جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره115252/ت37161کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی، به استناد بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکت: شرکت سهامی دخانیات ایران.
ب ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ت ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ث ـ سازمان: سازمان تربیت بدنی.
ماده2ـ از ابتدای سال1386قیمت محصولات و مواد دخانی به شرح زیر افزایش می‌یابد:
سیگار تولید داخلی هر نخ معادل ده درصد (10%).
سیگار وارداتی هر نخ معادل بیست درصد (20%).
3ـ توتون قلیان وارداتی هر کیلو معادل بیست درصد (20%).
4ـ توتون پیپ و سایر مواد دخانی (به استثنای مواد اولیه دخانی برای مصرف در تولید داخلی با تأیید شرکت) هر کیلو معادل بیست درصد (20%).
تبصره ـ قیمت عمده‌فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایشهای یاده شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رأی اعضای مجمع عمومی شرکت، تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‌شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهدبود.
ماده3ـ شرکت موظف است عوارض موضوع این آیین‌نامه را در مورد تولیدات خود در موقع فروش به صورت جداگانه در صورتحساب فروش، درج و حداکثر پس از پانزده روز از تاریخ صدور صورتحساب به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160117 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور واریز و گواهی پرداخت از وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان مربوط) دریافت نماید.
ماده4ـ کارخانجات داخلی تولیدکننده محصولات و مواد دخانی موضوع این آیین‌نامه موظفند عوارض یادشده را در موقع فروش به صورت جداگانه در صورتحساب فروش، درج و حداکثر پس از پانزده روز از تاریخ صـدور صورتحسـاب از طـریق شرکـت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160117 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور واریز و گواهی پرداخت را از شرکت دریافت نمایند.
تبصره ـ مسئولیت حصول صحیح و به موقع عوارض موضوع این ماده به عهده شرکت است و شرکت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت عوارض یادشده از تولید، فروش و پخش محصولات و مواد دخانی کارخانجات موضوع این ماده جلوگیری کند.
ماده5 ـ تمامی واردکنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) محصولات و مواد دخانی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مکلفند عوارض مذکور در ماده یادشده را هنگام ترخیص از گمرک براساس قیمت عمده فروشی موضوع تبصره ذیل ماده (2) این آیین‌نامه به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160117 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور واریز کنند. گمرک موظف است پس از حصول اطمینان از واریز مبالغ مذکور نسبت به ترخیص محموله‌های وارداتی محصولات و مواد دخانی یادشده اقدام‌کند، مسئولیت حصول صحیح و به موقع عوارض مذکور در مورد واردات بعهده گمرک است.
تبصره1ـ تولید محصولات دخانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی که وارد کشور می‌شود، واردات محسوب می‌گردد.
تبصره(2)ـ شرکت موظف است قبـل از صـدور مجـوز واردات محـصولات دخـانی به کشور، قیمت عمده‌فروشی آن را از ستاد تنظیم بازار استعلام و به واردکننده و گمرک اعلام نماید.
ماده6 ـ به منظور وصول حقوق حقه دولت، شرکت موظف است بدهی قطعی کارخانجات داخلی تولید کننده مواد دخانی بابت عوارض موضوع بند « ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محاسبه و از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند. شرکت مجاز است در صورت استنکاف و تأخیر اشخاص یادشده در پرداخت عوارض موضوع این ماده از تولید، فروش و پخش محصولات و مواد دخانی کارخانجات یادشده جلوگیری کند. شرکت مسئول حصول صحیح و دریافت بدهیهای قطعی مذکور است.
ماده7ـ مطالبات دولت موضوع این آیین‌نامه بر طبق حکم ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهدبود.
ماده8 ـ معاونت برنامه‌ریزی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل ردیف 503874 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به ترتیب با سهمهای شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به وزارت و سازمان اختصاص می‌دهد.
الف ـ از سهم وزارت که معادل مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال است تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای خواهدبود که طبق مفاد موافقتنامه‌های مبادله شده بین وزارتخانه یادشده و معاونت برنامه‌ریزی به فعالیتها و عملیات ذیل قابل اختصاص است:
1ـ نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی.
2ـ کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیردولتی در مورد بیماریهای ناشی از استعمال سیگار.
3ـ کنترل بیماریهای سل و سرطان، بیماریهای ریوی از طریق درمان و تأمین داروهای مورد نیاز.
شناسایی بیماریهای دیابتی و پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق.
5ـ کمک به مراکز ترک اعتیاد غیردولتی از طریق سازمان بهزیستی کشور.
6ـ مبارزه با مصرف دخانیات از طریق اقدامات آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و سایر روشهای ممکن.
ب ـ از سهم سازمان که معادل مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال می‌باشد، مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تملک دارایی سرمایه‌ای و مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار هزینه‌ای خواهدبود که طبق مفاد موافقتنامه‌های مبادله شده بین سازمان و معاونت برنامه‌ریزی صرف احداث و تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و توسعه فعالیتهای ورزشی می‌گردد. از مجموع اعتبارات در اختیار سازمان باید معادل پنجاه درصد (50%) آن به توسعه ورزش روستایی اختصاص یابد.
ماده9ـ شرکت موظف است گزارش عملکرد واردات، تولید، عوارض وصولی و روند قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی در بازار داخلی را همه ماهه و حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و به ستاد تنظیم بازار ارایه دهد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 16/7/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18242
تاریخ تصویب :
1386/7/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :