏تمام اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبـدیل شـود و هرگـاه در سـایر پرونـده‌ها ‏به مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانهای مطروحه وجود داشته‌باشد ‏نیز به نحو فوق عمل خواهدشد.‏
ماده13ـ پرونده‌های مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پرونده‌هایی همانند ‏پرونده‌های انحصار وراثت، سرپرستی، وقف، وصیت و اثبات نسب نیز جزء اسناد مهم تلقی ‏شده، و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان مذکور ‏موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد.‏
ماده14ـ قوه قضائیه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و ‏صیانت از پرونده‌های مهم و ملی پس از تبدیل این‌گونه اسناد به سند الکترونیکی اصل ‏آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی (معاونت اسناد) منتقل می‌کند. معاونت مذکور ‏موظف است این‌گونه پرونده‌ها را در سالن متعلق به قوه‌قضائیه نگهداری کند، و در صورتی ‏که محاکم قضایی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل ‏پرونده‌ ضروری است، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.‏
این دستورالعمل در چهار فصل، 14 ماده و 2تبصره و یک ضمیمه تنظیم و در تاریخ ... ‏به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

فرم‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه

در این بخش دو فرم با عناوین « فرم مشخصات پرونده» و « فرم مخصوص بایگانی ‏راکد» که بر اساس تبصره2، ماده4 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه آنها ‏برعهده اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه نهاده شده است آورده شده‌اند، محاکم ‏قضایی سراسر کشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به پرونده‌های مختومه خود را طبق ضوابط ‏آیین‌نامه در فرم مشخصات پرونده وارد و به بایگانی‌های راکد ارسال نمایند. مسئولان ‏بایگانی‌های راکد هم موظف‌اند پس از تکمیل فرم مخصوص بایگانی راکد زمینه را برای ‏سیر مراحل قانونی الکترونیکی نمودن اوراق ضروری مهیا نمایند.‏

‏« فرم مشخصات پرونده»‏
‏« فرم مخصوص بایگانی راکد»‏


رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی درّبین

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18225
تاریخ تصویب :
1386/6/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :