جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی شماره6153/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 درخصوص اصلاح جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی (تغییر عنوان درس ورزش و افزایش ساعت تدریس آن) موضوع نامه شماره 100/1344/100 مورخ 18/2/1386 معاونت پرورشی و تربیت بدنی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ6/6/1386 موضوع: اصلاح جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد عنوان درس « ورزش» مندرج در جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی مصوب چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 11/6/1366 به « تربیت بدنی» تغییر یابد. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند ساعت تدریس هفتگی این درس را در سال‌های اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی با کاهش یک ساعت از کلاس‌های جبرانی به 3 ساعت در هفته افزایش دهد.
موضوع: اصلاح جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی در هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ بهرام محمدیان
رییس جلسه ـ محمود فرشیدی

اصلاح جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد


دبیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/6/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :