جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح شماره هـ/85/770تاریخ: 7/5/1386
شماره دادنامه: 335
کلاسه پرونده: 85/770
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1080 موضوع شکایت آقای عبدالله چوپانی و خانم سکینه جانی به طرفیت، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ اداره بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، صدور حکم الزام به پرداخت مستمری معوقه از تاریخ فوت 25/8/1376 تا 16/4/1381 به شرح دادنامه شماره 1336 مورخ 22/8/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه مشتکی‎عنه تحت الکفاله بودن شاکیان را احراز نموده و به همین منظور برای آنها مستمری تعیین نموده است، استحقاق برخورداری از مستمری از زمان فوت می‎باشد، چرا که با احراز رابطه کفالت طرفین، امرار معاش دیگری با مکفولین متصور نمی‎باشد، شکایت موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکیان و برقراری حقوق مستمری از زمان فوت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/990 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به دادنامه شماره 1336 مورخ 22/8/1382 شعبه 22 دیوان به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 25/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با احراز محق بودن نامبردگان نسبت به دریافت مستمری شرایط لازم برای دریافت حقوق مستمری را دارا گردیده ولی مستند قانونی و دلیل موجهی وجود ندارد که ناظر به امکان برقراری حقوق مزبور از زمان فوت فرزندشان باشد، بنابراین مستنداً به ماده 9 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر 1338 پرداخت حقوق از تاریخ تقاضا ملاک عمل می‎باشد. لذا ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه81/2172 موضوع شکایت آقای حسینعلی محمدیان و خانم معصومه زاهدی به طرفیت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، الزام وزارت طرف شکایت به پرداخت مستمری معوقه مرحوم ابراهیم محمدیان به شرح دادنامه شماره 1813 مورخ 20/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به جوابیه مضبوط در پرونده از طرف سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش اعلام داشته، مرحوم ابراهیم محمدیان در تاریخ 7/6/1375 فوت نموده چون پدر و مادر خود را به عنوان عائله تحت تکفل معرفی ننموده. لذا کمیسیون مربوطه پس از انجام تحقیقات و بررسیهای لازم در تاریخ 10/11/1379 مبادرت به تشکیل جلسه مبنی بر تحت‌الکفاله بودن والدین نموده این سازمان از تاریخ مذکور جهت والدین وی حقوق مستمری برقرار نموده است. با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست، شکایت نامبردگان رد می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1545 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نوروردی جلایری به وکالت از آقای حسینعلی محمدیان و خانم معصومه زاهدی نسبت به دادنامه شماره 1813 مورخ 20/9/1382 شعبه پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 14/2/1384 چنین رأی صادر نموده است، وکیل تجدیدنظرخواهان اشعار داشته که موکلینش از ناحیه کمیسیون مربوطه از تاریخ 1/1/1380 تحت تکفل فرزندشان مرحوم ابراهیم محمدیان شناخته شده و نسبت به برقراری مستمری از تاریخ مذکور گردیده در صورتی که فرزندشان در تاریخ 7/6/1375 فوت نموده براین اساس از تاریخ فوت مشمول بهره‎مندی از مزایای دریافت مستمری می‎باشند. نظرباینکه از طرف تجدیدنظرخوانده از تاریخ تشکیل کمیسیون، والدین آن مرحوم را واجد شرایط بهره‎مندی از دریافت مستمری تشخیص داده‎اند، لذا چون احراز این موضوع مبنی بر تحت تکفل بودن به زمان حیات مرحوم فرزندشان تسری می‎یابد، اقدامات انجام یافته از طرف آن مرجع توجیه قانونی نداشته بنابمراتب اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و مؤثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنا بجهات و دلائل مقیده حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر برخورداری والدین مرحوم ابراهیم محمدیان از مزایای مستمری و برقراری این حقوق از تاریخ 7/6/1375 اعلام می‎دارد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوطه منوط بر آن است که بازماندگان مذکور در زمان فوت مورث خود تحت الکفاله او بوده باشند و با این وصف مستمری مزبور از تاریخ فوت مورث افراد تحت الکفاله قابل پرداخت است، بنابراین دادنامه شماره 205 مورخ 14/2/1384 شعبه سوم تجدیدنظر که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مستمری از تاریخ فوت فرزند صادر کرده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18285
تاریخ تصویب :
1386/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره بیمه و بازنشستگی ارتش
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع :