جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) و اجازه تسلیم اسناد آنشماره125329/290 20/8/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 48239/31634 مورخ 27/8/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) و اجازه تسلیم اسنـاد آن که با عنـوان لایـحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره133399 30/8/1386

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) و اجازه تسلیم اسناد آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 125329/290 مورخ 20/8/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) و اجازه تسلیم اسناد آن

ماده واحده ـ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و آئین‌نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله‌نامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای زیر، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.

حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران

الف ـ دولت جمهوری اسلامی ایران برای خود حقوق زیر را محفوظ می‌دارد:
1ـ انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد، در صورتی که سایر اعضاء به هر نحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله‌نامه فعلی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (مراکش ـ2002) یا ضمائم یا پروتکلها و مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند (رعایت ننمایند).
2ـ حفاظت از منافعش در صورتی که برخی از کشورهای عضو، در پرداخت هزینه‌های اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره بیندازد.
3ـ عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (مراکش ـ 2002) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برحق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
4ـ ارائه هر نوع حق شرط یا بیانیه دیگر تا زمانی که اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (مراکش ـ 2002) به تصویب برسد.
ب ـ امضاء و تصویب مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، برای کشور عضو (ITU) تحت نام « اسرائیل» معتبر نبوده و به هیچ‌وجه به منزله به رسمیت شناختن آن به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.
ج ـ دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد که به علت نبودن بندی در اساسنامه و مقاوله‌نامه جهت تعریف روابط بین‌ یک کشور عضو و اعضاء بخش (ITU) که تحت اختیار کشور عضو نیستند، در صورت بروز اختلاف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اعضاء بخش (ITU)، دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مفاد ماده (156) اساسنامه را برای رفع اختلاف به وجود آمده، اعمال نماید.

بخش اول ـ اصلاحات و الحاقات به اساسنامه

1ـ مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
« به موجب و در اجراء مفاد مربوط اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992) و تغییرات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998)، به ویژه مقررات مربوط در ماده (55)، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (مراکش ـ2002) اصلاحات زیر را در اساسنامه مذکور به تصویب رساند».
2ـ بندهای (51) و (58 الف) ماده (8) به شرح زیر اصلاح گردید:
« 51 ج ـ ایجاد طرح استراتژیک برای اتحادیه و پایه‌ای برای بودجه اتحادیه و تعیین محدودیتهای مالی مربوط تا تشکیل کنفرانس سران مختار آینده، پس از بررسی تمام ابعاد کاری اتحادیه در خلال آن مدت، با توجه به تصمیمات متخذه براساس گزارشات مورد اشاره در بند (50) فوق‌الذکر.
58 الف ی مکررـ تصویب و اصلاح آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه».
3ـ با اصلاح عبارت « اعضاء شورا در ابتداء بند (61) ماده (9) به عبارت « کشورهای عضو شورا» عبارات « ... و اعضاء هیأت مقررات رادیویی ...» و « ... تا جایی که به مسؤولان منتخب مربوط می‌شود می‌باید ...» از بند (62) حذف و بندهای (63) و (64) به شرح زیر اصلاح گردید:
63 ج ـ اعضاء هیأت مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می‌شوند. هر کشور عضو می‌تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیأت مقررات رادیویی نمی‌باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیردفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست. در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.
264ـ مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد درکنوانسیون آمده‌است.
4ـ ضمن حذف بند (67) از ماده (10)، بند (70) به شرح زیر اصلاح و بند (70الف) نیز به شرح ذیل به آن الحاق گردید:
« 270 ـ شورا می‌باید مسائل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط‌مشی‌ها و استراتژی اتحادیه کاملاً پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قراردهد.
70 الف 2 مکرر ـ شورا می‌باید گزارشی در مورد خط مشی و برنامه‌ریزی استراتژیک توصیه‌شده برای اتحادیه، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارائه‌شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید».
5 ـ بند (74 الف) ماده (11) به شرح زیر اصلاح گردید:
« 74 الف ب ـ با کمک کمیته هماهنگی، اطلاعات ویژه‌ای را که ممکن است برای تهیه گزارش درمورد خط‌مشی‌ها و طرح استراتژیک اتحادیه موردنیاز باشد تهیه و به کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه‌گانه ارائه دهد و اجراء طرح این گزارش می‌باید جهت بررسی طی دو اجلاس برنامه‌ریزی شده منظم شورا و قبل از یک کنفرانس سران‌مختار، به اطلاع کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه‌گانه برسد».
6 ـ عبارت « ... کشورها می‌توانند در مورد این روشهای اجرائی... کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی آتی ارجاع شود.» در انتهای بند (95) ماده (14) به عبارت « ... این روشها می‌باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها در مورد آنها آزاد باشد و در صورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می‌باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.» اصلاح گردید.
7ـ متن ذیل با عنوان « فصل چهار الف» به بعد از ماده (24) الحاق گردید:
« شیوه‌های کاری بخشها
145 الف ـ مجمع ارتباطات رادیویی، مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس جهانی توسـعه مخـابـرات می‌توانـند روشهای‌کـاری و دستورالعمـلهای مـربوط به مدیریت فعالیتهای بخشهای ذی‌ربط را تعیین و تصویب نمایند. این روشهای کاری و دستورالعملها می‌باید با مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری و به ویژه بندهای (246د) تا (246ح) کنوانسیون سازگاری داشته ‌باشد».
8 ـ با اصلاح بند (159د) و الحاق بندهای (159 هـ)، (159 و)، (159 ز)، بند (161هـ) ماده (28) به شرح زیر اصلاح گردید:
159 د2 مکرر ـ تأمین هزینه‌های ایجاد شده توسط کنفرانسهای منطقه‌ای مورد اشاره در بند (43) این اساسنامه.
159 هـ الف ـ به وسیله کلیه کشورهای عضو منطقه مربوط مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها.
159 و ب ـ به وسیله کشورهای عضو سایر مناطق که در این کنفرانس شرکت کرده‌اند، مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها.
159 ز ج ـ به وسیله اعضاء مجاز بخشهای سه‌گانه و سایر مؤسسات مجاز که مطابق با مفاد کنوانسیون در این کنفرانسها شرکت کرده‌اند.
161 هـ 4ـ کنفرانس سران مختار می‌باید با در نظر گرفتن پیش‌نویس طرح مالی تجدیدنظرشده، هرچه سریعتر حدنهایی قطعی مبلغ حق عضویت را تعیین نماید و تاریخی را در هفته ماقبل آخر کنفرانس سران مختار مشخص نماید که تا آن تاریخ کشورهای عضو بنابر دعوت دبیرکل، انتخاب قطعی تعداد واحدهای حق عضویت خود را اعلام نمایند.
9ـ ماده (32) به شرح زیر اصلاح گردید:
« ماده 32ـ آئین‌نامه‌های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه.
177 1ـ آئین‌نامه‌های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه که به تصویب کنفرانس سران مختار رسیده‌اند، می‌باید جهت تدارک کنفرانسها و مجامع و سازماندهی کارها و انجام مذاکرات کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه و نیز در مورد انتخاب کشورهای عضو شورا، دبیرکل، معاون دبیرکل، مدیران دفاتر بخشهای سه‌گانه و اعضاء هیأت مقررات رادیویی، اعمال شوند.
178 2ـ کنفرانسها، مجامع و شوراها ممکن است آئین‌نامه‌های دیگری را که علاوه بر موارد مندرج در فصل دوم آئین‌نامه‌های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ضروری می‌دانند، به تصویب برسانند. این آئین‌نامه‌ها می‌باید به هر حال متناسب با این اساسنامه، کنوانسیون و فصل (2) فوق‌الذکر باشد. مواردی که به تصویب کنفرانسها یا مجامع می‌رسند می‌باید به عنوان اسناد کنفرانس یا مجمع ذی‌ربط منتشر شوند».
10ـ عبارت « اعضاء اتحادیه» در بند (195) ماده (44) به عبارت « کشورهای عضو اتحادیه» اصلاح گردید.
11ـ کلمه « باید» بعد از کلمه « اتحادیه» در ماده (50) اضافه و عبارت « ... همکاری خواهدکرد» در انتهای آن ماده به عبارت «... همکاری نماید» اصلاح گردید.
12ـ عبارت « دبیرکل نیز سریعاً و... به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند.» در انتهای بند (224) ماده (55) به عبارت « دبیرکل نیز باید سریعاً و حداقل شش ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس مزبور، هر نوع پیشنهادی را جهت اطلاع کلیه کشورهای عضو منتشر نماید» و عبارت « مقررات کلی در مورد کنفرانسها و روش اجرایی کنفرانسها و جلسات...» در ابتداء بند (228) آن ماده به عبارت « آئین‌نامه‌های کلی در مورد کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ...» اصلاح گردید.
13ـ عبارت « ... که به تصویب کنفرانس فوق‌العاده سران مختار (ژنوـ1992) رسیده‌است، ...» بعد از عبارت « این اساسنامه و کنوانسیون» در ابتداء بند (238) ماده (58) اضافه گردید.
14ـ بخش 2 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
« بخش2ـ تاریخ اجراء»
اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی، به طور کامل و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2004 بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992) درآمده و قبل از آن تاریخ سند دال بر تصویب، قبول، تأیید یا الحاق به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، قابل اجراء خواهدبود. در تأیید مندرجات، نمایندگان شرکت‌کننده در کنفرانس سران‌مختار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح‌کننده اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992) اصلاح‌شده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998) را امضاء نموده‌اند.

امضاء شده در مراکش، 18 اکتبر 2002

بخش دوم ـ اصلاحات و الحاقات به مقاوله‌نامه (کنوانسیون)

1ـ مقدمه مقاوله‌نامه به شرح زیر اصلاح گردید:
« به موجب و در اجراء مقررات مربوط کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992) و تغییرات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998) به ویژه موارد مندرج در ماده (42) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (مراکش ـ2002) اصلاحات زیر را در متن کنوانسیون مزبور مورد تصویب قرار داد.»
2ـ عبارت « عضو شورا» در بند(11) ماده (2) به عبارت « کشور عضو شورا» و کلمه « اعضاء» در بند(21) به عبارت « کشورهای عضو» و عبارات «... در صورت غیبتهای مکرر و مداوم...» و « ... و اعضاء هیأت و نیز اعضاء مربوط اتحادیه...» در بند (22) به عبارات «... در صورت سه دوره متوالی غیبت...» و «... عضو هیأت و کشور عضو مربوط...» اصلاح گردید.
3ـ عبارت «... در بندهای (42)، (46)، (118) و ... این کنوانسیون کشورهای عضوی...» در ابتداء بند (47) ماده (3) به عبارت «... در بندهای (42)، (46)، (118)، (123) و (138) این کنوانسیون و بندهای (26)، (28)، (29)، (31)، (36) آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه، کشورهای عضو اتحادیه...» اصلاح گردید.
4ـ اصلاحات ذیل در بندهای ماده (4) به عمل آمد:
ـ عبارت «... شورا که متعلق به گروه کشورهای در حال توسعه که لیست آن توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد تهیه شده باشد،...» بعد از عبارت «... کشور عضو...» در بند (57) اضافه گردید.
ـ عبارت «... و صحبت...» از انتهای بند (60 الف) حذف و بند (60ب) به شرح زیر به ذیل آن الحاق گردید:
«60 ب 9مکرر ـ اعضاء بخشهای سه‌گانه اتحادیه می‌توانند طبق شرایط تعیین شده به وسیله شورا، از جمله شرایط مربوط به تعداد چنین ناظرانی و دستورالعملهای مربوط به‌انتخاب آنان، در جلسات شورا، کمیته‌ها و گروههای کاری آن به‌عنوان ناظر شرکت نمایند».
ـ دو بند به شرح زیر به عنوان بندهای (61 الف) و (61 ب) به ذیل بند (61) الحاق گردید:
«61 الف 10مکرر ـ شورا در حالی که در تمام اوقات محدودیتهای مالی مصوب کنفرانس سران مختار را رعایت می‌کند، می‌تواند در صورت لزوم طرح استراتژیک را که مبنای طرحهای عملیاتی ذی‌ربط را تشکیل می‌دهد، بررسی و به هنگام نماید و مراتب را به اطلاع کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه‌گانه اتحادیه برساند.
61 ب 10مکررـ شورا باید دستورالعملهای خود را تصویب نماید».
ـ دو بند به شرح زیر به عنوان بندهای (62 الف) و (62 ب) ذیل بند (62) الحاق گردید.
62 الف1ـ اطلاعات ویژه مربوط به طراحی استراتژیک را که به قرار مندرج در بند (74) اساسنامه به وسیله دبیرکل ارائه می‌شود، دریافت و بررسی نماید و در آخرین اجلاس عادی شورا قبل از کنفرانس بعدی سران مختار، تهیه پیش‌نویس طرح استراتژیک جدید را برای اتحادیه متضمن نظریات واصله از کشورهای عضو، اعضاء، بخشهای سه‌گانه و گروهای مشورتی آغاز نماید و حداقل چهارماه قبل از کنفرانس سران مختار، یک پیش‌نویس جدید هماهنگ شده از طرح استراتژیک ارائه دهد.
62 ب1مکررـ ایجاد تقویمی برای توسعه طرحهای مالی و استراتژیک برای اتحادیه و طرحهای عملیاتی برای هریک از بخشها و برای دبیرخانه کل به گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط مناسب بین طرحها وجود داشته باشد».
ـ عبارت «... پیش‌بینی شده برای مدت دوسال بعدی...» در بند (73) به عبارت «.... پیش‌بینی شده (مندرج در گزارش عملیات مالی که طبق بند(101) این کنوانسیون توسط دبیرکل تهیه شده است) برای مدت دو ساله بعد از دوره یک بودجه معین...» اصلاح و عبارت «... اولویت‌های تعیین شده به وسیله کنفرانس سران مختار را که در طرح استراتژیک اتحادیه بیان شده، ...» بعد از عبارت «در انجام این کار، شوار...» اضافه گردید.
ـ عبارت «... کشورهای عضو...» در بند (79) به عبارت «... کشورهای عضو اتحادیه...» اصلاح و عبارت «... و ضمائم آن...» از بعد عبارت «... مقررات اداری...» حذف گردید.
ـ کلمه «سریعاً...» در بند (81) به عبارت «... ظرف مدت سی روز...» اصلاح گردید.
5 ـ بند (87 الف) ماده (5) به شرح زیر اصلاح گردید:
«87 الف د مکررـ تهیه سالانه یک طرح عملیاتی چرخشی چهارساله از فعالیتهایی که می‌باید به وسیله پرسنل دبیرخانه کل منطبق با طرح استراتژیک که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را دربرمی‌گیرد، مشتمل بر تبعات مالی، با در نظر گرفتن طرح مالی مصوب کنفرانس سران مختار، انجام شود. این طرح عملیاتی چهارساله می‌باید به وسیله گروههای مشورتی هر سه بخش اتحادیه بررسی شود و به صورت سالیانه نیز به وسیله شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد».
6 ـ عبارت «... اعضاء شورا...» در بند (111) ماده (6) به عبارت «... کشورهای عضو شورا...» اصلاح گردید.
7ـ با الحاق بندهای (129الف) و (136 الف) و (136ب) به ذیل بندهای (129) و (136) ماده (8) به شرح زیر، عبارت «... صلاحیت خود را به استثناء موارد مربوط به دستورالعملهای مندرج در مقررات رادیویی، با مشخص نمودن اقداماتی که باید در مورد آنها انجام شود، به‌گروه...» جایگزین عبارت «... صلاحیت خود را جهت ارائه به یک گروه...» در بند (137 الف) گردید:
«129 الف1مکررـ مجمع ارتباطات رادیویی مجاز است تا مطابق بند (145الف) اساسنامه، شیوه‌ها و دستورالعملهای کاری مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش مزبور را تصویب نماید.
136 الف7ـ در مورد ضرورت حفظ، خاتمه کار یا ایجاد سایر گروهها تصمیم‌گیری نماید و رؤسا و معاونان این گروهها را منصوب نماید.
136 ب8 ـ شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (136 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نباید سؤالات یا توصیه‌ها را تصویب کنند».
8 ـ بندهای (140) و (141) و (145) ماده (10) به شرح زیر اصلاح و بندهای (141 الف) و (142 الف) به ذیل بندهای (141) و (142) اضافه گردید:
«140 2 ـ علاوه بر وظایف تعیین شده در ماده (14) اساسنامه، هیأت می‌باید:
1ـ گزارشهای مدیردفتر ارتباطات رادیویی را در رابطه با تحقیقات در امر تداخل مضر که براساس درخواست یک یا چند کشور ذی‌نفع صورت می‌گیرد، مورد بررسی قرار دهد و توصیه‌های مربوط را نیز تنظیم نماید.
2ـ همچنین بنا به درخواست یک یا چند کشور ذی‌نفع، اعتراض علیه تصمیمات متخذه به وسیله دفتر ارتباطات رادیویی را در مورد واگذاریهای فرکانسی به صورت مستقل از دفتر ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار دهد.
141 3 ـ اعضاء هیأت می‌باید در حد مشاوره در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی شرکت نمایند. در این مورد آنها نمی‌باید به عنوان اعضاء هیأتهای ملی کشورشان در این کنفرانسها شرکت نمایند.
141الف 3مکررـ دو عضو هیأت با انتخاب هیأت می‌باید در حد مشاوره در کنفرانسهای سران مختار و مجامع ارتباطات رادیویی شرکت کنند. در این موارد، دو عضو تعیین شده به وسیله هیأت نمی‌باید در این کنفرانسها یا مجامع به عنوان اعضاء هیأت ملی خودشان شرکت نمایند.
142الف4 مکررـ اعضاء هیأت می‌باید در حالی که طبق آنچه در اساسنامه و کنوانسیون آمده است، مشغول انجام وظیفه برای اتحادیه باشند یا این که برای اتحادیه در حال مأموریت هستند، از امتیازات و مصونیتهای شغلی معادل آنچه که طبق مقررات مربوط در قوانین ملی یا سایر قوانین قابل اجراء در هر یک از کشورهای عضو، به‌ مسؤولان منتخب اتحادیه اعطاء می‌گردد، برخوردار باشند. این امتیازات و مصونیتهای شغلی به‌خاطر اتحادیه و نه به خاطر مزیت فردی به اعضاء هیأت اعطاء می‌شود. اتحادیه می‌تواند و باید مصونیت اعطاء شده به یک عضو هیأت را هنگامی که تصور کند چنین مصونیتی مغایر با جریان منظم عدالت می‌باشد و پس گرفتن آن برخلاف مصالح اتحادیه نمی‌باشد، پس‌ بگیرد.
145 2ـ هیأت معمولاً در طی یک سال چهار اجلاس حداکثر پنج روزه را قاعدتاً در مقر اتحادیه برگزار خواهد نمود که در این جلسات می‌باید حداقل دو سوم اعضاء حضور داشته باشند و وظایف خود را با استفاده از وسایل مدرن ارتباطی به انجام رسانند. به هر حال چنانچه هیأت براساس موضوعات مورد بحث لازم بداند، می‌تواند تعداد جلسات خود را افزایش دهد. استثنائاً ممکن است مدت تشکیل جلسات به دو هفته برسد».
9ـ با الحاق عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی...» در بندهای (160 الف) و (160ج) ماده (11 الف)، بندهای (160ج الف) و (160ط) به شرح زیر، ذیل بندهای (160ج) و (160ح) اضافه گردید:
160ج الف1 مکررـ اجراء طرح عملیاتی دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه‌هایی که در آنها دفتر موفقیتی نداشته است یا نتوانسته به اهداف تعیین شده در آن طرح نائل گردد، مورد بررسی قرار داده و به مدیردفتر اعلام نماید که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد.
160 ط 7ـ گزارشی را در مورد موضوعات ارجاع شده به آن مطابق بند (137 الف) این کنوانسیون برای مجمع ارتباطات رادیویی تهیه کند و آن را به مدیر دفتر منتقل کند تا به مجمع تحویل دهد.
10ـ عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی...» در بند (164) ماده (12) و بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی،...» در بندهای (165)، (175) و (175 ب) و نیز عبارت «... کنفرانسهای ارتباطات رادیویی،...» بعد از عبارت « در مذاکرات...» در ابتداء بند (165) و همچنین عبارت «... و به هیأت مقررات رادیویی ارائه نماید» به انتهای بند (169) الحاق و عبارت «... موافقتنامه‌های منطقه‌ای تهیه نموده و آنها را ...» در بند (170) به عبارت «... موافقتنامه‌های منطقه‌ای و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط ...» اصلاح و عبارت «... طی دو سال از ...» از بند (180) حذف و بند (181 الف) به شرح زیر اصلاح گردید:
«181 الف و ـ طرح عملیاتی چرخشی چهارساله که سال بعد و سه سال متعاقب آن را دربرمی‌گیرد، مشتمل بر تبعات مالی فعالیتهایی که می‌باید به طورکلی در حمایت از بخش توسط دفتر انجام شود را به صورت سالانه تهیه می‌کند. این طرح عملیاتی چهارساله می‌باید مطابق ماده (11 الف) این کنوانسیون به وسیله گروه مشورتی ارتباطات رادیویی بررسی شود به صورت سالانه نیز باید به وسیله شورا بررسی و تأیید گردد».
11ـ با اصلاح عبارت «... مفاد بندهای (197ی) و (197ک) ...» در بند (187) ماده (13) به عبارت «... مفاد بندهای (197ح) و (197ط) ...» و اصلاح عبارت «... فرد منتخب خود مجمع ...» در بند (191د) به عبارت «... رئیس منتخب خود مجمع...» بندهای (184 الف) و (191 الف) و (191ب) به شرح زیر به ذیل بندهای (184) و (191) الحاق و شماره بندهای (191 الف) و (191ب) به شماره بندهای (191ج) و (191د) تغییر یافت:
«184الف1مکررـ مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات مجاز است شیوه‌های کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش مزبور را مطابق با مفاد بند (145 الف) اساسنامه به تصویب برساند.
191 الف وـ در مورد ضرورت حفظ، اتمام یا ایجاد سایر گروهها و انتصاب رؤسا و معاونان آنها تصمیم‌گیری نماید.
191ب زـ شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (191 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نمی‌باید هیچ سؤال یا توصیه‌ای را به تصویب برسانند».
12ـ عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی...» در بند (197 الف) ماده (14 الف) اضافه و متن زیر به عنوان بند (197ج الف) ذیل بند (197ج) الحاق گردید:
«197 ج الف1مکررـ اجراء طرح عملیاتی دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه‌هایی که در آن دفتر موفق نبوده یا نتوانسته به اهداف مندرج در طرح نایل آید بررسی نماید و به مدیر دفتر اعلام کند که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد».
13ـ با الحاق عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای استاندارد کردن مخابرات...» در بندهای (200) و (201) ماده (15) ، بند (205 الف) به شرح زیر اصلاح گردید:
«205 الف زـ یک طرح عملیاتی چرخشی چهارساله که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را در برمی‌گیرد و مشتمل است بر تبعات مالی فعالیتها که می‌باید به طور کلی در حمایت از این بخش به وسیله دفتر انجام شود، تهیه نماید. این طرح عملیاتی چهارساله می‌باید به وسیله گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات مطابق با مفاد ماده (14 الف) این کنوانسیون بررسی شود و به صورت سالانه نیز به وسیله شورا مورد بررسی و تأیید قرار گیرد».
14ـ با الحاق بند (207 الف) به ابتداء ماده (16) و نیز الحاق بندهای (209 الف) و (209ب) ذیل بند (209)، بند (210) به شرح زیر اصلاح و عبارت «... جهت ارائه توصیه محول نماید» در انتهای بند (213 الف) به عبارت «... واگذار نماید تا توصیه‌های خود را در مورد آن موضوعات عرضه کند» اصلاح گردید:
207 الف1ـ کنفرانس جهانی توسعه مخابرات مجاز است که شیوه‌های کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش را مطابق با مفاد بند (145الف) اساسنامه به تصویب برساند.
209 الف الف مکررـ در مورد ضرورت حفظ، اتمام یا ایجاد گروههای دیگر و انتصاب رؤسا و معاونان آنها تصمیم‌گیری نماید.
209 ب الف مکررـ شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (209 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نباید سؤال یا توصیه‌ای را به تصویب برسانند.
210 ب ـ کنفرانسهای منطقه‌ای توسعه مخابرات می‌باید سؤالات و اولویتهای مربوط به توسعه مخابرات را با در نظر گرفتن نیازها و ویژگیهای منطقه مربوط بررسی نمایند و همچنین می‌توانند به کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات توسعه ارائه دهند».
15ـ با الحاق عبارت «... و سایر گروهها ...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی...» در بند (215ج) ماده (17 الف) بندهای (215هـ الف) و (215 ی الف) به شرح زیر به ذیل بندهای (215هـ ) و (215ی) افزوده گردید:
«215 هـ الف 1 مکرر ـ اجراء طرح منطقه‌ای دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه‌هایی که دفتر در آنها موفق نبوده یا نتوانسته به اهداف تعیین شده در طرح نائل آید بررسی نموده و به مدیر اعلام نماید که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد.
215 ی الف 6 مکرر ـ گزارشی درخصوص موضوعات محوله مطابق با مفاد بند (213الف) این کنوانسیون برای کنفرانس جهانی توسعه مخابرات تهیه نماید و آن را به مدیر منتقل نماید تا به کنفرانس ارائه دهد».
16ـ با الحاق عبارت «... و سایر گروهها ...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات...» در بند (218) ماده (18)، بند (223 الف) به شرح زیر اصلاح گردید:
223 الف زـ طرح عملیاتی چرخشی چهارساله را که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را در بر می‌گیرد و مشتمل بر تبعات مالی فعالیتهایی است که باید به طور کلی در حمایت از بخش توسط دفتر انجام می‌شود، به صورت سالانه تهیه نماید. این طرح عملیاتی چهارساله می‌باید مطابق با مفاد ماده (17 الف) این کنوانسیون به وسیله گروه مشورتی توسعه مخابرات بررسی شود و همچنین می‌باید سالانه توسط شورا بررسی و تأیید گردد.
17ـ‌ با اصلاح عنوان فصل دوم به عبارت « مقررات ویژه راجع به کنفرانسها و مجامع» و اصلاح عنوان ماده (23) به عبارت « پذیرش در کنفرانسهای سران مختار» بندهای (255) الی (266) حذف و شماره (6) در ابتداء بند (267) به شماره (1) تغییر و با الحاق بندهای (268 الف) و (268 ب) ذیل بند (268) به شرح زیر، بند (269) به شرح زیر اصلاح و بندهای (269 الف) الی (269 و) نیز به آن به شرح زیر اضافه گردید:
« 268 الف ب ـ مسؤولان منتخب در سمت مشاوره.
268 ب ج ـ هیأت مقررات رادیویی مطابق بند (141 الف) این کنوانسیون در سمت مشاوره.
269 د ـ ناظران سازمانها، آژانسها و مؤسسات زیر:
269 الف I ـ سازمان ملل متحد
269 ب II ـ سازمانهای منطقه‌ای مخابراتی مورد اشاره در ماده (43) اساسنامه.
269 ج III ـ سازمانهای بین‌الدولی بهره‌برداری از سیستمهای ماهواره‌ای.
269 د IV ـ آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
269 هـ V ـ اعضاء بخشهای سه‌گانه مورد اشاره در بندهای (229) و (231) این کنوانسیون و سازمانهای دارای ماهیت بین‌المللی معرفی کننده آنها.
269 و 2ـ دبیرخانه کل و دفاتر سه‌گانه اتحادیه می‌باید در سمت مشاوره در کنفرانس نماینده داشته باشند».
18ـ با اصلاح عنوان ماده (24) به عبارت « پذیرش در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی»، بندهای (270) تا (275) حذف و شماره (4) در ابتداء بند (276) به شماره (1) تغییر و با حذف شماره بند (281)، مفاد آن بند به عنوان بند شماره (282 الف و) در نظر گرفته شد و شماره بند (282 و) و به شماره (282هـ ) تغییر یافت و عبارت «... در بندهای (259) الی (262) ...» در بند (278) به عبارت «... در بندهای (269 الف) الی (269 د) ...» و متن بند (279) به عبارت «ج» ناظران سایر سازمانهای بین‌المللی دعوت شده به وسیله دولت و پذیرش شده به وسیله کنفرانس، مطابق با مفاد مربوط فصل (1) آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه،» اصلاح گردید.
19ـ‌ با اصلاح عنوان ماده (25) به عبارت « پذیرش در مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانسهای توسعه مخابرات» بندهای (283) الی (294) (298) حذف، شماره ابتداء بند (295) از (6) به (1) تغییر و عبارت مندرج در بند (297) به عبارت (ب) ناظران سازمانها و آژانسهای زیر اصلاح و بندهای (298 الف) الی (298 ز) به شرح زیر به ذیل بند مذکور الحاق گردید:
« 298 الف I ـ سازمانهای منطقه‌ای مخابراتی مورد اشاره در ماده (43) اساسنامه.
298 ب II ـ سازمانهای بین‌الدولی بهره‌برداری از سیستمهای ماهواره‌ای.
298 ج III ـ هر سازمان منطقه‌ای یا بین‌المللی دیگر مرتبط با موضوعات مورد علاقه مجمع یا کنفرانس.
298 د IV ـ سازمان ملل متحد.
298 هـ V ـ آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
298 و ج ـ نمایندگان اعضاء بخشهای ذی‌ربط.
298 ز 2ـ مسئوولان منتخب، دبیرخانه کل و دفاتر اتحادیه در صورت لزوم می‌باید در سمت مشاوره در مجمع یا کنفرانس شرکت کنند. دو نفر از اعضاء هیأت مقررات رادیویی که به وسیله هیأت انتخاب می‌شوند می‌باید در سمت مشاوره در مجامع ارتباطات رادیویی شرکت کنند».
20ـ موارد 26 الی 30 کنوانسیون حذف گردید.
21ـ بند (334) ماده (31) به شرح زیر اصلاح گردید:
«334 5 ـ اعتبارنامه‌ها می‌باید در اسرع وقت به دبیرخانه کنفرانس تسلیم گردند.
بدین منظور کشورهای عضو باید اعتبارنامه‌هایشان را قبل از تاریخ افتتاح کنفرانس برای دبیرکل ارسال نمایند که وی نیز باید به محض تشکیل دبیرخانه کنفرانس، اعتبارنامه را به دبیرخانه مزبور منتقل نماید. مسؤولیت رسیدگی به اعتبارنامه‌ها می‌باید به کمیته مورد اشاره در بند (68) آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه محول گردد و کمیته مزبور نیز باید در مهلت مقرر به جلسه عمومی گزارش دهد. در صورت تصویب جلسه عمومی هر یک از هیأتهای نمایندگی حق شرکت در کنفرانس و اعمال حق رأی کشور عضو ذی‌ربط را خواهند داشت».
22ـ عبارت « آئین‌نامه اجرائی کنفرانسها سایر جلسات...» در ابتداء بند (339 الف) ماده(32) و کلمه « دستورالعملها...» در ابتداء بند (340) به عبارت « آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه...» اصلاح گردید.
23ـ بند (476) ماده (33) به شرح زیر اصلاح گردید:
«476 14 ـ سازمانهای مورد اشاره در بندهای (269 الف) تا (269 هـ) این کنوانسیون و سایر سازمانهای بین‌المللی (مگر اینکه توسط شورا به شرط انجام یک عمل متقابل معاف شده باشند) و اعضاء بخشهای اتحادیه که مطابق با مقررات این کنوانسیون در یک کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس، مجمع یا جلسه یک بخش اتحادیه یا در یک کنفرانس جهانی در زمینه ارتباطات بین‌المللی حضور یابند، می‌یابد بر مبنای هزینه این کنفرانسها و جلسات و مطابق با مقررات مالی، در پرداخت هزینه‌های کنفرانسها، مجامع و جلساتی که در آنها شرکت می‌کنند، مشارکت نمایند».
24ـ عبارت « مقررات کلی مندرج در این کنوانسیون در مورد کنفرانسها و دستورالعملهای مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات...» در ابتداء بند (523) ماده (42) به عبارت « آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ...» اصلاح گردید.
25ـ بخش 2 کنوانسیون به شرح زیر اصلاح گردید:
بخش 2 ـ تاریخ اجراء
اصلاحات مندرج در سند فعلی، به طور کامل و به صورت یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه سال 2004 میلادی بین کلیه کشورهای عضوی که تا آن تاریخ، به اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992) پیوسته و قبل از آن تاریخ سند دال بر تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، به اجراء در خواهد آمد.
در تأیید مندرجات، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس سران مختار، نسخه اصلی سند اصلاحی فعلی کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992) و اصلاحات به عمل آمده به وسیله کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ1994) و اصلاحات به عمل آمده به وسیله کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998) را امضاء نموده‌اند.

(18 اکتبر 2002 ـ مراکش)

بخش سوم ـ اصلاحات و الحاقات به آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه

1ـ عبارت « آئین‌نامه اجرائی مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات» از عنوان حذف و عبارت « آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه» اضافه و عبارت « این آئین‌نامه در مورد کنفرانسها و سایر جلسات ...» در ابتداء بند (1) به‌عبارت « این آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ( که از این پس آئین‌نامه کلی خوانده می‌شود)، در مورد کنفرانسها، مجامع و جلسات ...» اصلاح و شماره بند (1 الف 1مکرر) به شماره(2 2) تغییر و با تغییر شماره بند(2) به (3) عبارت « 2ـ دستورالعملها بدون ...» در ابتداء بند مذکور به عبارت «3 این آئین‌نامه کلی بدون ...» اصلاح گردید.
2ـ متن زیر به عنوان فصل اول به ذیل بند (3) الحاق گردید:
« فصل اول ـ مقررات کلی در مورد کنفرانسها و مجامع
1ـ دعوت به شرکت در کنفرانسهای سران مختار، زمانی که یک دولت میزبان وجود دارد.
4ـ1ـ محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه کنفرانس می‌باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (1) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان تثبیت گردد.
5 ـ2ـ1ـ یک سال قبل از تاریخ شروع کنفرانس، دولت میزبان می‌باید دعوتنامه‌ای برای هریک از دولتهای کشورهای عضو ارسال نماید.
6 ـ2ـ این دعوتنامه‌ها ممکن است به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل یا از طریق دولت دیگری ارسال شود.
7ـ3ـ دبیرکل می‌باید سازمانها، آژانسها و مؤسسات مورد اشاره در ماده (23) کنوانسیون را به عنوان ناظر دعوت نماید.
8 ـ4ـ1ـ پاسخهای کشورهای عضو می‌باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس واصل شود و در صورت امکان باید حاوی اطلاعات کامل در مورد ترکیب هیأت اعزامی ‌باشد.
9ـ2ـ این پاسخها ممکن است به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل یا یک دولت دیگر برای دولت میزبان ارسال شود.
10ـ3ـ پاسخهای سازمانها، آژانسها و مؤسسات مورد اشاره در ماده (23) کنوانسیون می‌باید یک ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس به دست دبیرکل برسد.
2ـ دعوت به شرکت در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی موقعی که یک دولت میزبان وجود دارد.
11ـ1ـ محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه کنفرانس می‌باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (3) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان، تثبیت گردد.
12ـ2ـ1ـ مقررات مندرج در بندهای (5) تا (10) فوق باید در مورد کنفرانسهای ارتباطات رادیویی اعمال گردد.
13ـ2ـ کشورهای عضو باید به اعضاء بخشهای سه‌گانه اطلاع دهند که جهت شرکت در کنفرانس ارتباطات رادیویی دعوتنامه دریافت کرده‌اند.
14ـ3ـ1ـ دولت میزبان ممکن است در موافقت یا براساس پیشنهادی از شورا به‌سازمانهای بین‌المللی غیر از سازمانهای مورد اشاره در بندهای (269 الف) تا (269 هـ) کنوانسیون که ممکن است علاقمند به اعزام ناظرانی جهت شرکت در کنفرانس به عنوان مشاوره باشند، اطلاع دهد.
15ـ2ـ سازمانهای بین‌المللی علاقمند مورد اشاره در بند (14) فوق می‌باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه، درخواستی جهت پذیرش به وسیله دولت میزبان ارسال نمایند.
16ـ3ـ دولت میزبان می‌باید درخواستها را جمع‌بندی نماید و خود کنفرانس می‌باید تصمیم بگیرد که آیا سازمانهای مربوط باید پذیرفته شوند یا خیر.
3ـ دعوت به مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد کردن مخابرات و کنفرانسهای توسعه مخابرات زمانی که یک دولت میزبان وجود دارد.
17ـ1ـ محل مشخص و تاریخهای دقیق شروع و خاتمه هر مجمع یا کنفرانس می‌باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (3) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان تثبیت گردد.
18ـ2ـ یک سال قبل از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس، دبیرکل می‌باید پس از مشورت با مدیر دفتر مربوط دعوتنامه‌ای برای:
19ـ الف ـ هر کشور عضو.
20ـ ب ـ مؤسسات عضو بخش ذی‌ربط.
21ـ ج ـ سازمانها و آژانسهای مورد اشاره در مقررات مربوط ماده (25) کنوانسیون ارسال نماید.
22ـ3ـ پاسخها می‌باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس به دست دبیرکل برسد و می‌باید در صورت امکان مشتمل بر اطلاعات کامل درخصوص ترکیب هیأت یا نمایندگان باشد.
4ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل یا لغو کنفرانس یا مجامع جهانی بنا به درخواست کشورهای عضو یا براساس پیشنهاد شورا
23ـ1ـ دستورالعملهای مربوط به تشکیل مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات دیگری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار متوالی و تثبیت محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه آن یا لغو کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی یا مجمع ارتباطات رادیویی دوم در بندهای زیر مطرح گردیده است:
24ـ2ـ1‌ـ هر کشور عضوی که مایل باشد یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات دیگری تشکیل گردد، باید مراتب را با ذکر محل و تاریخ پیشنهادی تشکیل مجمع، به دبیرکل اطلاع دهد.
25ـ2ـ در صورت دریافت درخواستهای مشابه از حداقل یک‌چهارم کشورهای عضو، دبیر کل می‌باید با استفاده از مناسب‌ترین وسیله ارتباطی مراتب را فوراً به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و از آنها بخواهد ظرف مدت شش هفته موافقت یا مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام نمایند.
26ـ3ـ چنانچه اکثریت کشورهای عضو تعیین‌شده مطابق با مفاد بند (47) کنوانسیون به طور کلی با این پیشنهاد موافق باشند، یعنی اینکه محل و تاریخ‌های پیشنهادی را بپذیرند، دبیر کل می‌باید فوراً با استفاده از مناسب‌ترین وسیله ارتباطی مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد.
27ـ4ـ چنانچه پیشنهاد پذیرفته شده مربوط به تشکیل یک مجمع در خارج از مقر اتحادیه باشد، دبیر کل می‌باید با مقررات دولت ذی‌ربط، اقدامات لازم را جهت تشکیل مجمع به عمل آورد.
28ـ 5 ـ چنانچه پیشنهاد به طور کلی (محل و تاریخ تشکیل) به وسیله اکثریت کشورهای عضو تعیین‌شده طبق مفاد بند (47) کنوانسیون پذیرفته نشود دبیرکل می‌باید پاسخهای دریافتی را به اطلاع کشورهای عضو برساند و از آنها بخواهد پاسخ نهایی خود را درخصوص موضوع یا موضوعات مورد اختلاف ظرف شش هفته پس از دریافت این اطلاعیه ارسال نمایند.
29ـ6 ـ زمانی که این موضوعات به وسیله اکثریت کشورهای عضو که مطابق مفاد بند (47) کنوانسیون تعیین شده‌اند، مورد تأیید قرار بگیرند، می‌باید تصویب شده تلقی شوند.
30ـ3ـ1ـ هر کشور عضوی که بخواهد دومین کنفرانس جهانی یا مجمع ارتباطات رادیویی لغو شود، می‌باید مراتب را به دبیرکل اطلاع دهد. پس از دریافت چنین درخواستهائی از حداقل یک‌‌چهارم کشورهای عضو، دبیرکل می‌باید فوراً با استفاده از مناسب‌ترین وسیله ارتباطی، مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و از آنها بخواهد ظرف شش هفته موافقت یا مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام نمایند.
31‌ـ2ـ چنانچه اکثریت کشورهای عضو که مطابق مفاد بند (47) کنوانسیون تعیین شده‌اند با این پیشنهاد موافقت بکنند، دبیرکل می‌باید مراتب را فوراً با استفاده از مناسب‌ترین وسیله ارتباطی به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و بدین ترتیب کنفرانس یا مجمع لغو خواهد گردید.
32ـ4ـ دستورالعملهای مورد اشاره در بندهای (25) تا (31) فوق به استثناء بند شماره(30) همچنین می‌باید زمانی که پیشنهاد تشکیل دومین مجمع جهانی استانداردکردن مخابرات یا لغو دومین کنفرانس جهانی یا مجمع ارتباطات رادیویی به‌وسیله شورا ارائه می‌گردد، قابل اجراء باشند.
33ـ 5 ـ هر کشور عضوی که بخواهد یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌الملل تشکیل گردد، می‌باید به کنفرانس سران مختار پیشنهاد نماید. دستور کار، محل مشخص و تاریخ شروع و خاتمه چنین کنفرانسی می‌باید مطابق با مفاد ماده (3) کنوانسیون تعیین شود.
5 ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل کنفرانسهای منطقه‌ای بنا به درخواست کشورهای عضو یا براساس درخواست شورا
34 ـ در مورد یک کنفرانس منطقه‌ای، دستورالعمل توصیف شده در بندهای (24) تا (29) فوق تنها در مورد کشورهای عضو منطقه مربوط قابل اجراست. چنانچه قرار است کنفرانس به ابتکار کشورهای عضو آن منطقه تشکیل گردد، برای دبیر کل کفایت می‌کند که درخواستهای متناسبی از یک‌چهارم تعداد کل کشورهای عضو آن منطقه دریافت نماید. دستورالعمل توصیف شده در بندهای(25) تا (29) فوق همچنین می‌باید زمانی که پیشنهاد تشکیل یک چنین کنفرانسی به وسیله شورا ارائه می‌شود، قابل اجراء باشد.
6 ـ مقررات مربوط به کنفرانسها و مجامع زمانی که دولت میزبانی وجود ندارد.
35 ـ زمانی که قرار است یک کنفرانس یا یک مجمع بدون وجود یک دولت میزبان تشکیل گردد، مقررات مندرج در بخشهای (1)، (2) و (3) فوق می‌باید اعمال گردند. دبیرکل می‌باید پس از موافقت با دولت کنفدراسیون سوئیس اقدامات لازم را جهت تشکیل و سازماندهی کنفرانس، مجمع در مقر اتحادیه، انجام دهد.
7 ـ تغییر محل یا تاریخ تشکیل یک کنفرانس یا یک مجمع
36ـ1ـ مقررات مندرج در بخشهای (4) و (5) در مورد تشکیل یک کنفرانس یا مجمع می‌باید زمانی که تغییر محل مشخص و یا تاریخ دقیق تشکیل یک کنفرانس یا مجمع به وسیله کشورهای عضو درخواست می‌شود یا توسط شورا پیشنهاد می‌گردد، به صورت قیاسی اعمال شود. به هر حال چنین تغییراتی تنها در صورتی که اکثریت کشورهای عضو ذی‌‌ربط تعیین شده مطابق با بند (47) کنوانسیون، اعلام موافقت کرده باشند، صورت خواهد گرفت.
37ـ2ـ هر کشور عضوی که پیشنهاد تغییر محل مشخص و تاریخ دقیق تشکیل یک کنفرانس یا مجمع را ارائه می‌دهد، مسؤولیت دارد که حمایت تعداد لازم از سایر کشورهای عضو را برای پیشنهاد خود کسب نماید.
38ـ3ـ هر وقت که ایجاب نماید، دبیر کل باید طی اطلاعیه مورد اشاره در بند (25) فوق، تبعات احتمالی مالی انجام یک تغییر در محل یا تاریخ تشکیل، به عنوان مثال زمانی که برای تدارک برپائی کنفرانس یا مجمع در محلی که در آغاز انتخاب شده است را منعکس نماید.
8 ـ محدودیتهای زمانی و شرایط ارائه پیشنهاد و گزارش به کنفرانسها
39ـ1ـ مقررات مندرج در این بخش می‌باید در مورد کنفرانس سران مختار، کنفرانسهای منطقه‌ای و جهانی ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین‌الملل اعمال شود.
40ـ2ـ بلافاصله پس از ارسال دعوتنامه، دبیرکل باید از کشورهای عضو درخواست نماید که حداقل چهار ماه قبل از شروع کنفرانس، پیشنهاد خود را در مورد کار کنفرانس ارائه نمایند.
41ـ3ـ کلیه پیشنهاداتی که تصویب آنها مستلزم اصلاح اساسنامه یا کنوانسیون یا تجدیدنظر در مقررات اداری می‌باشد می‌باید دارای مراجعی باشد که با شماره‌های قیدشده در حاشیه، آن قسمت از متن را که نیاز به چنین اصلاح یا تجدیدنظری دارد، شناسایی کند. دلایل ارائه پیشنهاد باید در هر مورد و تا حد ممکن مختصر بیان شود.
42ـ4ـ هر پیشنهادی که از یک کشور عضو دریافت می‌شود می‌باید توسط دبیرکل جهت نشان دادن منشأ آن پیشنهاد به وسیله نماد تعیین شده توسط اتحادیه برای آن کشور عضو، حاشیه‌نویسی شود. زمانی که یک پیشنهاد به صورت مشترک به وسیله چند کشور عضو ارائه می‌شود می‌باید حتی‌الامکان با نمادهای هر یک از این کشورها حاشیه‌نویسی شود.
43ـ 5‌ ‌ـ دبیرکل می‌باید پیشنهادات را به محض دریافت برای کلیه کشورهای عضو ارسال نماید.
44ـ6 ـ دبیرکل می‌باید پیشنهادات دریافتی از کشورهای عضو را جمع‌بندی و هماهنگ نماید و به محض دریافت آنها را برای کشورهای عضو ارسال کند ولی در هر حالت حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنفرانس آنها را با وسایل الکترونیکی قابل دسترسی نماید. مسؤولان منتخب و کارکنان اتحادیه و نیز ناظران و نمایندگانی که مطابق با مقررات مربوط کنوانسیون ممکن است در کنفرانسها شرکت نمایند، حق ارائه پیشنهاد را ندارند.
45ـ7ـ دبیرکل می‌باید همچنین گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو، شورا و اعضاء بخشهای سه‌گانه اتحادیه و نیز توصیه‌های کنفرانسها را جمع‌آوری نماید و آنها را همراه با هر نوع گزارشی از دبیر کل حداقل چهار ماه قبل از شروع کنفرانس، برای کشورهای عضو ارسال نماید. گزارشها همچنین باید با وسایل الکترونیکی نیز قابل دسترسی باشند.
46ـ 8 ـ پیشنهادات دریافتی پس از محدویت زمانی تعیین شده در بند (40) فوق می‌باید به محض آماده شدن به وسیله دبیرکل برای کلیه کشورهای عضو ارسال گردد و با وسائل الکترونیکی نیز قابل دسترسی باشد.
47ـ9ـ مقررات مندرج در این فصل می‌باید بدون تأثیر گذاشتن بر مقررات اصلاحی مندرج در ماده (55) اساسنامه و ماده (42) کنوانسیون اعمال گردد.
3ـ با الحاق عنوان « فصل دوم ـ آئین‌نامه اجراء کنفرانسها، مجامع و جلسات» قبل از بند (3) و حذف بندهای (114)، (115)، (116) و (121)، شماره بندهای (3) الی (129) به ترتیب به شماره بندهای (48) الی (166) تغییر و شماره عنوانهای (1) الی (12) و (14) الی (24) به ترتیب به شماره عنوانهای (19) الی (30) تغییر یافت و اصلاحات ذیل در بندهای مذکور به عمل آمد:
ـ عبارت «... بند (8) مندرج ...» در بند (48) به عبارت « بند (53) مندرج ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بندهای (6) و (7) ...» در بند (50) به عبارت «... بندهای (51) و (52)...» اصلاح گردید.
‌ـ عبارت «بند ... (4) ...» در بند (54) به عبارت «... بند (49) ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بندهای (18) و (19) ...» در بند (65) به عبارت «... بندهای (63) و (64)...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (269) کنوانسیون ...» در بند (75) به عبارت «... بندهای (269 الف) تا (269 هـ) ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... در بندهای (259) الی (262) ...» در بند (78) به عبارت «... در بندهای (269 الف) تا (269 د) ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بخش (4) آئین‌نامه‌های داخلی...» در بند (81) به عبارت «...بخش (12) فوق» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (36)...» در بندهای (86) و (88) به عبارت «... بند (82) ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (50) فوق...» در بند (98) به عبارت «... بند (96) فوق ...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (47)فوق و همچنین مفاد بند (78) زیر...» در بند (119) به‌عبارت «... بند (93) فوق و همچنین مفاد بند (121) زیر...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بخش (3) آئین‌نامه داخلی...» در بند (147) به عبارت « در بخش (11) فوق ....» و عبارت « .... بخش (12) آئین‌نامه ....» در بند (148) به عبارت «... بخش (20) فوق...» و عبارت «... بخش (14) این آئین‌نامه...» در بند (149) به عبارت «...بخش (21) فوق...» اصلاح گردید.
ـ مفاد عنوان «23»، (17 سابق) به عبارت « خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای سران مختار، کنفرانسهای ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین‌المللی» اصلاح و عبارت « گزارش جلسات عمومی توسط...» در ابتداء بند (150) به عبارت «خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای فوق‌الذکر توسط...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (112)...» در بند (154) به عبارت «... بند (153)...» اصلاح گردید.
ـ مفاد عنوان (24)، (18 سابق) به عبارت «گزارشهای جلسات عمومی مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد کردن مخابرات، کنفرانسهای توسعه مخابرات، کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی» اصلاح و بند (155)، (بند 117 سابق) به‌شرح زیر اصلاح گردید:
«2ـ جلسات عمومی مجامع و کنفرانسها و کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی ممکن است در صورت لزوم نسبت به تهیه گزارش موقت اقدام نمایند و نیز چنانچه شرایط ایجاب نماید می‌توانند در پایان کارشان گزارش نهایی خلاصه‌ای را که منعکس کننده پیشنهادات و نتایج مطالعات آنها می‌باشد، ارائه دهند».
ـ مفاد عنوان (25) به عبارت « تصویب خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای سران مختار، کنفرانسهای ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین‌الملل و گزارشها» و عبارت «... هر جلسه عمومی یا جلسه کمیته و یا کمیته فرعی...» در ابتداء بند (156) به عبارت «... هرجلسه عمومی کنفرانسهای فوق‌الذکر...» و عبارت «... اصلاحیه‌های مناسب برحسب مورد برای گزارش جلسات و خلاصه گزارشات تهیه خواهد شد». در انتهای بند مذکور به عبارت «... اصلاحیه‌های مناسب بر روی خلاصه مذاکرات بـه عمل خواهد آمد.» اصلاح و عبارت «جلسه عمومی،» بعد از عبارت «... باید به تأیید...» در بند (157) اضافه و عبارت «گزارش آخرین جلسات عمومی...» در ابتداء بند (158) به عبارت «خلاصه مذاکرات آخرین جلسات عمومی کنفرانسهای فوق‌الذکر...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند (124) فوق‌الذکر...» در بند (162) به عبارت «... بند (165) فوق‌الذکر...» اصلاح گردید.
ـ عبارت «... بند(4) فوق...» در بند(164) به عبارت «... بند (49) فوق...» اصلاح گردید.
4 ـ متن زیر به عنوان «فصل سوم ـ روشهای انتخابات» با بندهای (167) الی (218) ذیل، بند (166)، (129 سابق) اضافه گردید:
«167 ـ این روشهای انتخاب می‌یابد طبق مواد (8) و (9) اساسنامه در مورد انتخابات کشورهای عضوی که باید در شورا انجام وظیفه کنند، انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر بخشهای سه‌گانه و انتخابات اعضاء هیأت مقررات رادیویی اعمال شود.
31ـ مقررات کلی در مورد روشهای انتخابات
168 ـ 1ـ حداقل شش ماه قبل از افتتاح کنفرانس، دبیرکل می‌باید کشورهای عضو را جهت معرفی کاندیداهای خود فرا بخواند.
169ـ 2ـ مشخصات فردی کاندیداها به استثناء کاندیداهای عضویت در شورا می‌باید همراه با معرفی نامه آنان ارسال گردد.
170ـ 3ـ معرفی نامه کاندیداها می‌باید زودتر از ساعت 59 : 23 (به وقت ژنو) بیست و هشتمین روز قبل از شروع کنفرانس به دست دبیرکل برسد. آن تاریخ می‌باید در دعوتنامه ارسالی توسط دبیرکل قید شود.
171ـ 4ـ معرفی‌نامه کاندیداها می‌باید به محض وصول توسط دبیرکل، به عنوان اسناد کنفرانس منتشر شود.
172ـ 5 ـ انتخابات می‌باید در نهمین روز تقویمی کنفرانس شروع شود.
173ـ6ـ انتخابات می‌باید به‌ترتیب زیر انجام شود:
1ـ دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر سه‌گانه اتحادیه.
2ـ اعضاء هیأت مقررات رادیویی.
3ـ کشورهای عضو شورا.
174ـ7ـ انتخابات می‌باید با رأی مخفی انجام شود
175ـ 8 ـ انتخابات می‌باید ترجیحاً زمانی که یک سیستم مناسب الکترونیکی وجود دارد در صورتی که کنفرانس مخالف نباشد، به‌وسیله سیستم الکترونیکی انجام شود.
176ـ9ـ زمانی که از اوراق رأی کاغذی استفاده می‌شود، قبل از شروع رأی‌گیری می‌باید یک نماینده شمارش آراء (Teller) از هر منطقه به‌وسیله رئیس کنفرانس از میان نمایندگان حاضر انتخاب شود. رئیس کنفرانس لیست اسامی هیأتهای نمایندگی واجدشرایط رأی دادن و لیست کاندیداها را به‌آنان تحویل می‌دهد.
177ـ10ـ مقررات مربوط به حق رأی و رأیهای وکالتی در کنوانسیون آمده است.
32ـ آئین‌نامه ویژه جهت انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر بخشهای سه‌گانه.
178ـ1ـ الف ـ انتخابات می‌باید در سه مرحله به‌قرار زیر انجام شود:
اول انتخاب دبیرکل، دوم انتخاب معاون دبیرکل، سوم انتخاب مدیران بخشهای سه‌گانه.
انتخاب معاون دبیرکل می‌باید تنها پس از انجام مرحله انتخاب دبیرکل و انتخاب مدیران دفاتر بخشهای سه‌گانه نیز می‌باید تنها پس از اتمام انتخاب معاون دبیرکل آغاز شود.
179ـ ب ـ چنانچه برای احراز پست دبیرکلی یا معاون دبیرکل تنها یک کاندیدا وجود داشته باشد، انتخابات در دومرحله انجام می‌شود. ابتدا انتخاب دبیرکل و معاون دبیرکل، سپس انتخاب مدیران دفاتر بخشهای سه‌گانه. دومین گروه انتخابات تنها می‌باید پس از تکمیل اولین گروه انتخابات آغاز شود.
180ـ2ـ یک نفر نمی‌تواند برای انتخاب در بیش از یک پست کاندیدا شود.
181ـ3ـ قبل از شروع انتخابات مربوط به هر مرحله، هر یک از هیأتهای نمایندگی واجدشرایط رأی دادن می‌باید مدارک زیر را دریافت نمایند:
182ـ الف ـ لیست پستهای مندرج مربوط به این مرحله با ذکر اسامی کلیه کاندیداها به‌ترتیب حروف الفبا به زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که این کاندیداها را معرفی کرده‌اند، یا
183ـ ب ـ زمانی که برای انجام انتخابات از ورقه‌های رأی‌گیری استفاده می‌شود یک ورقه جداگانه برای هر یک از پستهای مربوط به این مرحله از انتخابات، متضمن اسامی کلیه کاندیداها به‌ترتیب الفبا به زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که این کاندیدها را معرفی کرده‌اند.
184ـ4ـ هر هیأت نمایندگی می‌باید کاندیدای مورد حمایت خود را با استفاده از امکانات زیر مشخص نماید:
185ـ الف ـ به‌صورت الکترونیکی یا،
186ـ ب ـ زمانی که انتخابات با ورقه انجام می‌شود با گذاشتن (*) بر روی ورقه رأی‌گیری در مقابل نام کاندیدای مورد نظر.
187ـ 5 ـ هر کاندیدائی که حائز اکثریت می‌شود (با توجه به‌مفاد بند 115 فوق) انتخاب خواهدشد.
188ـ6 ـ آراء سفید، ممتنع تلقی خواهند شد. اوراق رأی‌گیری با بیش از یک علامت(*) یا دارای هر علامت دیگری غیر از(*) در داخل مربع یا خارج از آن، فاقد اعتبار تلقی خواهدشد و در شمارش آراء منظور نمی‌گردد. در شمارش اکثریت، هیأتهایی که از رأی دادن امتناع ورزیده‌اند، به‌حساب نخواهند آمد.
189ـ7ـ چنانچه تعداد آراء ممتنع از نصف آراء مأخوذه بیشتر باشد، مفاد بند (121) فوق اعمال خواهدشد.
190ـ 8 ـ پس از اتمام شمارش آراء رئیس کنفرانس نتایج رأی‌گیری را به‌ترتیب زیر اعلام خواهد نمود:
ـ تعداد هیأتهای دارای حق رأی.
ـ تعداد هیأتهای غایب.
ـ تعداد آراء ممتنع.
ـ تعداد آراء فاقد اعتبار.
ـ تعداد آراء مأخوذه.
ـ تعداد آرائی که اکثریت لازم را تشکیل می‌دهند.
ـ تعداد آراء مکتسبه به وسیله هر یک از کاندیداها، به ترتیب صعودی تعداد رأیها.
ـ نام کاندیدای منتخب در صورت وجود.
191ـ9ـ چنانچه در مرحله رأی‌گیری، هیچ یک از کاندیداها اکثریت لازم را کسب نکنند، در آن صورت یک یا دو مرحله دیگر رأی‌گیری با فاصله زمانی حداقل شش ساعت از یکدیگر انجام خواهد شد، مگر این‌که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
192ـ10ـ چنانچه پس از سومین مرحله رأی‌گیری هیچ یک از کاندیداها اکثریت لازم را کسب نکنند، در آن صورت پس از یک فاصله زمانی حداقل دوازده ساعته، مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید، چهارمین مرحله رأی‌گیری بین دو کاندیدائی که در مرحله سوم بیشترین تعداد آراء را به خود اختصاص دادند، انجام خواهد شد.
193ـ11ـ با وجود این، اگر بعد از سومین مرحله رأی‌گیری تعداد آراء چند نفر از کاندیداها مساوی باشد به طوری که امکان انتخاب دو کاندیدا برای ورود به مرحله چهارم وجود نداشته باشد، در آن صورت یک یا عنداللزوم دو رأی‌گیری فوق‌العاده با فاصله حداقل شش ساعت از یکدیگر، مگر اینکه کنفرانس از اعلام نتایج، تصمیم دیگری اتخاذ نماید، جهت تعیین دو کاندیدای مورد نظر انجام خواهد شد.
194ـ12ـ چنانچه در هر دو مرحله رأی‌گیری فوق‌العاده مورد اشاره در بند (193) فوق، کاندیداها به تساوی رأی برسند، در آن صورت مسن‌ترین کاندیدائی که هنوز از دور رقابت خارج نشده است، به عنوان کاندیدای منتخب معرفی خواهد شد.
33ـ آئین‌نامه ویژه جهت انتخاب اعضاء هیأت مقررات رادیویی
195ـ1ـ تعداد کل اعضاء هیأت مقررات رادیویی و تعداد کرسیها در هر منطقه از جهان مطابق با مفاد بندهای (62) و (93 الف) اساسنامه تعیین خواهد شد.
196ـ2ـ قبل از رسیدن به مرحله رأی‌گیری، هر یک از هیأتهای نمایندگی دارای حق رأی، اسناد زیر را دریافت خواهند داشت.
197ـ الف ـ لیست اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبای زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که آن کاندیداها را معرفی کرده‌اند، به تفکیک مناطق جهان یا،
198ـ ب ـ چنانچه رأی‌گیری با ورقه انجام می‌شود، یک ورقه رأی‌گیری مرتبط، متضمن اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبای زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که آن کاندیداها را معرفی کرده‌اند، به تفکیک مناطق جهان.
199ـ3ـ هر یک از هیأتهای نمایندگی می‌باید با استفاده از امکانات زیر اسامی کاندیداهای مورد حمایت خود را تا حداکثر تعداد کاندیداهای هر منطقه که انتخاب آنها طبق بند (195) مجاز است، مشخص نمایند:
200ـ الف ـ به صورت الکترونیکی یا،
201ـ ب ـ در صورتی که انتخابات با ورقه صورت می‌گیرد، با گذاشتن علامت (*) در داخل مربع مقابل هر یک از این اسامی.
202ـ4ـ ورقه‌های رأی‌که بیش از تعداد مجاز هر منطقه علامت (*) داشته باشند، فاقد اعتبار شناخته شده و برای منطقه یا مناطق مربوط شمرده نخواهند شد. ورقه‌های رأی که دارای علامت دیگری غیر از (*) در داخل مربع باشند یا در این ورقه‌ها هر علامتی در خارج از مربعها گذاشته شود، شمرده نخواهند شد.
203ـ 5 ـ پس از شمارش آراء لیستی از کاندیداهای هر منطقه به ترتیب نزولی تعداد آراء مأخوذه، توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد. این لیست پس از رسیدگی توسط شمارش‌کنندگان آراء (Tellers) در صورتی که انتخابات با ورقه انجام شده باشد، به رئیس کنفرانس تحویل داده خواهد شد.
204ـ6ـ کاندیدهای هر منطقه که بیشترین تعداد آراء را در چهارچوب کرسیهایی که باید اشغال شود به‌دست آورند، به‌عنوان اعضاء هیأت مقررات رادیویی انتخاب خواهندشد.
205ـ7ـ در صورت لزوم جهت اتخاذ تصمیم بین کاندیداهایی که تعداد مساوری آراء را در هر منطقه به خود اختصاص داده‌اند بعد از یک فاصله حداقل شش ساعته مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمی دیگری بگیرد، یک رأی‌گیری ویژه به عمل خواهدآمد.
206ـ 8 ـ چنانچه پس از رأی‌گیری ویژه نیز تعداد آراء چند کاندیدا از یک منطقه مساوی باشد، مسن‌‌ترین کاندیدایی که هنوز از دور رقابت خارج نشده است، به‌عنوان فرد منتخب معرفی خواهدشد.
34ـ آئین‌نامه‌های ویژه برای انتخاب کشورهای عضو شورا
207ـ1ـ تعداد کل کشورهای عضوی که باید انتخاب شوند و تعداد کرسیها در هر منطقه از جهان می‌باید مطابق بند (61) اساسنامه و بند (150الف) کنوانسیون تعیین شود.
208ـ2ـ قبل از شروع رأی‌گیری، هر هیأت نمایندگی دارای حق رأی، اسناد زیر را دریافت خواهد کرد:
209ـ الف ـ لیست اسامی کشورهای عضوی که کاندیدای عضویت شورا هستند به تفکیک مناطق جهان به‌ترتیب الفبای زبان فرانسه یا،
210ـ ب ـ چنانچه رأی‌گیری با ورقه انجام می‌شود، یک ورقه رأی مشتمل بر کشورهای عضو کاندیدای عضویت در شورا به تفکیک مناطق جهان، به‌ترتیب الفبای زبان فرانسه.
211ـ3ـ هر یک از هیأتهای نمایندگی می‌باید اسامی کشورهای عضو مورد حمایت خود را با استفاده از امکانات زیر مشخص نمایند، ولی تعداد آنها در هر منطقه نباید از تعداد کشورهایی که انتخابشان مطابق با بند (207) فوق مجاز است بیشتر باشد:
212ـ الف ـ به صورت الکترونیکی یا
213ـ ب ـ چنانچه با ورقه انجام می‌شود، با گذاشتن(*) در داخل مربعهای مقابل هر یک از این اسامی.
214ـ4ـ ورقه‌هایی که بیش از حداکثر تعداد مجاز در هر منطقه دارای علامت(*) باشند، فاقد اعتبار تلقی خواهند شد و برای منطقه یا مناطق مربوط به حساب نخواهند آمد. ورقه‌های رأیی که دارای علامتی غیر از (*) داخل یک مربع باشند یا این‌که علامتها در خارج از مربعها گذاشته شده باشند، فاقد اعتبار تلقی شده و به حساب نخواهندآمد.
215ـ 5 ـ بعد از شمارش آراء لیستی حاوی کشورهای عضو کاندیدای عضویت در شورا از هرمنطقه به‌ترتیب نزولی تعداد آرای مکتسبه توسط دبیرخانه تهیه خواهدشد. این لیست پس از رسیدگی توسط شمارش‌کنندگان (Tellers) در صورتی که انتخابات با ورقه انجام شده باشد، به رئیس کنفرانس تحویل داده خواهدشد.
216ـ6ـ کشورهای عضوی که بیشترین تعداد آراء را در میان کاندیداهای منطقه خود در چهارچوب تعداد کرسیهایی که می‌باید در منطقه احراز شوند، کسب کنند، به‌عضویت شورا برگزیده خواهندشد.
217ـ7ـ چنانچه در هر منطقه چندین کشور برای احراز آخرین کرسی یا کرسیها رأی مساوی کسب کنند، در آن صورت می‌باید رأی‌گیری ویژه‌ای بعد از یک فاصله زمانی حداقل شش ساعته، مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید، جهت تعیین کاندیداهای منتخب برگزار نماید.
218ـ 8 ـ در صورتی که پس از رأی‌گیری ویژه نیز تساوی آراء حاصل شود، رئیس کنفرانس باید جهت تعیین کشور یا کشورهای عضو منتخب برای شورا، قرعه بکشد».
5 ـ شماره عنوان (25) حذف و عبارت « فصل چهارم» جایگزین و عبارت «...آئین‌نامه اجرائی» در عنوان مذکور به عبارت «...آئین‌نامه کلی» اصلاح و شماره بندهای (130) الی (133) به‌ترتیب به شماره بندهای (219) الی (222) تغییر و عبارت «...این آئین‌نامه...» و «...مقررات کلی مربوط به‌کنفرانسها باشد.» در بند (219) به ترتیب به عبارت «... این آئین‌نامه کلی...» و «...مقررات مربوط فصل یک فوق ارائه شوند» و عبارت «...به این آئین‌نامه در بخش (12ـ1)...» در بند (220) به عبارت «.... به این آئین‌نامه کلی در بخش (20ـ1) ...» و عبارت «...آئین‌نامه مطابق با مقررات این بخش، برای کلیه کنفرانسها و...» در بند (222) به عبارت «... این آئین‌نامه کلی مطابق با مقررات این فصل، برای کلیه کنفرانسها، مجامع و...» اصلاح گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج (25) مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله‌نامه و پنج (5) مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
18276
تاریخ تصویب :
1386/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :