جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای شماره119439/ت37025هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (8.885.220.340.000) ریال که به (888.522.034) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
2ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (2.526.341.660.000) ریال که به (252.634.166) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
3ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (1.281.246.710.000) ریال که به (128.124.671) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
4ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (3.872.467.000.000) ریال که به (387.246.700) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
5 ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (868.140.100.000) ریال که به (86.814.010) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
6 ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (846.041.780.000) ریال که به (84.604.178) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
7ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (1.671.905.350.000) ریال که به (167.190.535) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
8 ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (1.370.906.050.000) ریال که به (137.090.605) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
9ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (1.413.263.550.000) ریال که به (141.326.355) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
10ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (952.133.000.000) ریال که به (95.213.300) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
11ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ(1.762.367.260.000) ریال که به (176.236.726) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
12ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ(1.619.672.000.000) ریال که به (161.967.200) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
13ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ(7.876.690.000) ریال که به (787.669) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
14ـ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ(12.062.020.000.000) ریال که به(1.206.202.000) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 22801/30/86 مورخ 8/7/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18250
تاریخ تصویب :
1386/6/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :