×

قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش که دراجرای دستورمراجع قضائی صورت گرفته باشد قانونی است

قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش که دراجرای دستورمراجع قضائی صورت گرفته باشد قانونی است

قطع-حقوق-بازنشستگی-توسط-سازمان-بیمه-وبازنشستگی-ارتش-که-دراجرای-دستورمراجع-قضائی-صورت-گرفته-باشد-قانونی-است-

تاریخ 6/8/74 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 74/72

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش ملزم به اجرای دستورمراجع قضائی ذیربط بوده لذاقطع حقوق بازنشستگی دراجرای دستورمراجع قضائی مذکورخلاف مقررات نبوده ودادنامه شماره 977شعبه پنجم که متضمن این امر است صحیح وموافق قانون تشخیص داده می شود.این رای طبق ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری وسایرمراجع مربوطه در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/72 26/3/1375
تاریخ 6/8/74 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 74/72

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : عزیزشریفی نامقی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 5 و18دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/73موضوع شکایت آقای عزیزشریفی نامقی بطرفیت اداره بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته برقراری حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 977-29/11/70چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به استنادنامه شماره 733-500-66-411مورخ 5/6/63دادسرای نظامی ونامه های شماره 40/53/401-13/4/64دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی ارتش و77/453مورخ 3/6/74نماینده دادستانی انقلاب اسلامی ارتش در خراسان قطع شده است هرچندشاکی منکرعضویت درفرقه ضاله بهائیت شده ،نظر به اینکه قطع حقوق وی براساس تصمیم مرجع قضائی صورت پذیرفته وسازمان بیمه وبازنشستگی اجرای دستورمرجع قضائی رانموده است .بنابراین شکایت شاکی علیه سازمان مذکورواردنبوده وتخلفی ازمقررات بنظرنمی رسد.علیهذاحکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/44موضوع شکایت آقای احسان اله فرقانی بطرفیت اداره بازنشستگی ارتش بخواسته برقراری حقوق ومزایای بازنشستگی درجه داری طی دادنامه شماره 872-22/9/71چنین رای صادر نموده است مستندابه تبصره 3ماده واحده قانون منع استخدام که متدین به یکی ازادیان اسلام ،زرتشتی ،کلیمی ،مسیحی نیستنددرنیروهای ملح مصوب 29/8/58 شورای انقلاب نظربه اینکه شاکی ازجمله درجه داران ارتش بودقطع حقوق بازنشستگی وی مجازنبوده بنابراین حکم به ورودشکایت والزام اداره طرف شکایت به برقراری حقوق بازنشستگی شاکی صادرواعلام می گردد.
ج - شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/51 موضوع شکایت آقای ابراهیم معبودیان بطرفیت ناجابخواسته برقراری حقوق طی دادنامه شماره 541-22/7/72چنین رای صادرنموده است :اداره طرف شکایت قطع حقوق وی رابه لحاظ بهائی بودن تلقی نموده است .حسب محتویات پرونده شاکی استوار شهربانی است وحسب مقررات مصوب قطع حقوق درجه داران تاحداستواربه لحاظ استضعاف تجویزنگردیده واین مقررات بابررسی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال تشخیص گردیده ورای شعبه 5 دیوان که برهمین اساس اصداریافته تاییدشده است .لذاحکم به ورودشکایت شاکی دائربردائرکردن حقوق شاکی وپرداخت حقوق کسرشده صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022
7

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 130

تاریخ تصویب : 1374/08/06

تاریخ ابلاغ : 1375/07/07

دستگاه اجرایی :

موضوع : طرحهای مطالعاتی - خیار غبن -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.