×

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور

بخشنامه-به-رؤسای-محترم-کل-دادگستری‌های-سراسر-کشور

وکیل

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور شماره6931/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6931/86/1ـ 29/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه ‏جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور

موضوع: ابلاغ نمونه مکاتبات شماره 1و2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت ‏خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو نامه شماره 6256/86/1ـ 5/6/1386 به منظور یکسان‌سازی و اجتناب از ‏مکاتبات متفاوت بین دادگستری‌ها و شرکت‌های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل ‏نمونه شماره1؛ مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به ‏شرکت بیمه و نمونه شماره2؛ مختص پاسخ شرکت‌های بیمه به دادگستری‌ها برای تأیید ‏اصالت بیمه‌نامه و میزان تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابلاغ ‏می‌گردد. ‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

پیوست نمونه شماره2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (پاسخ شرکت‌های بیمه به استعلام مرجع قضائی)‏

بسمه تعالی
‏(آرم شرکت مربوطه)‏

دادیار محترم شعبه ........................... دادسرای عمومی و انقلاب ...........................‏
موضوع: پرونده کلاسه: ...........................‏
با احترام، بازگشت به نامه شماره ................. مورخ ................. به استحضار می‌رساند ‏بیمه‌نامه شخص ثالث به شماره ................. خریداری شده از این شرکت دارای اعتبار از ‏تاریخ .................. تا تاریخ .................. با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ ، ‏فوت و نقص عضو هر سرنشین خودرو مقصر و هزینه درمان هر سرنشین ‏خودرو و مقصر می‌باشد. غرامت خسارت وارده با عنایت به شرایط و ‏ضوابط حاکم بر بیمه‌نامه صادره، به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل، قابل ‏رسیدگی و پرداخت خواهدبود.‏
استثنائات:‏
‏1ـ بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، (بند الف، ماده2 قانون بیمه ‏اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347)،
‏2ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی ‏که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد. (بند ج، ‏ماده2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، مگر اینکه به صورت اختیاری خریداری شده ‏باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرایط مندرج در بیمه‌نامه خواهدبود.‏
همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه (موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه ‏اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316)، رعایت ظرفیت مجاز براساس ‏بیمه‌نامه یا کارت خودرو (موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت ‏مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)، ‏اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ‏دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) و شرایط ‏گواهینامه مقصر حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان ‏وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آیین‌نامه ‏اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در ‏مقابل شخص ثالث مصوب 1347) در نوع تعهد بیمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد ‏خسارت‌های پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعیین کننده خواهدبود.‏
بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده، پرداخت قسمتی یا کل خسارت ‏منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهدبود.‏
شرکت سهامی بیمه ............... ‏

پیوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (استعلام مرجع قضائی از شرکت‌های بیمه)‏

شرکت بیمه ....................؛ شعبه/ نماینده مستقر در استان ................... /شهر ....................‏
حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامی .................. در تاریخ .................. ساعت ................... ‏حادثه رانندگی منجر به جرح ? فوت ? در محل .......................................................................... ‏اتفاق افتاده است.‏
مقصر حادثه آقای/ خانم .................................................به شماره شناسنامه ........................ ‏محل تولد .................... محل صدور ........................ متولد......................کد ملی ................................‏
دارای گواهینامه پایه .................. به شماره .................. محل صدور .................. تاریخ ‏صدور ..................، راننده خودرو ..................، به شماره شهربانی .................. بیمه‌نامه شماره ‏‏.................. آن شرکت را که تا تاریخ .................. اعتبار دارد ارائه نموده‌است. مقتضی است ‏ضمن بررسی مدارک پیوست، نسبت به تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداکثر ‏ظرف مدت 2روز کاری پس از دریافت این استعلام اعلام نظر گردد.‏
‏1ـ اسامی حادثه دیدگان خودروی طرف مقصر:‏
‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی، نسبت با راننده مقصر)‏
‏2ـ اسامی حادثه دیدگان طرف مقابل:‏
‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی)‏
فهرست مدارک پیوست: ‏
‏1ـ اصل کارت، سند خودرو و گواهینامه مقصر حادثه و زیاندیده (درصورتیکه ‏زیاندیده، راننده وسیله نقلیه آسیب‌ دیده باشد).‏
‏2ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه.‏
‏3ـ کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ‏مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه.‏
‏4ـ گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه.‏
‏5 ـ اوراق بازجویی طرفین پرونده.‏
‏6 ـ گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت (در مورد متوفی).‏
‏7ـ برگ معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفی).‏
‏8 ـ اعلام نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت ‏تعدد گواهی، تمام گواهی‌ها).‏
‏9ـ گواهی انحصار وراثت (در مورد متوفی).‏

دادیار شعبه ............................‏


مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18233

تاریخ تصویب : 1386/6/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : كلیه مراجع قضائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-امور-گمرکی-(بخش-2)

قانون امور گمرکی (بخش 2)

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.