جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب و خاک سیستان شماره 116577/ت37025هـوزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیـران در جلســه مـورخ 11/6/1386 بنـا بـه پیشنهـاد شمـاره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب و خاک سیستان، موضوع تصویب‌نامه شماره 25818/ت28254هـ مورخ 4/6/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده 6 ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سی و هشت‌میلیارد و هشتصد و سی و نه میلیون (38.839.000.000) ریال که به سه میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و نهصـد (3.883.900) سهم ده‌هزار ریـالـی منقسم گردیـده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.»
ایـن اصـلاحیـه به مـوجب نـامـه شمــاره 22800/30/86 مـورخ 8/7/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18244
تاریخ تصویب :
1386/6/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :