جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به بند « ب» ماده (9) آیین‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات شماره124500/ت37513هـوزارت راه و ترابری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ15/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره2737/11 مورخ25/2/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند « ب» ماده (9) آیین‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 الحاق می‌گردد.
« تبصره ـ موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می‌شوند، به منزله گواهینامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که دارای اعتبارات پژوهشی هستند تلقی می‌شوند». ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاهها، مؤسسات و مراکز یادشده با ترک تشریفات مناقصه انجام می‌گیرد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18255
تاریخ تصویب :
1386/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :