جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیاسر شماره39951/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان

در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیاسر در جلسه مورخ 2/4/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18273
تاریخ تصویب :
1386/4/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :