جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی‌ و حرفه‌ای شماره6147/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 درخصوص اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی و حرفه‌ای موضوع نامه شماره 5/503/70/101 مورخ 22/2/1386 دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ6/6/1386 موضوع: اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی‌ و حرفه‌ای

شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاح واحد و ساعت درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی و حرفه‌ای به شرح جدول زیر موافقت می‌کند:

جدول

موضوع: اصلاح واحد و ساعت درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی و حرفه‌ای در هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ بهرام محمدیان
رییس جلسه ـ محمود فرشیدی

اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالوژی شاخه فنی و حرفه‌ای مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد
دبیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/6/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :